Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - 1 Khokhuen

1 Khokhuen 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam, Seth, Enosh,
2Kenan, Mahalalel, Jared,
3Enok, Methuselah, Lamek,
4Noah, Shem, Ham, and Japheth.
5Japheth koca ah Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek neh Tiras,
6Gomer koca la Ashkenaz, Riphath neh Togarmah.
7Javan koca ah Elishah, Tarshish, Kittim neh Rodanim.
8Ham koca ah Kusah, Mizraim, Put neh Kanaan.
9Kusah koca Seba, Havilah, Sabtah, Raama, and Sabteka. Raamah koca ah Sheba and Dedan.
10Kusah loh Nimrod a sak tih anih te diklai ah hlangrhalh la om cuek.
11Mizraim loh Ludim, Anamim, Lehabim, Naptuhim a sak.
12Pathrusim, Kasluhim tah Philisti neh Kapthorim lamkah ha pawk.
13Kanaan loh a caming Sidon neh Kheth,
14Jebusi, Amori, Girgashi,
15Khivee, Arkit neh Sinih,
16Arvadi, Zemari neh Hamathiti a sak.
17Shem koca rhoek la Elam neh Assyria, Arphaxad neh Lud, Aram neh Uz, Huul, Gether neh Meshek.
18Arpakshad loh Shelah te a sak tih Shelah loh Eber a sak.
19Eber loh capa panit a sak dae anih tue vaengah khohmuen a tael dongah pakhat te a ming te Palak, a mana ming te Yoktawn a sui.
20Yoktawn loh Almodad neh Sheleph, Hazarmaveth neh Jerah,
21Hadoram, Uzal, Diklah,
22Ebal, Abimael, Sheba,
23Ophir, Havilah and Jobab. He boeih he Yoktawn koca rhoek ni.
24Shem, Arpakshad, Shelah,
25Eber, Palak, Reu,
26Seruk, Nakhaw, Terah,
27Abram he Abraham ni.
28Abraham ca rhoi Isaak neh Ishmael om.
29Amih kah rhuirhong he tah Ishmael ka caming he Nebaioth tih Kedar, Adbeel neh Mibsam,
30Mishma, Dumah, Massa, Hadar, Tema,
31Jetur, Naphish and Kedemah. Amih he Ishmael koca rhoek.
32Abraham yula Keturah ca sak rhoek la Zimran neh Jokshan, Medan neh Midian, Ishbak neh Shuah, Jokshan koca ah Sheba neh Dedan.
33Midian koca la Ephah, Epher, Enok, Abidah neh Eldaah. He boeih he Keturah koca rhoek ni.
34Abraham loh Isaak a sak. Isaak koca ah Esau neh Israel.
35Esau koca ah Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam neh Korah.
36Eliphaz koca ah Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz, Timna neh Amalek.
37Reuel koca Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.
38Seir koca ah Lotan Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.
39Lotan koca ah Khori, Homam neh Lotan ngannu Timna.
40Shobal koca Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam. Zibeon koca ah Aiah neh Anah.
41Anah koca ah Dishon. Dishon koca ah Hamran, Eshban, Ithran and Keran.
42Ezer koca ah Bilhan, Zaavan, Jaakan. Dishon koca ah Uz neh Aran.
43Hekah manghai rhoek he tah Israel ca kah manghai loh a manghai hlan ah ni Edom khohmuen ah a manghai uh coeng. Beor capa he Bela tih a khopuei ming tah Dinnabah ni.
44Bela a duek phoeiah tah Bozrah lamkah Zerah capa Jobab te anih yueng la manghai.
45Jobab a duek phoeiah anih yueng la Temani khohmuen lamkah Husham te manghai.
46Husham a duek phoeiah anih yueng la Moab khohmuen ah Midian aka ngawn Bedad capa Hadad te manghai. A khopuei ming tah Avith ni.
47Hadad a duek phoeiah anih yueng la Masrekah lamkah Samlah te manghai.
48Samlah a duek phoeiah tah anih yueng la Rehoboth tuiva lamkah Saul te manghai.
49Saul a duek phoeiah tah anih yueng la Akbor capa Baalhanan manghai.
50Baalhanan a duek phoeiah anih yueng la Hadad manghai. A khopuei ming tah Pau tih a yuu ming tah Mezahad nu Matred canu Mehetabel ni.
51Hadad a duek phoeiah Edom khoboei aka om rhoek tah, khoboei Timna, khoboei Alva, khoboei Jetheth,
52khoboei Oholibamah, khoboei Elah, khoboei Pinon,
53khoboei Kenaz, khoboei Teman, khoboei Mibzar,
54khoboei Magdiel, khoboei Iram he Edom khoboei la om.