Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda diin naxanye bari Xebiron taani, ne ni i ra. A dii singen yi xili nɛn Aminon, naxan nga yi findixi Yɛsɛreli kaana Axinowami ra. A dii firinden yi xili Daniyɛli, naxan nga yi Karemele kaana Abigayili ra.
2A saxanden yi xili Abisalomi, naxan nga yi findixi Gesuri taan Manga Talamayi a dii tɛmɛn Maka ra. A naaninden yi xili Adoniya, naxan nga yi findixi Xagiti ra.
3A suulunden yi xili Sɛfati, naxan nga yi findixi Abitali ra. A senninden yi xili Yitireyami, naxan nga yi Egela ra.
4Dii senninni itoe barixi Xebiron taan nin Dawudaa mangayaan naba dɛnaxan yi ɲɛɛ solofere kike sennin. A yi mangayaan naba Yerusalɛn taani ɲɛɛ tonge saxan ɲɛɛ saxan.
5Amiyɛli a dii tɛmɛn Batiseba dii naaninni itoe nan sɔtɔ Dawuda xa Yerusalɛn yi: Simeya nun Sobaba nun Natan nun Sulemani.
6Dawuda mɔn dii xɛmɛ solomanaanin gbɛtɛye sɔtɔ nɛn: Yibixari nun Elisuwa nun Elifeleti nun
7Noga nun Nefegi nun Yafiya nun
8Elisama nun Eliyada nun Elifeleti.
9Dawudaa dii xɛmɛne nan ne ra. Konyi ɲaxanle diin naxanye bari a xa, ne mi ne yɛ. Tamari nan yi e magilɛn na.
10Sulemani nan Robowan sɔtɔ. Robowan yi Abiya sɔtɔ. Abiya yi Asa sɔtɔ. Asa yi Yosafati sɔtɔ.
11Yosafati yi Yehorami sɔtɔ. Yehorami yi Axasiya sɔtɔ. Axasiya yi Yowasa sɔtɔ.
12Yowasa yi Amasiya sɔtɔ. Amasiya yi Asari sɔtɔ. Asari yi Yotami sɔtɔ.
13Yotami yi Axasi sɔtɔ. Axasi yi Xesekiya sɔtɔ. Xesekiya yi Manase sɔtɔ.
14Manase yi Amɔn sɔtɔ. Amɔn yi Yosiya sɔtɔ.
15Yosiya a dii singen findi Yoxanan nan na, a dii firindena, Yehoyakimi, a saxandena, Sedeki, a naanindena, Salun.
16Yehoyakimi yi Yoyakin nun Sedeki sɔtɔ.
17Yoyakin naxan suxu konyiyani, na diine ni i ra: Selatili nun
18Malakirami nun Pɛdaya nun Senasari nun Yekamiya nun Hosama nun Nedabiya.

19Pɛdaya yi Sorobabeli nun Simeyi sɔtɔ. Sorobabeli yi Mesulan nun Xananiya sɔtɔ. Selomiti nan yi e magilɛn na.
20Pɛdaya mɔn yi dii suulun gbɛtɛye sɔtɔ: Xasuba nun Oheli nun Bereki nun Xasadiya nun Yusabi-Xeseda.
21Xananiya yixɛtɛne ni i ra: Pɛlati nun Yɛsaya nun Rɛfayaa diine nun Aranan ma diine nun Abadi a diine nun Sɛkani a diine.
22Sɛkani dii senninni itoe nan sɔtɔ: Semaya nun Xatusi nun Yigali nun Bariya nun Neyaraya nun Safati.
23Neyaraya dii saxanni itoe nan sɔtɔ: Eliyowenayi nun Xisikiya nun Asirikami.
24Eliyowenayi dii solofereni itoe nan sɔtɔ: Hodafiya nun Eliyasibi nun Pɛlaya nun Akubu nun Yoxanan nun Dɛlaya nun Anani.