Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1 Ljetopisa

1 Ljetopisa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle,
2treći Abšalom, sin Maake, kćeri Talmaja, gešurskoga kralja, četvrti Adonija, sin Hagitin,
3peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.
4Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu.
5Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; četiri od Bat-Šebe, kćeri Amielove.
6Jibhar, Elišama, Elifalet,
7Nogah, Nefeg, Jafija,
8Elišama, Elijada, Elifelet: devet.
9Sve Davidovi sinovi osim inočkih sinova i njihove sestre Tamare.
10Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat,
11njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš,
12njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam,
13njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše,
14njegov sin Amon, njegov sin Jošija.
15Jošijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, treći Sidkija, četvrti Šalum.
16Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin.
17Sinovi sužnja Jekonje bili su Šealtiel, njegov sin,
18Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja.

19Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i Šimej; Zerubabelovi sinovi: Mešulam i Hananija, i sestra im Šelomita.
20Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed, njih petorica.
21Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jišaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, Šekanijin sin.
22Šekanijini su sinovi bili: Šemaja, a Šemajini su sinovi bili: Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, šestorica.
23Nearjini su sinovi bili Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica.
24Elijoenajevi su sinovi bili Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica.