Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - 1 Khokhuen

1 Khokhuen 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He rhoek he David koca rhoek la om uh. Anih ham he Hebron ah Jezreel Ahinoam loh a caming Amnon a sak pah. A pabae ah Karmel Abigal loh Daniel a sak pah.
2A pathum ah manghai Geshuri Talmai canu Maakah capa Absalom, a pali ah Haggith capa Adonijah.
3A panga ah Abital capa Shephatiah, a parhuk ah a yuu Eglah capa Ithream,
4Hebron ah he amah taengah parhuk a sak coeng. Teah te kum rhih hla rhuk manghai tih Jerusalem ah sawmthum kum thum manghai.
5Jerusalem ah a sak he, Shimea, Shobab, Nathan, Solomon tih Ammiel canu Bathshua neh pali a sak.
6Te phoeiah Ibhar, Elishama neh Eliphelet,
7Nogah, Nepheg neh Japhia.
8Elishama, Eliada neh a pako ah Eliphelet.
9David koca boeih he a yula rhoek kah koca rhoek khaw om pueng tih amih tanu la Tamar koca khaw om.
10Solomon koca rhoek ah Rehoboam, Rehoboam a capa Abijah, Abijah a capa Asa, Asa capa Jehoshaphat.
11Jehoshaphat capa Joram, Joram capa Ahaziah, Ahaziah capa Joash,
12Ahaziah capa Amaziah, Amaziah capa Azariah, Azariah capa Jotham.
13Jotham capa Ahaz, Ahaz capa Hezekiah, Hezekiah capa Manasseh.
14Manasseh capa Amon, Amon capa Josiah.
15Josiah koca ah a caming he Johanan, a pabae ah Jehoiakim, a pathum ah Zedekiah, a pali ah Shallum.
16Jehoiakim koca ah, Jehoiakim capa Jekoniah, Jekoniah capa Zedekiah.
17Hlongkhoh Jekoniah koca ah, Jekoniah capa Shealtiel.
18Malkiram, Pedaiah, Shenazzar, Jekamiah, Hoshama neh Nedabiah.

19Pedaiah koca ah Zerubbabel neh Shimei, Zerubbabel koca ah Meshullam neh Hananiah neh a ngannu Shelomith.
20Hashubah neh Ohel, Berekiah neh Hasadiah, Jushabhesed neh panga lo uh.
21Hananiah koca ah Pelatiah neh Isaiah, Rephaiah koca, Arnon koca, Obadiah koca, Shekaniah koca.
22Shekaniah koca ah Shemaiah, Shemaiah koca ah Hattush, Igal, Bariah, Neariah, Shaphat neh parhuk lo.
23Neariah koca la Elioenai, Hezekiah, Azrikam neh pathum lo.
24A pathum kah Elioenai koca lamloh Hodavia, Eliashib, Pelaiah, Akkub, Johanan, Delaiah, Anani neh parhih lo.