Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adama naxa Seti sɔtɔ. Seti naxa Enosi sɔtɔ. Enosi naxa Kenan sɔtɔ.
2Kenan naxa Mahalaleli sɔtɔ. Mahalaleli naxa Yeredi sɔtɔ.
3Yeredi naxa Enoki sɔtɔ. Enoki naxa Metusela sɔtɔ. Metusela naxa Lemeki sɔtɔ.
4Lemeki naxa Nuha sɔtɔ. Nuha naxa di xɛmɛ saxan sɔtɔ: Semi, Hami, nun Yefeti.
5Yefeti xa die nan ya: Gomeri, Magogo, Madayi, Yawani, Tubali, Meseki, nun Tirasi.
6Gomeri xa die nan ya: Asikenasi, Rifati, nun Togarama.
7Yawani xa die nan ya: Elisaha, Tarasisi, Kitimi, nun Rodanimi.
8Hami xa die nan ya: Kusi, Misirayimi, Puti, nun Kanaan.
9Kusi xa die nan ya: Seba, Xawila, Sabata, Raama, nun Sabiteka. Raama xa die nan ya: Seeba nun Dedan.
10Kusi naxa Nimirodi bari, naxan findi geresoe singe ra adamadie tagi.
11Misirayimi naxa die sɔtɔ, naxee findixi Ludukae, Anamikae, Lehabakae, Nafatukae,
12Patirusukae, Kasaluxukae, nun Kafatorokae ra. Filisitakae benba na Kafatoro nan na.
13Kanaan naxa die sɔtɔ, naxee findixi Sidɔnkae, Xitikae,
14Yebusukae, Amorikae, Girigasakae,
15Hiwikae, Arakakae, Sinikae,
16Arawadakae, Semarakae, nun Xamatakae ra.
17Semi xa die nan ya: Elama, Asuri, Arafaxadi, Ludu, nun Arami. Arami xa die nan ya: Usu, Xulu, Geteri, nun Meseki.
18Arafaxadi naxa Sela sɔtɔ. Sela naxa Eberi sɔtɔ.
19Eberi naxa di xɛmɛ firin sɔtɔ. Keren xili Pelegi barima bɔxi itaxunxi a xa waxati. A firin nde xili Yokatan.
20Yokatan xa die nan ya: Alomodadi, Selefa, Xasaramawete, Yera,
21Hadorami, Usali, Dikila,
22Obala, Abimayele, Seeba, Ofiri, Xawila, nun Yobabo.
23Yokatan xa die nan na ki.
24Semi naxa Arafaxadi sɔtɔ. Arafaxadi naxa Sela sɔtɔ.
25Sela naxa Eberi sɔtɔ. Eberi naxa Pelegi sɔtɔ. Pelegi naxa Rewu sɔtɔ.
26Rewu naxa Serugu sɔtɔ. Serugu naxa Naxori sɔtɔ. Naxori naxa Tera sɔtɔ.
27Tera naxa Iburama sɔtɔ naxan findi Iburahima ra.
28Iburahima xa die nan ya: Isiyaga nun Sumayila.
29Sumayila xa die nan ya: Sumayila xa di singe Nebayoti, Kedari, Adabeeli, Mibisami,
30Misema, Duma, Masa, Hadada, Tema,
31Yeturi, Nafisi, nun Kedema. Sumayila xa die nan na ki.
32Iburahima xa konyi ginɛ Ketura xa die nan ya a naxee bari Iburahima bɛ: Simiran, Yokosan, Medan, Madiyan, Yisebaki, nun Suuwa. Yokosan naxa Seeba nun Dedan sɔtɔ.
33Madiyan naxa Efa, Efere, Xanɔki, Abida, nun Elidaa sɔtɔ. Yi die birin fatanxi Ketura nan na.
34Iburahima naxa Isiyaga sɔtɔ. Isiyaga xa die nan ya: Esayu nun Isirayila.
35Esayu xa die nan ya: Elifasi, Reyuweli, Yeyusu, Yalami, nun Kora.
36Elifasi xa die nan ya: Teman, Omaru, Sefi, Gatami, Kenasi, Timina, nun Amalɛki.
37Reyuweli xa die nan ya: Naxati, Sera, Saama, nun Misa.
38Seyiri xa die nan ya: Lotan, Sobali, Sibeyon, Ana, Dison, Eseri, nun Disan.
39Lotan xa die nan ya: Xori nun Homami. Lotan maaginɛ xili Timina.
40Sobali xa die nan ya: Aliban, Manaxati, Ebali, Sefi, nun Onan. Sibeyon xa die nan ya: Aya nun Ana.
41Ana xa di xili Dison. Dison xa die nan ya: Xemedan, Eseban, Yitiran, nun Keran.
42Eseri xa die nan ya: Bilihan, Saawan, Yaakan. Disan xa die nan ya: Usu nun Aran.
43Mangɛe nan ya naxee bara Edon bɔxi yamari beenu Isirayilakae xa mangɛ nde sɔtɔ: Beyori xa di Bela, naxan kelixi Dinhaba taa.
44Bela to faxa, Sera xa di Yobabo, naxan kelixi Bosara, naxa bɔxi yamari.
45Yobabo to faxa, Xusama, naxan kelixi Teman, naxa bɔxi yamari.
46Xusama to faxa, Bedada xa di Hadada, naxan nu bara Madiyankae bɔnbɔ Mowaba bɔxi ma, naxa bɔxi yamari. A kelixi Abiti taa nɛ.
47Hadada to faxa, Masareka Samala naxa bɔxi yamari.
48Samala to faxa, Sawulu naxan kelixi Rehoboti, taa naxan na xure dɛ ra, naxa bɔxi yamari.
49Sawulu to faxa, Akibori xa di Bali Xanan naxa bɔxi yamari.
50Bali Xanan to faxa, Hadada, naxan kelixi Pawu, naxa bɔxi yamari. A xa ginɛ xili Mehetabeli. Na nga xili Matirɛdi, a mama xili Mesahabi.
51Hadada fan naxa faxa. Edon mangɛe nan ya: Timina, Aliba, Yeteti,
52Oholibama, Ela, Pinon,
53Kenasi, Teman, Mibisari,
54Magadiyɛli, nun Irami. Edon mangɛe nan na ki.