Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davidi nɛ́ pↄ́ a ì Hɛblↄ̃ↄn kɛ: À a nɛgↄ̃ɛ sɛ̃́ia Aminↄ ì ń Yezɛlɛɛ gbɛ̃́ Ainↄaũoɛ. À a plaade ì ń Kaamɛli gbɛ̃́ Abigailioɛ, ↄ̃n Daniɛli ũ.
2À a àaↄ̃de ì ń Gesuu kí Talemai nɛ́ Maakaoɛ, ↄ̃n Abisaloũ ũ. À a síiↄ̃de ì ń Agitaoɛ, ↄ̃n Adonia ũ.
3À a sↄode ì ń Abitalioɛ, ↄ̃n Sefatia ũ. À a soolode ì ń a nↄ Egelaoɛ, ↄ̃n Iteaũ ũ.
4À nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn soolopiↄ ì Hɛblↄ̃ɛ. À kpalablè we wɛ̃̀ sopla ń mↄ soolooɛ, mɛ́ à kpalablè Yelusalɛũ wɛ̃̀ baakwi ń àaↄ̃o.
5Nɛ́ pↄ́ a ì Yelusalɛũↄ tↄ́n kɛ: À nɛgↄ̃ɛ gbɛ̃ↄn síiↄ̃ɛ beeↄ ì ń Amiɛli nɛ́ Basɛbaoɛ: Simɛa, Sobabu, Natã ń Salomↄↄo.
6Bee gbɛa Ibaa, Ɛlisua, Ɛlifele,
7Nↄga, Nɛfɛgi, Yafia,
8Ɛlisama, Ɛliada ń Ɛlifeleo. Aà nɛgↄ̃ɛↄ kɛ̀ kɛ̃okwin we.
9Davidi nɛgↄ̃ɛↄn we píi nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛ nɛ́oↄ nɛ́ↄ bàasi. An dãen Tamaa ũ.
10Salomↄↄ Lↄbↄaũ ì, Lↄbↄaũ Abia ì, Abia Asa ì, Asa Yosafa ì,
11Yosafa Yolaũ ì, Yolaũ Aazia ì, Aazia Yoasi ì,
12Yoasi Amazia ì, Amazia Azalia ì, Azalia Yotaũ ì,
13Yotaũ Aaza ì, Aaza Ezekia ì, Ezekia Manase ì,
14Manase Amↄ ì, Amↄ Yosia ì.
15Yosiapi nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: A sɛ̃́ia Yohanani, a plaade Yoakiũ, a àaↄ̃de Zedekia, a síiↄ̃de Saluũ.
16Yoakiũ nɛ́ Yɛkↄnia mɛ́ zↄ̃̀lɛ aà gbɛu, ↄ̃ Zedekia zↄ̃̀lɛ Yɛkↄnia gbɛu.
17Wà tà ń Yɛkↄniapio zĩ̀zↄ ũɛ. Aà nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Salatiɛli,
18Malakilaũ, Pedaia, Sɛnazaa, Yekamia, Osama ń Nɛdabiao.

19Pedaia nɛgↄ̃ɛↄn Zolobabɛli ń Simɛio ũ. Zolobabɛlipi mɛ́ Mɛsulaũ ń Ananiao ì ń ń dãe Selomio.
20À nɛgↄ̃ɛↄ ì lↄ gbɛ̃ↄn sↄo: Asuba, Oɛli, Bɛlɛkia, Asadia ń Yusabɛsɛdio.
21Anania nɛgↄ̃ɛↄn Pelatia ń Yesaiao ũ. Aà buiↄn Lefaia buiↄ ũ lↄ ń Aanana buiↄ ń Obadia buiↄ ń Sekania buiↄ.
22Sekania nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Semaia, Atusu, Igali, Balia, Nɛalia ń Safatao, aa kɛ̀ soolo.
23Nɛalia nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Ɛlioenai, Izikia ń Azikaũo, aa kɛ̀ àaↄ̃.
24Ɛlioenai nɛgↄ̃ɛↄ tↄ́n kɛ: Odavia, Ɛliasibu, Pelaia, Akubu, Yohanani, Delaia ń Ananio, aa kɛ̀ sopla.