Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Stori

1 Stori 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Devit i kamapim ol sampela pikinini man long taim em i stap long taun Hebron. Nem bilong ol i olsem. Namba wan em Amnon. Mama bilong en, em Ahinoam bilong taun Jesril. Namba 2 em Daniel. Mama bilong en, em Abigel bilong taun Karmel.
2Namba 3 em Apsalom. Mama bilong en, em Maka, pikinini bilong Talmai, king bilong Gesur. Namba 4 em Adoniya. Mama bilong en, em Hagit.
3Namba 5 em Sefatia. Mama bilong en, em Abital. Namba 6 em Itream. Mama bilong en, em Ekla.
4Devit i bin kamapim ol dispela 6-pela pikinini man long taim em i stap long Hebron. Em i stap king long Hebron inap 7 na hap yia. Na bihain em i stap king long Jerusalem inap 33 yia.
5Na em i kamapim Simea na Sobap na Natan na Solomon. Mama bilong ol dispela 4-pela pikinini man em Batseba, pikinini bilong Amiel.
6Na bihain, Devit i kamapim 9-pela arapela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Iphar na Elisama na Elifelet
7na Noga na Nefek na Jafia
8na narapela Elisama na Eliada na narapela Elifelet.
9Devit i kamapim ol dispela pikinini man. Na tu em i gat sampela moa pikinini man, ol namba 2 lain meri bilong en i bin karim. Na Tamar em i pikinini meri bilong Devit.
10Nem bilong ol lain pikinini man bilong Solomon i olsem. Solomon em i papa bilong Rehoboam na Rehoboam em i papa bilong Abiya na Abiya em i papa bilong Asa. Na Asa em i papa bilong Jehosafat
11na Jehosafat em i papa bilong Jehoram na Jehoram em i papa bilong Ahasia na Ahasia em i papa bilong Joas.
12Na Joas em i papa bilong Amasia na Amasia em i papa bilong Usia, narapela nem bilong em Asaria. Na Usia em i papa bilong Jotam
13na Jotam em i papa bilong Ahas na Ahas em i papa bilong Hesekia na Hesekia em i papa bilong Manase.
14Na Manase em i papa bilong Emon na Emon em i papa bilong Josaia.
15Nem bilong ol pikinini bilong Josaia i olsem. Namba wan em Johanan na namba 2 em Jehoiakim na namba 3 em Sedekaia na namba 4 em Salum, narapela nem bilong en Joahas.
16Na Jehoiakim i gat tupela pikinini man, Jekonia na Sedekaia. Jekonia i gat narapela nem Jehoiakin.
17Jehoiakin em dispela king ol birua i bin kisim i go kalabus long narapela kantri. Nem bilong ol pikinini man bilong en i olsem, Sealtiel
18na Malkiram na Pedaia na Senasar na Jekamia na Hosama na Nedabia.

19Nem bilong ol pikinini man bilong Pedaia i olsem, Serubabel na Simei. Serubabel i gat tupela pikinini man, Mesulam na Hanania, na wanpela pikinini meri, nem bilong em Selomit.
20Na Pedaia i gat 5-pela arapela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Hasuba na Ohel na Berekia na Hasadia na Jusap Heset.
21Nem bilong ol pikinini man bilong Hanania i olsem, Pelatia na Jesaia. Na Jesaia em i papa bilong Refaia na Refaia em i papa bilong Arnan na Arnan em i papa bilong Obadia na Obadia em i papa bilong Sekania.
22Sekania i gat wanpela pikinini man tasol, nem bilong em Semaia. Na Semaia i gat 5-pela pikinini man. Nem bilong ol i olsem, Hatus na Igal na Baria na Nearia na Safat.
23Nearia i gat tripela pikinini man, Elioenai na Hiskia na Asrikam.
24Elioenai i gat 7-pela pikinini man, Hodavia na Eliasip na Pelaia na Akup na Johanan na Delaia na Anani.