Text copied!
CopyCompare
A BUK TABU A MAULANA KUNUBU ma A KALAMANA KUNUBU - 1 Tutumu Vakai

1 Tutumu Vakai 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Go ra iang i diat a umana natu i David, a umana tutana, nina i ga vangala diat aro Kebron: Amnon a luaina, tai Akinoam ra vavina Iesrel; a vauruana Daniel, tai Abigail ra vavina Karmel;
2a vautuluna Absalom, tai Maka natu i Talmai ra king Gesur; a vaivatina Adonia, tai Kagit;
3a vailimana Sepatia, tai Abital; a valaptikaina Itream, tai Egla kana taulai.
4Go ra laptikai di ga kava diat aro Kebron, ba i ga ki na king abara lavurua na kilala ma laptikai na gai; ma i ga ki na king arama Ierusalem a utul a vinun ma a utul a kilala.
5Go diat di ga kava diat pirana aina Ierusalem: tai Bat-Sua natu i Amiel a ivat diat, Simea, Sobab, Natan, ma Solomon;
6ma go bula diat: Ibkar, Elisama, Elipelet.
7Noga, Nepeg, Iapia,
8Elisama, Eliada, ma Elipelet, lavuvat diat.
9Go diat ra umana natu i David, a umana tutana, ma pa di ga luk bula ra umana natu i kana umana tultul na vavina; i ga vangala bula Tamar, tai diat.
10Ma Solomon i ga vangala Rekoboam, ma Rekoboam i ga vangala Abia, ma Abia i ga vangala Asa, ma Asa i ga vangala Ieosapat;
11ma Ieosapat i ga vangala Ieoram, ma Ieoram i ga vangala Akasia, ma Akasia i ga vangala Ioas;
12ma Ioas i ga vangala Amasia, ma Amasia i ga vangala Asaria, ma Asaria i ga vangala Iotam;
13ma Iotam i ga vangala Akas, ma Akas i ga vangala Esekia, ma Esekia i ga vangala Manase;
14ma Manase i ga vangala Amon, ma Amon i ga vangala Iosia.
15Ma ra umana natu i Iosia go diat: a luaina Iokanan, a vauruana Ieoiakim, a vautuluna Sedekia, a vaivatina Salum.
16Ma Ieoiakim i ga vangala Iekonia, ma Iekonia i ga vangala Sedekia.
17Ma Iekonia, nina di ga ben vavilavilau vue, i ga vangala go ra umana bul tutana: natuna Sealtiel.
18Malkiram, Pedaia, Senasar, Iekamia, Osama, ma Nedabia.

19Ma ra ura natu i Pedaia go dir: Serubabel ma Simei; ma ra ura natu i Serubabel go dir: Mesulam ma Kanania, ma Selomit bula tai dir;
20ma go ra ilima na bul tutana bula: Kasuba, Oel, Berekia, Kasadia, ma Iusab-Kesed.
21Ma Kanania i ga vangala Pelatia ma Iesaia; ma Iesaia i ga vangala Repaia, ma Repaia i ga vangala Arnan, ma Arnan i ga vangala Obadia, ma Obadia i ga vangala Sekania.
22A laptikai na natu i Sekania, a umana bul tutana: Semaia, Katus, Igal, Baria, Nearia, ma Sapat.
23Ma ra utul a natu i Nearia go dital: Elioenai, Kiskia, ma Asrikam.
24Ma Elioenai i ga vangala lavurua na bul tutana, go diat: Odavia, Eliasib, Pelaia, Akub, Iokanan, Delaia, ma Anani.