Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 1 Meʻa Hokohoko

1 Meʻa Hokohoko 1

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ko ʻAtama, mo Seti, mo ʻInosi,
2Ko Kēnani, mo Malelili, mo Seleti,
3Ko ʻInoke, mo Metusela, mo Lemeki,
4Ko Noa, mo Semi, mo Hami, mo Sefeti.

5Ko e ngaahi foha eni ʻo Sefeti; ko Komela, mo Mekoki, mo Metai, mo Savani, mo Tupale, mo Meseke, mo Tailasa.
6Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Komela ko ʻAsekinasa, mo Lifata, mo Tokama.
7Pea ko e ngaahi foha ʻo Savani; ko ʻElaisa, mo Taʻasisi, mo Kitimi, mo Totenimi.

8Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Hami ko Kusa, mo Misilemi, mo Futi, mo Kēnani.
9Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Kusa; ko Sipa, mo Havila, mo Sapita, mo Leama, mo Sapetika. Pea ko e ngaahi foha ʻo Leama; ko Sipa, mo Titani.
10Pea naʻe tupu ʻia Kusa ʻa Nimilote pea naʻe kamata ongoongo lahi ia ʻi māmani.
11Pea naʻe tupu meia Misilemi ʻa Lutimi, mo ʻAnamemi, mo Lehapimi, mo Nafituhemi,
12Mo Patilusime, mo Kasiluhemi, (ʻaia naʻe tupu ai ʻae kakai Filisitia,) mo Kafitolime.
13Pea naʻe tupu ʻia Kēnani ʻa Saitoni, ko hono ʻuluaki, pea mo Heti,
14Mo e kakai Sepusi foki, mo e kakai ʻAmoli, pea mo e kakai Keakasa,
15Mo e kakai Hevi, mo e kakai ʻAlaka, mo e kakai ʻo Sina,
16Mo e kakai ʻAvati, mo e kakai Semali, mo e kakai Hemati.

17Ko e ngaahi foha eni ʻo Semi; ko ʻIlami, mo ʻAsuli, mo ʻAfakisate, mo Luti, mo ʻElami, mo Usa, mo Uli, mo Ketali, mo Meseki.
18Pea naʻe tupu ʻia ʻAfakisate ʻa Sela, pea naʻe tupu ʻia Sela ʻa Ipela.
19Pea naʻe fanauʻi ʻae foha ʻe toko ua kia Ipela: ko e hingoa ʻoe tokotaha ko Peleki; koeʻuhi naʻe vahevahe ʻa māmani ʻi hono ngaahi ʻaho ʻoʻona: pea ko e hingoa ʻo hono tokoua ko Sokitani.
20Pea naʻe tupu ʻia Sokitani ʻa ʻAlimotate, mo Silefi, mo Hesamavete, mo Sela,
21Ko Hatolame foki, mo Usali, mo Tikila,
22Mo Ipale, mo ʻApimaeli, mo Sipa,
23Mo Ofeli, mo Havila, mo Sopapi. Ko e ngaahi foha ʻakinautolu ni kotoa pē ʻo Sokitani.

24Ko Semi, mo ʻAfakisate, mo Sela,
25Ko Ipale, mo Peleki, mo Liu,
26Ko Seluke, mo Nehoa, mo Tela,
27Ko ʻEpalame; ko ia foki ko ʻEpalahame.
28Ko e ngaahi foha ʻo ʻEpalahame; ko ʻAisake, mo ʻIsimeʻeli.

29Ko honau ngaahi toʻutangata eni ko e ʻuluaki fānau kia ʻIsimeʻeli, ko Nepeoti; pea hoko mo ia ʻa Keta, mo ʻAtieli, mo Mipisami,
30Ko Misima, mo Tumaa, mo Masa, mo Hetaʻa, mo Tima,
31Ko Situa, mo Nefisi, mo Kitema. Ko e ngaahi foha ʻakinautolu ʻo ʻIsimeʻeli.

32Pea ko eni ʻae ngaahi tama ʻo Ketula ko e fefine sinifu ʻo ʻEpalahame: naʻe fanauʻi ʻe ia ʻa Similai, mo Sokesani, mo Metani, mo Mitiane, mo Isipaka, mo Suaa. Pea ko e ngaahi foha ʻo Sokesani ko Sipa, mo Titani.
33Pea ko e ngaahi foha ʻo Mitiane; ko ʻEfaa, mo ʻEfee, mo Henoke, mo ʻApaita, mo Elitaa. Ko kinautolu kotoa pē ko eni ko e ngaahi tama ʻa Ketula.
34Pea naʻe tupu ʻia ʻEpalahame ʻa ʻAisake. Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻAisake ko ʻIsoa mo ʻIsileli.

35Ko e ngaahi foha ʻo ʻIsoa; ko ʻIlifasi, mo Leueli, mo Seusi, mo Salami, mo Ko ia.
36Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻIlifasi: ko Temani, mo Omaʻa, mo Sefa, mo Katami, mo Kinasi, mo Timina, mo ʻAmaleki.
37Ko e ngaahi foha ʻo Leueli; ko Nehate, mo Sela, mo Sama, mo Misa.
38Pea ko e ngaahi foha ʻo Seia; ko Lotani, mo Sopale, mo Sipione, mo Ena, mo Tisoni, mo Eseli, mo Tisani.
39Pea ko e ngaahi foha ʻo Lotani ko Holi, mo Homani, pea ko Timina ko e tuofefine ia ʻo Lotani.
40Pea ko e ngaahi foha ʻo Sopale ko ʻAlivani, mo Maneate, mo Ipale, mo Sifo, mo Onama. Pea ko e ongo foha ʻo Sipione; ko Esaa, mo Ena.
41Ko e ngaahi foha ʻo Ena; ko Tisoni. Pea ko e ngaahi foha ʻo Tisoni; ko ʻAmilami, mo Esipani, mo Itilani, mo Kilani.
42Ko e ngaahi foha ʻo Eseli; ko Pilani, mo Sefani, mo Ekani. Pea ko e ngaahi foha ʻo Tisani; ko Usa, mo ʻElani.

43Pea ko eni ia ʻae ngaahi tuʻi naʻe pule ʻi he fonua ʻo ʻItomi ʻi he teʻeki ai ha tuʻi ke pule ki he fānau ʻa ʻIsileli; ko Pela ko e foha ʻo Peoli: pea ko e hingoa ʻo hono kolo ʻoʻona ko Tinapa.
44Pea ʻi heʻene pekia ʻa Pela, naʻe hoko mo ia ʻi he pule ʻa Sopapi ko e foha ʻo Sela ʻo Posila.
45Pea ʻi heʻene pekia ʻa Sopapi, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Husami mei he fonua ʻoe kakai Temani.
46Pea ʻi heʻene pekia ʻa Husami, naʻe hoko mo ia ʻi he pule ʻa Hatati ko e foha ʻo Pitati, ʻaia naʻa ne teʻia ʻae kakai Mitiane ʻi he ngoue ʻo Moape: pea ko e hingoa ʻo hono kolo ʻoʻona ko ʻAviti.
47Pea ʻi heʻene pekia ʻa Hatati, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Samila mei Masileka.
48Pea ʻi heʻene pekia ʻa Samila, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Saula mei Leapote ʻi he veʻe vaitafe.
49Pea ʻi heʻene pekia ʻa Saula, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Peali-Hanani ko e foha ʻo ʻAkepoa.
50Pea ʻi heʻene pekia ʻa Peali-Hanani, naʻe hoko mo ia ki he pule ʻa Hatati: pea ko e hingoa ʻo hono kolo ʻoʻona ko Pau; pea ko e hingoa ʻo hono uaifi ko Mehetepeli, ko e taʻahine ʻa Matileti, ko e taʻahine ʻa Mesaʻapi.

51Naʻe pekia foki ʻa Hatati. Pea ko e ngaahi ʻeiki eni ʻo ʻItomi; ko e ʻeiki ko Timina, ko e ʻeiki ko Elia, mo e ʻeiki ko Seteli,
52Ko e ʻeiki ko ʻAholipama, mo e ʻeiki ko Ela, mo e ʻeiki ko Pinoni,
53Ko e ʻeiki ko Kinasi, mo e ʻeiki ko Temani, mo e ʻeiki ko Mipisali,
54Ko e ʻeiki ko Makiteli, mo e ʻeiki ko ʻIlami. Ko e ngaahi ʻeiki eni ʻo ʻItomi.