Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1हेब्रोन सहरम थिशो दाऊद आ तौ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, आ ङोंइती थिशो तौ अम्‍नोन, दाऊद आ मीश येज्रेल ङा अहीनोआम के बाक्‍माक्‍त। नोले ङा तौ दानीएल, दाऊद आ मीश कारमेल ङा अबीगेल के बाक्‍माक्‍त।
2नोले ङा तौ अब्‍सालोम, दाऊद आ मीश गेशुर ङा पिप तल्‍मै आ तमी माकाह के बाक्‍माक्‍त। नोले ङा तौ अदोनीयाह, दाऊद आ मीश हग्‍गीथ के बाक्‍माक्‍त। २सामुएल ३:२-५
3नोले ङा तौ शेफत्‍याह, दाऊद आ मीश अबीतल के बाक्‍माक्‍त। नोले ङा तौ इथ्रेआम, दाऊद आ मीश एग्‍लाह के बाक्‍माक्‍त।
4मेको नेल्‍ल हेब्रोन सहरम थिशो दाऊद आ तौ बाक्‍मा बाक्‍त। दाऊदमी हेब्रोन सहरम ७ बर्स ६ महिना सासन पवा बाक्‍त। मिनु यरूसलेमम ३३ बर्स सासन पवा बाक्‍त।
5यरूसलेम सहरम थिशो दाऊद आ तौ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, शिमेआ, शोबाब, नाथान नु सोलोमन बाक्‍मा बाक्‍त। मेको ४ जना अम्‍मीएल आ तमी बाथ-शुआम थिवा बाक्‍त। १इतिहास १४:५-७; २सामुएल ५:१४-१६
6अरु यरूसलेम सहरम दाऊद आ थिशो तौ इभार, एली-शामा, एली-फेलेत,
7नोगाह, नेफेग, याफीया,
8एली-शामा, एली-आदा नु एली-फेलेत ९ जना तौ बाक्‍मा बाक्‍त।
9अरु चाक्‍शो मीश आन तौपुकी प्रोंइशा, मेको दाऊद आ तौ बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको आन समी तामार बाक्‍माक्‍त। २सामुएल १३:१
10सोलोमन आ तौ चच युइ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, रेहोबाम आ तौ बाक्‍माक्‍त। रेहोबाम आ तौ अबीयाह बाक्‍माक्‍त। अबीयाह आ तौ आसा बाक्‍माक्‍त। आसा आ तौ येहो-शाफात बाक्‍माक्‍त। मत्ती १:७-१२
11येहो-शाफात आ तौ योराम बाक्‍माक्‍त। योराम आ तौ अहाज्‍याह बाक्‍माक्‍त। अहाज्‍याह आ तौ योआश बाक्‍माक्‍त।
12योआश आ तौ अमस्‍याह बाक्‍माक्‍त। अमास्‍याह आ तौ अजारयाह बाक्‍माक्‍त। अजारयाह आ तौ योथाम बाक्‍माक्‍त।
13योथम आ तौ आहाज बाक्‍माक्‍त। आहाज आ तौ हिज्‍कीयाह बाक्‍माक्‍त। हिज्‍कीयाह आ तौ मनस्‍से बाक्‍माक्‍त।
14मनस्‍से आ तौ आमोन बाक्‍माक्‍त। अम्‍मोन आ तौ योसीयाह बाक्‍माक्‍त।
15योसीयाह आ ङोंइती थिशो तौ योहानान बाक्‍माक्‍त। योसीयाह आ माइला येहो-याकीम, आ साइला सिदकीयाह नु आ कान्‍छा शाल्‍लुम बाक्‍माक्‍त।
16येहो-याकीम आ तौ चच युइ सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, आ तौ येकोन्‍याह बाक्‍माक्‍त। येकोन्‍याह आ तौ सिदकीयाह बाक्‍माक्‍त। २इतिहास ३६:९-१०
17मिनु ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो येकोन्‍याह आ तौ शाल्‍तीएल बाक्‍माक्‍त।
18अरु ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो माल्‍कीराम, पेदायाह, शेनास्‍सार, येकाम्‍याह, होशामा नु नेदाब्‍याह बाक्‍मा बाक्‍त।

19पेदायाह आ तौ जेरूब-बाबेल नु शिमेइ बाक्‍सा बाक्‍त। जेरूब-बाबेल आ तौ मेशुल्‍लाम नु हनान्‍याह बाक्‍सा बाक्‍त। मेको आस समी शेलोमीथ बाक्‍माक्‍त। एज्रा ३:२,८
20अर्को हशुबाह, ओहेल, बेरेक्‍याह, हासादीयाह नु युशब-हेसेद ५ जना तौ बाक्‍मा बाक्‍त।
21हनान्‍याह आ तौ पेलात्‍याह नु येशायाह बाक्‍सा बाक्‍त। येशायाह आ तौ रेफायाह बाक्‍माक्‍त। रेफायाह आ तौ अरनान बाक्‍माक्‍त। अरनान आ तौ ओबदिया बाक्‍माक्‍त। ओबदिया आ तौ शेकन्‍याह बाक्‍माक्‍त।
22शेकन्‍याह आ तौ शेमायाह बाक्‍माक्‍त। शेमायाह आ तौ हत्‍तुश, इगाल, बारयाह, नेआरयाह नु शाफात नेल्‍ल पा ६ जना तौ बाक्‍मा बाक्‍त।
23नेआरयाह आ तौ एली-ओ-एनाइ, हिज्‍कीयाह नु अज्रीकाम सां बाक्‍मा बाक्‍त।
24एली-ओ-एनाइ आ तौ होदावीयाह, एल्‍याशीब, पेलायाह, अक्‍कुब, योहानान, देलायाह नु अनानी नेल्‍ल ७ जना बाक्‍मा बाक्‍त।