Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 1 Hou Olelesu

1 Hou Olelesu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A:da:me ea mano da Sede, Sede ea mano da Inosie, Inosie ea mano Ginane,
2Ginane da Maha:ilaliele, Maha:ilaliele ea mano Ya:ilede,
3Ya:ilede ea mano da Inage, Inage ea mano da Midiusela, Midiusela da La:imege
4La:imege ea mano da Nowa:. Nowa: da dunu mano udiana galu. Ilia dio da Sieme, Ha:me amola Ya:ifede.
5Ya:ifede egefelali da Gouma, Ma:igoge, Ma:da:i, Ya:ifa:ne, Diubale, Misiege, Dailase. Iligaga fi da ilia dio lai dagoi.
6Gouma egaga fi da Asiegena:se fi, Laifa:de fi amola Dougama fi.
7Ya:ifa:ne egaga fi da Ilaisia fi, Siba:ini fi, Saibalase fi, amola Loudisi fi.
8Ha:me egefelali da Gusi, Misala:ime, Libia amola Ga:ina:ne. Iligaga fi da ilia dio lai dagoi.
9Gusi egaga fi dunu da Siba, Ha:fila, Sa:bada, La:ima, Sa:bediga fi dialu. La:ima egaga fi dunu da Siba amola Dida:ne fi dialu.
10(Gusi ea dunu mano afae da Nimalode. E da osobo bagadega bisilua ilibi gagusu dunu.)
11Misala:ime egaga fi dunu da Liudaide, A:namaide, Liha:ibaide, Na:fadiuhaide, Ga:saliuhaide (iligaga fi dunu da Filisidini dunu), amola Ga:fadolaide fi dunu esalu.
13Ga:ina:ne egaga fi da Saidonaide (Saidone da Ga:ina:ne ea magobo mano) Hidaide, Yebiusaide, A:moulaide, Gegasiaide, Haifaide, Agaide, Sainaide, Afa:daide, Semalaide amola Ha:imadaide fi dialu.
17Siemaide fi dunu. Sieme egefelali da Ila:me, A:sie, Afa:gasa:de, Lade amola A:ila:me. A:ila:me egefelali da Ase, Hale, Ga:de amola Misiege.
18Afa:gasa:de ea mano da Sila amola Sila ea mano da Ibe.
19Ibe da dunu mano aduna galu. Afae da Bilege (bai e esalebe galu, osobo bagade da momogi). Ibe ea dunu mano eno da Yogada:ne.
20Yogada:ne egefelali da A:lamouda:de, Silefe, Ha:isama:ifede, Yela,
21Hadoula:me, Iusa:le, Digila,
22Ouba:le, Abima:ili, Siba,

23Oufe, Ha:fila, Youba:be. Amo huluane da Yogada:ne ea manolali.
24Siemema amogainini A:ibalaha:mema fifi manebe da agoane:- Sieme, Afa:gasa:de, Sila,
25Ibe, Bilege, Liu,
26Silage, Na:iho, Dila
27amola A:ibala:me (Gode da ea dio bu afadenene, A:ibalaha:me asuli)
28A:ibalaha:me ea manona da Aisage amola Isiama:iele.
29Elagaga fi dunu da Niba:iyode (Isiama:iele ea magobo mano), Gida, A:dabiele, Mibisa:me,
30Maisiama, Duma, Ma:sa, Ha:ida:de, Dima,
31Yide, Na:ifisie amola Gedima. Amo huluane da Isiama:iele egefelali.
32A:ibalaha:me ea gidisedagi uda amo Gediula, ema mano lai da Simila:ne, Yogasia:ne, Mida:ne, Midia:ne, Isieba:ge amola Siua. Yogasia:ne ea dunu mano da Siba amola Dida:ne.
33Midia:ne egefelali da Ifa, Ifia, Ha:inoge, Abaida amola Elada:ia. Amo huluane da Gediula egaga fi dialu.
34A:ibalaha:me da Aisage ea ada. Aisage ea mano da Iso amola Isala:ili (ea musa: dio da Ya:igobe)
35Iso egefelali da Ilaifa:se, Luele, Yiasia, Ya:iala:me amola Goula.
36Ilaifa:se egefelali da Dima:ne, Ouma, Sifai, Ga:ida:me amola Gina:se. Ea uda eno amo Dimina, ela mano da A:malege.
37Luele egefelali da Na:iha:de, Sela, Sia:ma amola Misa.
38Sie egefelali da Louda:ne, Siouba:le, Sibione, A:ina, Disione, Isa amola Daisia:ne.
39Louda:ne egefelali da Houlai amola Houma:ne. Dimina da Louda:ne ea dalusi esalu.
40Siouba:le egefelali da A:lefa:ne, Ma:naha:de, Iba:le, Sifou amola Ouna:me. Sibiane egefela da A:ia amola A:ina.

41A:ina egefe da Daisione. Daisione egefelali da Hemeda:ne, Esiaba:ne, Idala:ne amola Gila:ne.
42Ise egefelali da Biliha:ne, Saiafa:ne amola A:iga:ne. Daisia:ne egefela da Ase amola A:ila:ne.
43Isala:ili hina bagade mae ouligi esalebe eso amo galu, amo hina bagade da Idome soge ouligilalu :- Bila (Bio ea mano) - ea esalu moilai da Dimihaba.
44Bila da bogoloba, Youba:be (Bosala moilai bai bagade dunu Sela amo ea mano) e da ea hina bagade sogebi lai.
45Youba:be da bogoloba, Hiusia:me (e da Dima:naide sogega misi dunu) e da Youba:be bagia hina bagade hamoi.
46Hiusia:me da bogoloba, Ha:ida:de da e bagia hina bagade hamoi. Ha:ida:de da Bida:de ea mano galu amola e da Moua:be soge ganodini Midia:ne dunu fi hasali. Ea esalu moilai bai bagade da A:ifidi.
47Ha:ida:de da bogoloba, Sa:mala (Ma:seliga moilai bai bagade dunu) da e bagia hina bagade hamoi.
48Sa:mala da bogoloba, Sia:iale da e bagia hina bagade hamoi. E da hano bega: dialebe moilai bai bagade, Lihoubode amoga misi.
49Sia:iale da bogoloba, Ba:ile Ha:ina:ne (A:gabo ea mano) da e bagia hina bagade hamoi.
50Ba:ile Ha:ina:ne da bogoloba, Ha:ida:de da e bagia hina bagade hamoi. Ea moilai dio da Ba:iu. Ea uda ea dio da Mehedabele (ea ame da Ma:idalede amola ea aya: da Mesa:iha:be).
51Ha:ida:de amolawane bogoi. Idome soge hina bagade dunu ili bagia ouligisu dunu amolali da :- Dimina, Alafa, Yidede,
52Aholiba:ima, Ila, Bainone,
53Gina:se, Dima:ne, Mibisa,
54Magadiele amola Aila:me. Amo huluane da Idome soge hina bagade dunu ili bagia ouligisu dunu galu.