Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 3

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni ʻae ngaahi foha ʻo Tevita, ʻakinautolu naʻe fānau kiate ia ʻi Hepeloni; ko e ʻuluaki fānau ko ʻAmanoni, ʻia ʻAhinoami ko e fefine Sesilili; ko hono toko ua ko Taniela, ʻia ʻApikali ko e fefine Kameli:
2Ko hono toko tolu, ko ʻApisalomi ko e tama ʻa Meaka ko e ʻofefine ʻo Talimei ko e tuʻi ʻo Kesuli: ko hono toko fā, ko ʻAtonisa ko e tama ʻa Hakiti:
3Ko hono toko nima, ko Sifatia ʻia ʻApitali: ko hono toko ono, ko Itiliami ʻia Ekila ko hono uaifi.
4Naʻe fanauʻi ʻae toko ono ni kiate ia ʻi Hepeloni; pea naʻa ne pule ʻi ai ʻi he taʻu ʻe fitu mo e māhina ʻe ono: pea naʻa ne pule ʻi Selūsalema, ʻi he taʻu ʻe tolungofulu ma tolu.
5Pea ko kinautolu eni naʻe fanauʻi kiate ia ʻi Selūsalema; ko Samua, mo Sopapi, mo Natani, pea mo Solomone, ko e toko fā ʻia Patisua ko e ʻofefine ʻo ʻAmieli:
6Ko Ipia foki, mo ʻIlisua, mo Ilifileti.
7Mo Noka, mo Nefeki, mo Safia,
8Mo ʻIlisama, mo Iliata, pea mo Ilifileti, ko e toko hiva.
9Ko e ngaahi foha eni kotoa pē ʻo Tevita, ka ʻoku lau kehe ʻae ngaahi tama ʻae kau sinifu, pea mo Tamaa ko honau tuofefine.

10Pea ko e foha ʻo Solomone, ko Lehopoami, ko hono foha ʻoʻona ko ʻApia, ko hono foha ʻoʻona ko ʻAsa, ko hono foha ʻoʻona ko Sihosafate,
11Ko hono foha ʻoʻona ko Solami, ko hono foha ʻoʻona ko ʻAhasia, ko hono foha ʻoʻona ko Soasi,
12Ko hono foha ʻoʻona ko ʻAmasia, ko hono foha ʻoʻona ko ʻAsalia, ko hono foha ʻoʻona ko Sotami,
13Ko hono foha ʻoʻona ko ʻAhasi, ko hono foha ʻoʻona ko Hesekaia, ko hono foha ʻoʻona ko Manase,
14Ko hono foha ʻoʻona ko ʻAmoni, pea ko hono foha ʻoʻona ko Sosaia.
15Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Sosaia, ko hono ʻuluaki fānau ko Sohanani, ko hono toko ua ko Sihoiakimi, ko hono toko tolu ʻa Setikia, ko hono toko fā ʻa Salumi.
16Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Sihoiakimi: ko Sekonia ko hono foha, pea ko hono foha ʻoʻona ko Setikia.
17Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Sekonia; ko Esili, mo Salatieli ko hono foha,
18Ko Malikilami foki, mo Pitaia, mo Senasa, mo Sekamia, mo Hosama, mo Nitapia.

19Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Pitaia, ko Selupepeli, mo Simi: pea ko e ngaahi foha ʻo Selupepeli; ko Mesulami, mo Hanania, pea mo Silomiti ko honau tuofefine:
20Mo Hasupa, mo Oeli, mo Pelekia, mo Hasatia, mo Susapi-Heseti, ko e toko nima.
21Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Hanania ko Pelatia, mo Sisaia; ko e ngaahi foha ʻo Lifaia, ko e ngaahi foha ʻo Elinani, ko e ngaahi foha ʻo ʻOpataia, ko e ngaahi foha ʻo Sikania.
22Pea ko e ngaahi foha ʻo Sikania; ko Simaia: pea ko e ngaahi foha ʻo Simaia; ko Hatusi, mo Ikiali, mo Pelaia, mo Nealia, mo Safati, ko e toko ono.
23Pea ko e ngaahi foha ʻo Nealia; ko Ilionei, mo Hesekaia, mo ʻAsilikami, ko e toko tolu.
24Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Ilionei, ko Hotaia, mo Iliasipi, mo Pelaia, mo ʻAkupi, mo Sohanani, mo Tilaia, mo ʻAnani, ko e toko fitu.