Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

1 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yó mbo diɛ ndɛ, diɛ ndɛ Isidɑyɛɛribɛ kó diwũɔ̃tɔ̀nnì yó mbomɛ̀.
2Kɛ̀ Dɑfitii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ tíí mbɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Isidɑyɛɛribɛ tenkɛ̀ miɛkɛ, kòo tɑ̃nkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo cíɛ́kɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ kòo mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
3Kɛ̀ Dɑfiti wɑɑ́ ntimɑ́tì mɛdiɛ̀, bɛ̀ yóó dɔɔ̀nɛ̀ tì sikɑ̃ũ kɛ́bɑɑkɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀, nɛ̀ sinɛí, bɑ́ disɔɔwũɔ̃̀ í ndò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè,
4nɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí bɑ́ ì í ndò nkɛ́nɑ kɛ́kɑɑ nkɛ́deè, kɛ yɛ̃́ Sidoniibɛ nɛ̀ Tiiri ɛì kɔbɛ bɛ̀ ò tɔnímɛ̀ dɛtekperɛ̀ kó idɛí mɛdiɛ̀.
5Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ dɔ̀: M birɛ Sɑdomɔɔ kpɑɑ́ bɛnnɛ̀mu dɛ kó mutɔ̃mmú weè mɛ ndò nkɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tɛ̀ ndɛu kɛ wenni kɛ̀ bɛ̀ɛ fei ntɛ yètìrì kɛ̀ dìì feítɛ́ dihɛì dimɔu. M bo ò wɑɑ́ ntinɛntì. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii wɑɑ́ ntinɛntì mɛdiɛ̀ nkɛ́ nɛ́ nɑ kɛ́kú.
6Kɛ̀ Dɑfitii yú o birɛ Sɑdomɔɔ kóò nɑ̀kɛ́ kòò bo mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
7Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: M birɛ n do dɔ́mu m mɔ́mmuɔ nkɛ́mɑɑ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù n te tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
8Kɛ̀ kù nɛ́ n nɑ̀kɛ́ kɛ tú n dokɛ́ mɛdiɛ̀, kɛ còú mmɛnitiyĩ̀ĩ̀ nkɛ̀ mɛ̀ sũ, m bɑ́ɑ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ yó nkɔrì dɛ̀ kɛ kù bɑ̀ɑ́, n còú mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmɛnitiyĩ̀ĩ̀ mmɛdiɛ̀.
9Kù nɛ́ n nɑ̀kɛ́mu kɛ tú m pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ yó mbɑkɛ́ dìì mɔ̀nnì mudoò í yó mbo, nɛ̀ dɛ dootitɔbɛ̀ dɛ̀ yóó nɑrikɛmu. Bɛ̀ bo ndɛ̀ yu kɛ tú Sɑdomɔɔ. Diyètìrì dìì tu mɛom̀pùmɛ̀. Kɛ̀ kùu duɔ́ nyIsidɑyɛɛribɛ mɛom̀pùmɛ̀ dɛ kpɑ̀tì timɔu miɛkɛ,
10dɛɛ̀ yóó kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́ntú ku birɛ kɛ̀ kù tu dɛ cicɛ. Kɛ̀ kùu fíí ndɛ kpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì, kɛ̀ dɛ̀ mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
11Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ dɔ̀: M birɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nní ndɑ bonɛ̀, kɑ̀ɑ nɑ kɛ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kù dɔú ndinùù ɑ kpɛ́í kɛ yɛ̃ mmɛ̀.
12Kù dɑ duɔ́ mmɛciì nkɑ̀ɑ nnɔ nkɛ bɑɑ̀tì mɛsɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ mɛyɛi, kù bo dɑ duɔ́ ndìì mɔ̀nnì kɑ̀ɑ mbɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́ntũ nku kuɔ́ kunku kùù dɑ te.
13Kɑ̀ɑ tũ nku kuɔ́ nɛ̀ ku tié nkù duɔ́ ndɛ̀ Mɔyiisi Isidɑyɛɛribɛ kpɛ́í, ɑ tɔ̃mmú mumɔu bo nyíé! Cómmú kɛ́tɛ̃ĩ́ nkɛ́mɔɔtɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀. Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ ndɑ bo.
14N yetoomu kɛ wɑɑ́ mmɛsɔɔ ntɔ́nnì sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti (3000) ntimɑ́tì pɛ́ítì, tɔnnì sikɔupípísìtɑ̃ɑ̃ti (30000), kɛ yìɛ́nɛ̀ disɔɔwũɔ̃̀ nɛ̀ timɑ́tì, bɑ́ dɛ̀ í dò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè, kɛ wɑɑ́nnɛ̀ idɛí nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑrimù kpɛ́í, kɑ̀ɑ nɛ́ yóó wɛ̃tɛ kɛ́yíɛ́.
15A mɔkɛmu bɛtɔ̃mbɛ̀ pɛ́u: Bɛtɑ̃́cíɛ̀bɛ̀ nɛ̀ bɛmɑribɛ̀ nɛ̀ bɛdɑbɛɛsṹɔ̃̀bɛ̀ nɛ̀ bɛyɑ́ntìbɛ̀, bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ yɛ̃́ mutɔ̃mmú mumɔu.
16Mɛsɔɔ nnɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ timɑ́tì, dɛ̀ í dò nkɛ́kɑɑ nkɛ́deè. Ítɛ́ kɛ́ketɛ́ mutɔ̃mmú. Ti Yiɛ̀ nKuyie nní ndɑ bonɛ̀!
17Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii duɔ́ ndinùù Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Dí teennɛ̀ m birɛ Sɑdomɔɔ.
18Ti Yiɛ̀ nKuyie nkùù di te kù di bonɛ̀mu. Kuù di duɔ́ mmɛom̀pùmɛ̀ tipíìtì timɔu, kuù ɑ̃nnɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo dihɛì diì mmiɛkɛ n nɔ̀ùtɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ bɔ̀útɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ku nìtìbɛ̀.

19Duɔ́nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ di yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kunku kùù di te. Ítɛ́nɛ̀ kɛ́ kù mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́tɔní ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu nɛ̀ ku kuɔ́ nɛntì kɛ́ĩ́nnɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ di mɑɑ́ tɛ̀ ku kpɛ́í ntɛ miɛkɛ.