Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A ovo su sinovi Davidovi koji mu se rodiše u Hevronu: prvenac Amnon od Ahinoame Jezraeljanke, drugi Danilo od Avigeje Karmilke,
2Treæi Avesalom, sin Mahe kæeri Talmaja cara Gesurskoga, èetvrti Adonija, sin Agitin,
3Peti Sefatija od Avitale, šesti Itram od Egle žene njegove.
4Šest mu se rodi u Hevronu, gdje carova sedam godina i šest mjeseca, a trideset i tri carova u Jerusalimu.
5A ovi mu se rodiše u Jerusalimu: Samaja i Sovav i Natan i Solomun, èetiri, od Vitsaveje kæeri Amilove.
6I Jevar i Elisama i Elifalet,
7I Noga i Nefeg i Jafija,
8I Elisama i Elijada i Elifelet, devet,
9Sve sinovi Davidovi osim sinova inoèa njegovijeh i osim Tamare sestre njihove.
10A sin Solomunov bijaše Rovoam, a njegov sin Avija, a njegov sin Asa, a njegov sin Josafat,
11A njegov sin Joram, a njegov sin Ohozija, a njegov sin Joas,
12A njegov sin Amasija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,
13A njegov sin Ahaz, a njegov sin Jezekija, a njegov sin Manasija,
14A njegov sin Amon, a njegov sin Josija.
15A sinovi Josijini: prvenac Joanan, drugi Joakim, treæi Sedekija, èetvrti Salum.
16A sinovi Joakimovi: Jehonija sin mu, i njegov sin Sedekija.
17A sinovi Jehonije sužnja: Salatilo sin mu.
18A njegovi sinovi Malhiram i Fedaja i Senasar, Jekamija, Osama i Nedavija.

19A sinovi Fedajini: Zorovavelj i Simej; a sinovi Zorovaveljevi: Mesulam i Ananija i sestra im Selometa.
20A sinovi Mesulamovi: Asuva i Oilo i Varahija i Asadija i Jusavesed, pet.
21A sinovi Ananijini: Felatija i Jesaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Ovadijini, sinovi Sehanijini.
22A sinovi Sehanijini: Semaja, i sinovi Semajini: Hatus i Igeal i Varija i Nearija i Safat, šest.
23A sinovi Nearijini: Elioinaj i Jezekija i Azrikam, tri.
24A sinovi Elioinajevi: Odaja i Eliasiv i Felaja i Akuv i Joanan i Dalaja i Anan, sedam.