Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Tuni Bidi Dabego Po Elalubo Buku Deli

Tuni Bidi Dabego Po Elalubo Buku Deli 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam te Setgo aya, te Set Enosgo aya dao.
2Enos te Kenango aya, tama te Kenan te Mahalalelgo aya, te Mahalalel te Jaretgo aya dao.
3Jaret aga te Enokgo aya, tama Enok te Metuselago aya, Metusela te Lamekgo aya,
4tama Lamek te Noago aya dao. Tama Noago ogwa sela elaluali. Ogwa sela nogi e tiwai, Sem, me Ham, me Jafet.
5Te Jafetgo ogwa dabego nogi e tiwai dao, Gomer, me Magok, me Madai, me Javan, me Tubal, me Mesek, me Tiras dao.
6Gomer agade bulali wąį nǫų hani bage te Askenas, me Rifat, me Togarma dao.
7Javan agade bulali wąį nǫų hani bage Elisa, me Tarsis, me Saiprus, me Rodes dao.
8Hamgo ogwa dabe nogi e tama dao, Kus, me Misraim, me Put, me Kenan. Kus agade bulali wąį nǫų dabe Sudan, te Misraim agade bulali wąį nǫų te Isip dabe dao, te Put agade bulali wąį nǫų te Libia dao, te Kenan agade bulali wąį nǫų te Kenan hani dabe dao.
9Te Kusgo ogwa dabego nogi e tiwai, Seba, me Havila, me Sapta, me Rama, me Sapteka. Ramago ogwa si ame nai, Seba me Dedan dao.
10Kusgo gasa ogwa me elaluai, aga nogi te Nimrot. Nimrot te hasia mu te we bidi tonalubo bomai king bidi pedelama bidali.
11Misraim agai wąį nǫų dabe te Lidia dabe, me Anam dabe, me Lehap dabe, me Naptu dabe,
12me Patrus dabe, me Kaslu dabe dao. Tama nosali te Filistia dabe da te Kaslu hanidu pedelai dao. Tama te Kaptor dabe me augwali te Misraim agai wąį nǫų dabe dao.
13Kenan agai bulali wąį nǫų dabe te Saidon dabe, te agai gomunai ogwago bulali wąį nǫų hani dabe dao. Tama me Kenan aga te Hit dabe, me
14te Jebus dabe, me Amor dabe, me Girgas dabe,
15me Hivi dabe, me Arka dabe, me Sini dabe,
16me Arvat dabe, me Semar dabe, me Hamat dabe, te augwali bulali wąį nǫų Kenan dao.
17Siemgo ogwa dabe nogi e tiwai, Elam, me Asur, me Arpaksat, me Lut, me Aram, me Us, me Hul, me Geter, me Mesek dao.
18Arpaksat aga te ogwa Selago aya, te Sela te ogwa Ebergo aya dao.
19Ebergo ogwa si ame nani, Pelek me Joktan dao. Te tǫde we bidi augwali te hani hauwa pebeda pabo sę ebo gagalali, te Pelek pedelali sogo tialio, tama tibaso aga ayago aga nogi Pelek poalio.
20Te Joktango ogwa dabego nogi e tiwai dao, Almodat, me Selep, me Hasarmavet, me Jera,
21me Hadoram, me Usal, me Dikla,
22me Ebal, me Abimael, me Seba,
23me Ofir, me Havila, me Jobap dao.
24Siem te Arpaksatgo aya, aga Selago aya, me
25Sela te Ebergo aya, te Eber Pelekgo aya, aga te Reugo aya dao,
26te Reu aga te Serukgo aya, te Seruk Nahorgo aya dao. Tama Nahor te Terago aya,
27tama Tera te Abramgo aya da. Abram nogi gesi me hasegelali, te nogi Abraham dao.
28Abrahamgo ogwa si elaluai, Aisak me Ismael dao.
29Ismaelgo gomunai ogwa te Nebaiot. Te Ismaelgo gasa ogwa dabego nogi e tiwai dao, Kedar, me Atbel, me Mipsam,
30me Misma, me Duma, me Masa, me Hadat, me Tema dao,
31me Jetur, me Nafis, me Kedema dao.
32Abrahamgo si wali we me sai, aga nogi Ketura. Te Keturago ame nani ogwa dabe nogi e tiwai, Simran, me Joksan, me Medan, me Midian, me Isbak, me Sua. Joksango ogwa si elaluali, Seba me Dedan.
33Te Midiango ogwa dabe nogi e tiwai, Efa, me Efer, me Hanok, me Abida, me Elda, te tama dao.
34Aisak, te Abrahamgo ogwa, agai ogwa si elaluai, Iso me Jekop. Te Jekopgo gasa nogi me da, te Israel dao.
35Tama Isogo ogwa dabego ogwa nogi dabe e tiwai, Elifas, me Ruel, me Jeus, me Jalam, me Kora dao.
36Elifasgo ogwa dabe nogi e tiwai, Teman, me Omar, me Sefi, me Gatam, me Kenas, me Timna, me Amalek dao.
37Ruelgo ogwa dabe nogi e tiwai, Nahat, me Sera, me Sama, me Misa dao.
38Seirgo ogwa dabe nogi e tiwai, Lotan, me Sobal, me Sibeon, me Ana, me Dison, me Eser, me Disan dao.
39Lotango ogwa dabe nogi e tiwai dao, Hori me Homam. Lotango abe Timna dao
40Sobalgo ogwa dabe nogi e tiwai, Alvan, me Manahat, me Ebal, me Sefi, me Onam dao. Sibeongo ogwa dabe nogi e tama, Aia me Ana dao.
41Anago ogwa te Dison da. Disongo ogwa dabe nogi e tama, te Anago ogwago ogwa nogi e tiwai, Hamran, me Esban, me Itran, me Keran dao.
42Esergo ogwa dabe nogi e tama da, Bilhan, me Savan, me Jakan. Te Disango ogwa dabe nogi e tama, Us me Aran dao.
43Te tǫ kantri Israelde tuni bidi king elalusiąbadi, te tǫ kantri Idomde king hauwa elalua pali. Hasia mu bidali king Bela, te Beorgo ogwa da. Aga te taun Dinhabade king bidali.
44Tama Bela isibaso, Jobap, te Serago ogwa, te taun Bosra bidi, te king pedelai dao.
45Tama Jobap isibaso, te Husam te Teman bulu tǫ bidi te king bidai dao.
46Tama Husam isibaso, Hadat, te Bedatgo ogwa, te king pedelai dao. Hadat te tǫ kantri Moapba pelama, te Midian dabe dali boi hwįnama augwali aiyaba elaluai. Hadat te taun Avitde king bidalio.
47Te Hadat isibaso da, Samla te taun Masreka bulu bidi king pedelali.
48Te Samla isibo si da, Saul te taun Rehobot te wę Yufretis bulu pąde bidi, te king pedelama bidai dao.
49Te Saul isibaso da, Balhanan, te Akborgo ogwa, te king pedelai dao.
50Tama te Balhanan isibaso, Hadat king pedelali. Tama aga te taun Pau tede king bidai, aga we, te Mehetabel da, te Matretgo wegi, te Mesahapgo bulai wąį nǫųgo wegi dao.
51Hadat isibo si da, nosali te tobolu bidi hetman dabego te Idom tonaluai dao. Augwaligo te bulu tǫ pedai distrik dabe tonaluai, Timna, me Alva, me Jetet,
52me Oholibama, me Ela, me Pinon,
53me Kenas, me Teman, me Mipsar,
54me Makdiel, me Iram, te bulu dabe te 11 tama bulu dabe tonaluai dao