Text copied!
CopyCompare
Bible Revizyon 2008 - 1.TARİHLER

1.TARİHLER 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adem, Şit, Enoş,
2Kenan, Mahalalel, Yeret,
3Hanok, Metuşelah, Lemek,
4Nuh. Nuh'un oğulları: Sam, Ham, Yafet.
5Yafet'in oğulları: Gomer, Magog, Meday, Yâvan, Tuval, Meşek, Tiras.
6Gomer'in oğulları: Aşkenaz, Difat, Togarma.
7Yâvan'ın oğulları: Elişa, Tarşiş, Kittim, Rodanim.
8Ham'ın oğulları: Kûş, Misrayim, Pût, Kenan.
9Kûş'un oğulları: Seva, Havila, Savta, Raama, Savteka. Raama'nın oğulları: Şeva, Dedan.
10Kûş'un Nemrut adında bir oğlu oldu. Yiğitliğiyle yeryüzüne ün saldı.
11Misrayim Ludlular'ın, Anamlılar'ın, Lehavlılar'ın, Naftuhlular'ın, Patruslular'ın, Filistliler'in ataları olan Kasluhlular'ın ve Kaftorlular'ın atasıydı.
13Kenan ilk oğlu Sidon'un babası ve Hititler'in*, Yevuslular'ın, Amorlular'ın, Girgaşlılar'ın, Hivliler'in, Arklılar'ın, Sinliler'in, Arvatlılar'ın, Semarlılar'ın, Hamalılar'ın atasıydı.
17Sam'ın oğulları: Elam, Asur, Arpakşat, Lud, Aram, Ûs, Hul, Geter, Meşek.
18Arpakşat Şelah'ın babasıydı. Şelah'tan Ever oldu.
19Ever'in iki oğlu oldu. Birinin adı Pelek'ti, çünkü yeryüzündeki insanlar onun yaşadığı dönemde bölündü. Kardeşinin adı Yoktan'dı.
20Yoktan Almodat'ın, Şelef'in, Hasarmavet'in, Yerah'ın, Hadoram'ın, Uzal'ın, Dikla'nın, Eval'ın, Avimael'in, Şeva'nın, Ofir'in, Havila'nın, Yovav'ın atasıydı. Bunların hepsi Yoktan'ın soyundandı.
24Sam, Arpakşat, Şelah,
25Ever, Pelek, Reu,

26Seruk, Nahor, Terah,
27Avram –İbrahim–.
28İbrahim'in oğulları: İshak, İsmail.
29İsmailoğulları'nın soyu: İsmail'in ilk oğlu Nevayot. Sonra Kedar, Adbeel, Mivsam,
30Mişma, Duma, Massa, Hadat, Tema,
31Yetur, Nafiş, Kedema gelir. Bunlar İsmail'in oğullarıydı.
32İbrahim'in cariyesi Ketura'nın oğulları: Zimran, Yokşan, Medan, Midyan, Yişbak, Şuah. Yokşan'ın oğulları: Şeva, Dedan.
33Midyan'ın oğulları: Efa, Efer, Hanok, Avida, Eldaa. Bunların hepsi Ketura'nın soyundandı.
34İshak İbrahim'in oğluydu. İshak'ın oğulları: Esav, İsrail.
35Esav'ın oğulları: Elifaz, Reuel, Yeuş, Yalam, Korah.
36Elifaz'ın oğulları: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz ve Timna'dan doğan Amalek.
37Reuel'in oğulları: Nahat, Zerah, Şamma, Mizza.
38Seir'in oğulları: Lotan, Şoval, Sivon, Âna, Dişon, Eser, Dişan.
39Lotan'ın oğulları: Hori, Homam. Timna Lotan'ın kızkardeşiydi.
40Şoval'ın oğulları: Alyan, Manahat, Eval, Şefi, Onam. Sivon'un oğulları: Aya, Âna.
41Âna'nın oğlu: Dişon. Dişon'un oğulları: Hamran, Eşban, Yitran, Keran.
42Eser'in oğulları: Bilhan, Zaavan, Yaakan. Dişan'ın oğulları şunlardı: Ûs, Aran.
43İsrailliler'i yöneten bir kralın olmadığı dönemde, Edom'u şu krallar yönetti: Beor oğlu Bala. Kentinin adı Dinhava'ydı.

44Bala ölünce, yerine Bosralı Zerah oğlu Yovav geçti.
45Yovav ölünce, Temanlılar ülkesinden Huşam kral oldu.
46Huşam ölünce, Midyan'ı Moav kırlarında bozguna uğratan Bedat oğlu Hadat kral oldu. Kentinin adı Avit'ti.
47Hadat ölünce, yerine Masrekalı Samla geçti.
48Samla ölünce, yerine Rehovot-Hannaharlı Şaul geçti.
49Şaul ölünce, yerine Akbor oğlu Baal-Hanan geçti.
50Baal-Hanan ölünce, yerine Hadat geçti. Kentinin adı Pai'ydi. Karısı, Me-Zahav kızı Matret'in kızı Mehetavel'di.
51Sonunda Hadat da öldü. Edom beyleri şunlardı: Timna, Alva, Yetet,
52Oholivama, Ela, Pinon,
53Kenaz, Teman, Mivsar,
54Magdiel, İram. Edom beyleri bunlardı.