Text copied!
CopyCompare
Pohnpeian Bible with Apocrypha - 1 Kronikel

1 Kronikel 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Me pahn sansal pah, ni irekidien sounpar, iei sapwellimen Depit pwutak kan me ipwidi ni ahnsou me e ketiket nan Epron: Amnon, eh nohno Ahinoam sang Sesreel Daniel, eh nohno Apikail sang Karmel Apsalom, eh nohno Maaka, sapwellimen Talmai, nanmwarkien Kesur Adonaisa, eh nohno Akkid Sepataia, eh nohno Apital Idream, eh nohno Ekla
4Irail wenemen pwukat koaros ipwidi nan Epron erein sounpar isuh elep me Depit kakaunki wasao. E kaunda Serusalem nin duwen nanmwarki men erein sounpar silihsek siluh,
5oh sapwellime pwutak tohto ipwidi wasao. Sapwellime likend Padsipa, nein Ammiel serepein, wiahiong pwutak pahmen: Simea, Sopap, Nadan, oh Solomon.
6E pil sapwellimaniki pwutak duwemen: Ipar, Elisua, Elpelet,
7Noka, Nepek, Sapia,
8Elisama, Eliada, oh Elipelet.
9Likin pwutak pwukat koaros, Depit pil wiahda sapwellime pwutak kei rehn eh pekehi kan. E pil sapwellimaniki serepein men ede Damar.
10Iet duwen irekidien kadaudok en Nanmwarki Solomon sang pahpa lel sapwellimarail pwutak kan: Solomon, Reopoham, Apaisa, Asa, Seosopat,
11Soram, Ahasaia, Sohas,
12Amasaia, Usaia, Sodam,
13Ahas, Esekaia, Manase,
14Amon, oh Sosaia,
15Sosaia naineki pwutak pahmen: Sohanan, Sehoiakim, Sedekaia, oh Soahas.
16Sehoiakim naineki pwutak riemen: Sehoiakin oh Sedekaia.
17Iet kan kadaudok en Nanmwarki Sehoiakin, me selidi oh kalipilipalahng Papilon. Sehoiakin sapwellimaniki pwutak isimen: Sealtiel,
18Malkiram, Pedaia, Senassar, Sekamaia, Osama, oh Nedapaia.
19Pedaia naineki pwutak riemen: Serupapel oh Simei. Serupapel naineki pwutak riemen, Mesullam oh Ananaia, oh serepein men, Selomid.
20E pil naineki pwutak limmen: Asupa, Ohel, Perekaia, Asadaia, oh Susap Esed.

21Ananaia naineki pwutak riemen, Pelataia oh Sesaia. Sesaia me semen Repaia, iei ih me semen Arnan, Arnan me semen Opadaia, Opadaia me semen Sekanaia.
22Sekanaia naineki pwutak tehmen, Semaia, oh nein nah pwutako iei: Addus, Ikal, Paraia, Nearaia, oh Sapat.
23Nearaia naineki pwutak silimen: Elioenai, Iskaia, oh Asrikam.
24Elioenai naineki pwutak isimen: Odapaia, Eliasip, Pelaia, Akkup, Sohanan, Delaia, oh Ananai.