Text copied!
CopyCompare
Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab - Birinci Salnamələr

Birinci Salnamələr 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Davudun Xevronda doğulan oğulları bunlardır: ilk oğlu İzreelli Axinoamdan doğulan Amnon, ikincisi Karmelli Aviqaildən doğulan Daniel,
2üçüncüsü Geşur padşahı Talmayın qızı Maakadan doğulan Avşalom, dördüncüsü Haqqitdən doğulan Adoniya,
3beşincisi Avitaldan doğulan Şefatya, altıncısı arvadı Eqladan doğulan İtream.
4Davudun bu altı oğlu Xevronda doğuldu. Davud orada yeddi il altı ay padşahlıq etdi, Yerusəlimdə isə otuz üç il padşahlıq etdi.
5Davudun Yerusəlimdə doğulan oğulları bunlardır: Ammielin qızı Bat-Şevadan doğulan dörd oğlu: Şimea, Şovav, Natan və Süleyman,
6daha doqquz oğlu: İvxar, Elişua, Elpelet,
7Noqah, Nefeq, Yafia,
8Elişama, Elyada və Elifelet.
9Cariyələrdən doğulan oğullarından başqa Davudun bütün oğulları bunlardır. Tamar da onların bacısıdır.
10Süleymanın oğlu Rexavam, onun oğlu Aviya, onun oğlu Asa, onun oğlu Yehoşafat,
11onun oğlu Yehoram, onun oğlu Axazya, onun oğlu Yoaş,
12onun oğlu Amasya, onun oğlu Azarya, onun oğlu Yotam,
13onun oğlu Axaz, onun oğlu Xizqiya, onun oğlu Menaşşe,
14onun oğlu Amon, onun oğlu Yoşiya.
15Yoşiyanın oğulları: ilk oğlu Yoxanan, ikincisi Yehoyaqim, üçüncüsü Sidqiya, dördüncüsü Şallum.
16Yehoyaqimin oğulları: onun oğlu Yekonya, onun oğlu Sidqiya.
17Əsir aparılmış Yekonyanın oğulları: Şealtiel,
18Malkiram, Pedaya, Şenassar, Yeqamya, Hoşama və Nedavya.

19Pedayanın oğulları: Zerubbabil və Şimey. Zerubbabilin oğulları: Meşullam və Xananya, onların bacısı Şelomit,
20daha beş oğlu: Xaşuva, Ohel, Berekya, Xasadya və Yuşav-Xesed.
21Xananyanın nəsilləri: Pelatya, Yeşaya, Refayanın oğulları, Arnanın oğulları, Avdiyanın oğulları, Şekanyanın oğulları.
22Şekanyanın oğlu Şemaya idi. Şemayanın altı oğlu: Xattuş, İqal, Bariah, Nearya və Şafat.
23Nearyanın üç oğlu: Elyoenay, Xizqiya və Azriqam.
24Elyoenayın yeddi oğlu: Hodavya, Elyaşiv, Pelaya, Aqquv, Yoxanan, Delaya və Anani.