Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Binaŋ Qâhâc I

Binaŋ Qâhâc I 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawidire ŋokâfâc Heboroŋ haeo fuambiŋ ine ʒiŋuc: Mârac fufua ere ʒâŋe Amnoŋ, e Jesere ŋokac Ahinoamzi rowec. Eme ere râpeo ine Danie fuawec, e Karamele ŋokac Abigaizi rowec.
2Eme ere râpeo ine Abisalom fuawec, e neŋgoc‐ticne i Gesuru ŋicwofuŋ Talamaire otâ ŋâŋene Maka. Ehame ere râpeo Adonia fuawec, neŋgoc‐ticnere ʒâŋe ine Hagiti.
3Eme ere râpeo Sefatia fuawec, e Abitalizi rowec. Ere râpeo ine Itiream fuawec, e Dawidi ŋonâŋ‐ticne Egelazi rowec.
4Ŋokâfâcne 6 jaŋe Dawidizi Heboroŋ haeo jara 7 â mosa 6 ŋicwofuŋ juwec dameŋ ira fuambiŋ. Eme jara 33 ine Jerusalem haeo ŋicwofuŋ juwec.
5Ehame ŋokâfâcne ʒiŋuc jaŋe Jerusalem haeo fuambiŋ: Simea, Sobabe, Nataŋ â Salomo. Ŋokâfâcne jahec â jahec i jaŋe Amielere otâ Batisua eki rocjopawec.
6Ehame ʒuhuckerâ ŋokâfâcne 9 fuambiŋ jaŋere ʒâŋe ine ʒiŋuc: Ibihari, Elisama, Elifele,
7Noga, Nefege, Jafia,
8Elisama, Eliada â Elifele.
9Ŋic i jaŋe hâcne Dawidire ŋokâfâc sasawa, â ŋokac mamare rocjopawec jaŋere ŋokâfâc mi wosec‐jopakicne. Eme Tama e ine seŋjeŋic.
10Salomore ŋokâ Rehoboam â Rehoboamte ŋokâ Abia â Abiare ŋokâ Asa â Asare ŋokâ ine Josafata.
11Eme Josafatare ŋokâ Joram â Joramte ŋokâ Ahaʒia â Ahaʒiare ŋokâ ine Joasi.
12Eme Joasire ŋokâ Amazia â Amaziare ŋokâ Aʒaria â Aʒariare ŋokâ ine Jotam.
13Eme Jotamte ŋokâ Ahaʒi â Ahaʒire ŋokâ Hisikia â Hisikiare ŋokâ ine Manase.
14Eme Manasere ŋokâ Amoŋ â Amoŋte ŋokâ ine Josia.
15Eme Josiare ŋokâfâc ine ʒiŋuc: Mârâc ŋokâ Johanaŋ, eme ere râpeo Jojakim, eme ere râpeo Zedekia, eme ere râpeo ine Salum.
16Eme Jojakimte ŋokâ jahec ine ʒiŋuc: Jekonia â Zedekia.
17Eme kâpâcwâru ŋic Jekonia ere ŋokâfâc ine ʒiŋuc: Sealitie,
18Malikiram, Pedaja, Senaza, Jekamia, Hosama â Nedabia.

19Pedajare ŋokâ jahec ine Serubabe â Simei; eme Serubabere ŋokâ jahec ine Mesulam â Hanania; eme seŋjeŋic ine Selomiti.
20Eme ʒuhuckerâ memoc fuambiŋ ine ʒiŋuc: Hasuba, Oheli, Berekia, Hasadia â Jusahese.
21Eme Hananiare ŋokâ jahec ine Pelatia â Jesaja. Eme Jesajare ŋokâ ine Refaja â Refajare ŋokâ Arinaŋ â Arinaŋte ŋokâ Obadia â Obadiare ŋoka ine Sekania.
22Eme Sekaniare ŋokâfâc 6 fuambiŋ ine ʒiŋuc: Semaja, Hatusi, Igali, Baria, Nearia â Safati.
23Eme Neariare ŋokâfâc jahec â moc ine ʒiŋuc: Elioenai, Hisikia â Aʒarikam.
24Eme Elioenaire ŋokâfâc 7 ine ʒiŋuc: Hodawia, Eliasibi, Pelaja, Akubu, Johanaŋ, Delaja â Anani.