Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawutning Hébronda tughulghan oghulliri: tunji oghli Amnon bolup, Yizreellik Axinoamdin bolghan; ikkinchi oghli Daniyal Karmellik Abigaildin bolghan;
2üchinchi oghli Abshalom Geshurning padishahi Talmayning qizi Maakahdin bolghan; tötinchi oghli Adoniya bolup, Haggittin bolghanidi;
3beshinchi oghli Shefatiya bolup, Abitaldin bolghanidi; altinchi oghli Itriyam bolup, uning ayali Eglahdin bolghanidi.
4Bu alte oghul Dawuttin Hébronda törelgen; u Hébronda yette yil alte ay, Yérusalémda bolsa ottuz üch yil seltenet qilghan.
5Yérusalémda uninggha Ammiyelning qizi Bat-Shuadin bu töteylen törelgen: ular Shimiya, Shobab, Natan we Sulayman idi.
6Yene Ibhar, Elishama, Elifelet,
7Nogah, Nefeg, Yafiya,
8Elishama, Eliyada, Elifelet qatarliq toqquz oghul bolghan.
9Bularning hemmisi Dawutning oghulliri idi; uningdin bashqa toqalliridin bolghan oghullar bar idi; Tamar ularning singlisi idi.
10Sulaymanning oghli Rehoboam, Rehoboamning oghli Abiya, Abiyaning oghli Asa, Asaning oghli Yehoshafat,
11Yehoshafatning oghli Yoram, Yoramning oghli Ahaziya, Ahaziyaning oghli Yoash,
12Yoashning oghli Amaziya, Amaziyaning oghli Azariya, Azariyaning oghli Yotam,
13Yotamning oghli Ahaz, Ahazning oghli Hezekiya, Hezekiyaning oghli Manasseh,
14Manassehning oghli Amon, Amonning oghli Yosiya idi.
15Yosiyaning oghulliri: tunji oghli Yohanan, ikkinchi oghli Yehoakim, üchinchi oghli Zedekiya, tötinchi oghli Shallum idi.
16Yehoakimning oghulliri: oghli Yekoniyah bilen oghli Zedekiya.
17Sürgün qilin'ghan Yekoniyahning oghulliri: — Shéaltiel uning oghli idi;
18yene Malqiram, Pedayah, Shenazzar, Yekamiya, Hoshama we Nebadiya idi.

19Pedayahning oghulliri Zerubbabel bilen Shimey idi; Zerubbabelning perzentliri: — Meshullam bilen Hananiya we ularning singlisi Shélomit idi;
20Uning yene Hashubah, Ohel, Berekiya, Hasadiya, Yushab-Hesed qatarliq besh oghli bar idi.
21Hananiyaning oghulliri Pilatiya we Yeshaya idi; uning ewladliri yene Réfayaning oghulliri, Arnanning oghulliri, Obadiyaning oghulliri we Shékaniyaning oghulliri idi.
22Shékaniyaning ewladliri munular: uning oghli Shémaya; Shémayaning oghulliri Hattush, Yigéal, Bariya, Néariya, Shafat bolup jemiy alte idi.
23Néariyaning oghulliri Elyoyinay, Hezekiya, Azrikam bolup jemiy üch idi.
24Elyoyinayning oghulliri Xodawiya, Eliyashib, Pelaya, Akkub, Yohanan, Délaya, Anani bolup jemiy yette idi.