Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kebroona kataman Daawiti yelido naati hagaappe kaallidi xaafettidosona. Iziraa7eeliyaa Ahino7aama yelido a bairai Aminoona. Qarmmeloosiyaa Abigaala yelido a naa77antto na7ai Daaneela.
2Gashuura biittaa Kawuwaa Talmmaaya na7iyaa Maa7ika yelido a heezzantto na7ai Abeselooma. Haggiita yelido a oiddantto na7ai Adooniyaasa.
3Abiixaala yelido a ichchashantto na7ai SHafaaxiyaa. A maccaasiyaa Egila yelido a usuppuntta na7ai Yitira7aama.
4Daawiti he usuppun naata Kebroonan yeliis. Daawiti Kebroonan laappun laittanne usuppun agina kawotiis. Qassi Yerusalaamen hasttamanne heezzu laitta kawotiis.
5Daawiti Yerusalaamen yelido naati oiddati Ami7eela na7iyaa Berssaaba yelido SHim77a, SHobaaba, Naataananne Solomona.
6Qassi hara uddufun attuma naati Yibihaara, Elishamaa7a, Elifeleexa,
7Nogaaha, Nefega, Yaafi7a,
8Elishamaa7a, Eliyadaa7anne Elifeleexa.
9Ha attuma naatu ubbaa bollikka Daawitayyo kaadumatatuppe yelettida attuma naati de7oosona; qassi Taamaara ha attuma naatu michchiyo.
10Kawuwaa Solomona yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Solomona na7ai Robi7aama; Robi7aama na7ai Abiiya; Abiiya na7ai Asa; Asa na7ai Yoosaafixa;
11Yoosaafixa na7ai Yoraama; Yoraama na7ai Akaaziyaasa; Akaaziyaasa na7ai Yo7aasha;
12Yo7aasha na7ai Amesiyaasa; Amesiyaasa na7ai Ooziyaana; Ooziyaana na7ai Yo7aataama;
13Yo7aataama na7ai Akaaza; Akaaza na7ai Hizqqiyaasa; Hizqqiyaasa na7ai Minaasa;
14Minaase na7ai Amoona; Amoona na7ai Yoosiyaasa.
15Yoosiyaasa na7ai bairai Yohanaana; naa77anttoi Yo7aqeema; heezzanttoi Sedeqiyaasa; oiddanttoi SHaaluuma.
16Yo7aqeema naati Yo7aakiinanne Sedeqiyaasa.
17Omoodettidi Baabiloone biida Yo7aakiina attuma naati Salaatiyaala,
18Malkkiraama, Padaaya, SHenaaxaara, Yiqaamiyaa, Hoshamaa7anne Nadaabiyaa.

19Padaaya attuma naati Zarubaabeelanne SHim77a. Zarubaabeela attuma naati Mashulaamanne Hanaaniyaa; eta michchiyaa SHalomiito.
20Hageeta bollan hara ichchashu attuma naati Zarubaabeelassi de7oosona; etikka Hashuuba, Oheela, Berekiyaa, Hasaadiyaanne Yushaabi-Heseeda.
21Hanaaniyaa attuma naati Palaaxiyaanne Yishaa7iyaa. Yishaa7iyaa na7ai Rafaaya; Rafaaya na7ai Arnnaana; Arnnaana na7ai Obaadiyaa; Obaadiyaa na7ai SHakaaniyaa;
22SHakaaniyaa na7ai SHamaa7iyaa. SHamaa7iyaa naati ichchashati Haxxuusha, Yigi7aala, Bariyaaha, Na7aariyaanne SHafaaxa.
23Na7aariyaa naati heezzati Eliyoo7enaaya, Hizqqanne Aziriqaama.
24Eliyoo7enaaya naati laappunati Hodaawiyaa, Eliyaashiba, Palaaya, Aqquuba, Yohanaana, Dalaayanne Anaana.