Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawutning Ⱨebronda tuƣulƣan oƣulliri: tunji oƣli Amnon bolup, Yizrǝǝllik Ahinoamdin bolƣan; ikkinqi oƣli Daniyal Karmǝllik Abigaildin bolƣan;
2üqinqi oƣli Abxalom Gǝxurning padixaⱨi Talmayning ⱪizi Maakaⱨdin bolƣan; tɵtinqi oƣli Adoniya bolup, Ⱨaggittin bolƣanidi;
3bǝxinqi oƣli Xǝfatiya bolup, Abitaldin bolƣanidi; altinqi oƣli Itriyam bolup, uning ayali Əglaⱨdin bolƣanidi.
4Bu altǝ oƣul Dawuttin Ⱨebronda tɵrǝlgǝn; u Ⱨebronda yǝttǝ yil altǝ ay, Yerusalemda bolsa ottuz üq yil sǝltǝnǝt ⱪilƣan.
5Yerusalemda uningƣa Ammiyǝlning ⱪizi Bat-Xuadin bu tɵtǝylǝn tɵrǝlgǝn: ular Ximiya, Xobab, Natan wǝ Sulayman idi.
6Yǝnǝ Ibⱨar, Əlixama, Əlifǝlǝt,
7Nogaⱨ, Nǝfǝg, Yafiya,
8Əlixama, Əliyada, Əlifǝlǝt ⱪatarliⱪ toⱪⱪuz oƣul bolƣan.
9Bularning ⱨǝmmisi Dawutning oƣulliri idi; uningdin baxⱪa toⱪalliridin bolƣan oƣullar bar idi; Tamar ularning singlisi idi.
10Sulaymanning oƣli Rǝⱨoboam, Rǝⱨoboamning oƣli Abiya, Abiyaning oƣli Asa, Asaning oƣli Yǝⱨoxafat,
11Yǝⱨoxafatning oƣli Yoram, Yoramning oƣli Aⱨaziya, Aⱨaziyaning oƣli Yoax,
12Yoaxning oƣli Amaziya, Amaziyaning oƣli Azariya, Azariyaning oƣli Yotam,
13Yotamning oƣli Aⱨaz, Aⱨazning oƣli Ⱨǝzǝkiya, Ⱨǝzǝkiyaning oƣli Manassǝⱨ,
14Manassǝⱨning oƣli Amon, Amonning oƣli Yosiya idi.
15Yosiyaning oƣulliri: tunji oƣli Yoⱨanan, ikkinqi oƣli Yǝⱨoakim, üqinqi oƣli Zǝdǝkiya, tɵtinqi oƣli Xallum idi.
16Yǝⱨoakimning oƣulliri: oƣli Yǝkoniyaⱨ bilǝn oƣli Zǝdǝkiya.
17Sürgün ⱪilinƣan Yǝkoniyaⱨning oƣulliri: — Xealtiǝl uning oƣli idi;
18yǝnǝ Malⱪiram, Pǝdayaⱨ, Xǝnazzar, Yǝkamiya, Ⱨoxama wǝ Nǝbadiya idi.

19Pǝdayaⱨning oƣulliri Zǝrubbabǝl bilǝn Ximǝy idi; Zǝrubbabǝlning pǝrzǝntliri: — Mǝxullam bilǝn Ⱨananiya wǝ ularning singlisi Xelomit idi;
20Uning yǝnǝ Ⱨaxubaⱨ, Oⱨǝl, Bǝrǝkiya, Ⱨasadiya, Yuxab-Ⱨǝsǝd ⱪatarliⱪ bǝx oƣli bar idi.
21Ⱨananiyaning oƣulliri Pilatiya wǝ Yǝxaya idi; uning ǝwladliri yǝnǝ Refayaning oƣulliri, Arnanning oƣulliri, Obadiyaning oƣulliri wǝ Xekaniyaning oƣulliri idi.
22Xekaniyaning ǝwladliri munular: uning oƣli Xemaya; Xemayaning oƣulliri Ⱨattux, Yigeal, Bariya, Neariya, Xafat bolup jǝmiy altǝ idi.
23Neariyaning oƣulliri Əlyoyinay, Ⱨǝzǝkiya, Azrikam bolup jǝmiy üq idi.
24Əlyoyinayning oƣulliri Hodawiya, Əliyaxib, Pǝlaya, Akkub, Yoⱨanan, Delaya, Anani bolup jǝmiy yǝttǝ idi.