Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Tiiri kóo kpɑ̀ɑ̀tì Idɑmmuu tɔ̃nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí nɛ̀ bɛdɑbɛɛsṹɔ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛtɑ̃́cíɛ̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo mɑɑ́ Dɑfiti tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
2Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii bɑntɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù ò duɔ́mmɛ̀ tikpɑ̀tì kòò bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ kù dɛ̀úkùnko o kpɑ̀tì kù dɔ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyIsidɑyɛɛribɛ.
3Kɛ̀ Dɑfiti ḿbo Sedisɑdɛmmu kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́puokɛ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò piɛ́ initidɑbí nɛ̀ initipobí.
4Ntɛ bɛ̀ do piɛ́ ìì bí Sedisɑdɛmmu i yètɛ̀: Sɑmmuɑ nɛ̀ Sobɑbu nɛ̀ Nɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sɑdomɔɔ,
5nɛ̀ Ibɑɑ nɛ̀ Ediisuɑ nɛ̀ Edipedɛti
6nɛ̀ Nɔkɑɑ nɛ̀ Nɛfɛki nɛ̀ Sɑfiɑ,
7nɛ̀ Edisɑmɑɑ nɛ̀ Beediyɑdɑ nɛ̀ Edifedee.
8Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ keè Isidɑyɛɛribɛ còúmmɛ̀ mɛkùɔ̀ Dɑfiti, koò pĩ ntikpɑ̀tì kòò bo mbɛ̀ bɑkɛ́ bɛmɔu. Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ ítɛ́ bɛmɔu kɛ́nwɑnti Dɑfiti kɛ bo ò pĩ nkɛ̀ Dɑfitii tì kèè kɛ́bɑ́ɑ́tí kɛ́yɛ̀roo kɛ́ bɛ̀ co.
9Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ tuɔkoo kɛ́pitɛ́ Defɑimmu biriku miɛkɛ.
10Kɛ̀ Dɑfiti beé nti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ ń kɔ̀tɛ kɛ dokɛ́nɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɑ́ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ n nɔu miɛkɑɑ̀? Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ! N yóó bɛ̀ ɑ̃nnɛ́mu ɑ nɔu miɛkɛ.
11Kɛ̀ Dɑfitii kɔtɛ kɛ́ bɛ̀ do Bɑɑdi-Pedɑsimmu kɛ́nɑ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Nɛ̀ n nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ Kuyie mpètɛ́mɛ̀ n dootitɔbɛ̀ mɛniɛ nhɔ̃ɔ̃ kpɛ̃́tɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kukpɛ̃́roo. Dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ yu dɛ kó dibòrì kɛ tú Bɑɑdi-Pedɑsimmu.
12Kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛɛ cokɛ́ kɛ́buɔ́nko bɛ̀ bɔkɛ̀, kɛ̀ Dɑfitii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ cɔ́u.
13Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ kɛ̀ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ítɛ́ní kɛ́pitɛ́ Defɑiibɛ biriku.
14Kɛ̀ Dɑfiti wɛ̃tɛ kɛ́beé ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ bɛ̀ do bɛ fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀, ɑ́ kɔ́ntɛ́ mɛdɛ́timɛ̀ kɛ́ bɛ̀ dintɛ́, dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ mukokudiè dɛ kó kubiriku pɛɛ́mmɛ̀.
15Kɑ̀ɑ kèè dìì mɔ̀nnì kunɑmpoo mɑkù dɛtie nyómmɛ̀ ɑ́ kétóo kɛ́ bɛ̀ do, kɛ yɛ̃́ dɛ mɔ̀nnì ndi n kèróomɛ̀ kɛ bo do Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ potɛ́.
16Kɛ̀ Dɑfitii dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì, kɛ̀ bɛ̀ɛ potɛ́ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bɛ̀ti Kɑbɑɔ̃ɔ̃ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Kesɛɛ.
17Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Dɑfiti yètìrìi feitɛ́ dihɛì dimɔu miɛkɛ, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛìi ò yɔ̀tɛ.