Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon mao kini ang mga anak nga lalaki ni David nga natawo alang kaniya didto sa Hebron: ang kamagulangan mao si Amnon, pinaagi kang Ahinoam nga gikan sa Jezreel; ang ikaduha mao si Daniel, pinaagi kang Abigail nga gikan sa Carmel;
2ang ikatulo mao si Absalom, nga ang inahan mao si Maaca, ang anak nga babaye ni Talmai nga hari sa Geshur. Ang ikaupat mao si Adonia ang anak nga lalaki ni Hagit;
3ang ikalima mao si Shefatia pinaagi kang Abital; ang ikaunom mao si Itream pinaagi kang Egla nga iyang asawa.
4Natawo kining unom alang kang David didto sa Hebron, diin naghari siya sulod sa pito ka tuig ug unom ka bulan. Unya nagdumala siya sa Jerusalem sulod sa 33 ka tuig.
5Kining upat ka mga anak nga lalaki, pinaagi kang Batsheba nga anak nga babaye ni Amiel, nga natawo alang kaniya sa Jerusalem: si Shamua, Shobab, Natan, ug si Solomon.
6Ang laing siyam nga mga anak nga lalaki ni David mao sila: si Ibhar, Elishua, Elifelet,
7Noga, Nefeg, Jafia,
8Elishama, Eliada, ug si Elifelet.
9Mao kini ang mga anak nga lalaki ni David, walay labot ang mga anak nga lalaki sa uban niyang mga puyopuyo. Si Tamar ang ilang igsoong babaye.
10Ang anak ni Solomon mao si Rehoboam. Ang anak ni Rehoboam mao si Abija. Ang anak ni Abija mao si Asa. Ang anak ni Asa mao si Jehoshafat.
11Ang anak ni Jehoshafat mao si Joram. Ang anak ni Joram mao si Ahazia. Ang anak ni Ahazia mao si Joas.
12Ang anak ni Joas mao si Amazia. Ang anak ni Amazia mao si Azaria. Ang anak ni Azaria mao si Jotam.
13Ang anak ni Jotam mao si Ahaz. Ang anak ni Ahaz mao si Hezekia. Ang anak ni Hezekia mao si Manases.
14Ang anak ni Manases mao si Amon. Ang anak ni Amon mao si Josia.
15Ang mga anak nga lalaki ni Josia mao si Johanon ang iyang kamagulangang anak, ang ikaduha mao si Jehoyakim, ang ikatulo mao si Zedekia, ug ang ikaupat mao si Shalum.
16Ang mga anak nga lalaki ni Jehoyakim mao si Jehoyakin ug si Zedekia.
17Ang mga anak nga lalaki ni Jehoyakin, ang binihag, mao sila si Shealtiel,
18Malkiram, Pedaya, Shenazar, Jekamia, Hoshama, ug si Nedabia.

19Ang mga anak nga lalaki ni Pedaya mao si Zerubabel ug si Shimei. Ang mga anak nga lalaki ni Zerubabel mao si Meshulam ug si Hanania; ang ilang igsoong babaye mao si Shelomit.
20Ang ubang lima niya ka mga anak nga lalaki mao sila si Hashuba, Ohel, Berekia, Hasadia, ug si Jushab Hesed.
21Ang mga anak nga lalaki ni Hanania mao si Pelatia ug si Jeshaya. Ang iyang anak mao si Refaya, ug ang uban pa nga kaliwat mao sila si Arnan, Obadia, ug si Shecania.
22Ang anak nga lalaki ni Shecania mao si Shemaya. Ang mga anak nga lalaki ni Shemaya mao sila si Hatus, Igal, Baria, Nearia, ug si Shafat.
23Ang tulo ka mga anak nga lalaki ni Nearia mao sila si Elyoenai, Hizkia, ug si Azrikam.
24Ang pito ka mga anak nga lalaki ni Elyoenai mao sila si Hodavia, Eliashib, Pelaya, Akub, Johanan, Delaya, ug si Anani.