Text copied!
CopyCompare
Hellig Bibel - FØRSTE KRØNIKEBOG

FØRSTE KRØNIKEBOG 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam, Set, Enosj,
2Kenan, Mahalal'el, Jered,
3Enok, Metusalem, Lemek,
4Noa, Sem, Kam og Jafet.
5Jafets Sønner: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesjek og Tiras.
6Gomers Sønner: Asjkenaz, Rifat og Togarma.
7Javans Sønner: Elisja, Tarsis, Kittæerne og Rodosboerne.
8Kams Sønner: Kusj, Mizrajim, Put og Kana'an.
9Kusj' Sønner: Seba, Havila, Sabta, Ra'ma og Sabteka. Ra'mas Sønner: Saba og Dedan.
10Og Kusj avlede Nimrod, som var den første Storhersker på Jorden.
11Mizrajim avlede Luderne, Anamerne, Lehaberne, Naftuherne,
12Patruserne, Kasluherne, fra hvem Filisterne udgik*, og Kaftorerne. { *se dog Am. 9, 7. }
13Kana'an avlede Zidon, hans førstefødte, og Het,
14Jebusitterne, Amoritterne, Girgasjitterne,
15Hivvitterne, Arkitterne, Sinitterne,
16Arvaditterne, Zemaritterne og Hamatitterne.
17Sems Sønner: Elam, Assur, Arpaksjad, Lud og Aram. Arams Sønner: Uz, Hul, Geter og Masj.
18Arpaksjad avlede Sjela; Sjela avlede Eber;
19Eber fødtes der to Sønner; den ene hed Peleg*, thi på hans Tid adsplittedes Jordens Befolkning, og hans Broder hed Joktan. { *se til 1 Mos. 10, 25. }
20Joktan avlede Almodad, Sjelef, Hazarmavet, Jera,
21Hadoram, Uzal, Dikla,
22Ebal, Abimael, Saba,
23Ofir, Havila og Jobab. Alle disse var Joktans Sønner.
24Sems Sønner: Arpaksjad, Sjela,
25Eber, Peleg, Re'u,
26Serug, Nakor, Tara
27og Abram, det er Abraham.
28Abrahams Sønner: Isak og Ismael.
29Dette er deres Slægtebog: Ismaels førstefødte Nebajot, dernæst Kedar, Adbe'el, Mibsam,
30Misjma, Duma, Massa, Hadad, Tema,
31Jetur, Nafisj og Kedma. Det var Ismaels Sønner.
32De Sønner, som Abrahams Medhustru Ketura fødte: Zimran, Joksjan, Medan, Midjan, Jisjbak og Sjua. Joksjans Sønner: Saba og Dedan.
33Midjans Sønner: Efa, Efer, Hanok, Abida og Elda'a. Alle disse var Keturas Sønner.
34Abraham avlede Isak. Isaks Sønner: Jakob og Esau.
35Esaus Sønner: Elifaz, Re'uel, Je'usj, Jalam og Kora.
36Elifaz' Sønner: Teman, Omar, Zefi, Gatam, Kenaz, Timna og Amalek.
37Re'uels Sønner: Nahat, Zera, Sjamma og Mizza.
38Se'irs Sønner: Lotan, Sjobal, Zib'on, Ana, Disjon, Ezer og Disjan.
39Lotans Sønner: Hori og Hemam; og Lotans Søster var Timna.
40Sjobals Sønner: Alvan, Manahat, Ebal, Sjefi og Onam. Zib'ons Sønner: Ajja og Ana.
41Anas Sønner: Disjon. Disjons Sønner: Hemdan. Esjban, Jitran og Keran.
42Ezers Sønner: Bilhan, Za'avan og Akan. Disjans Sønner: Uz og Aran.
43Følgende var de Konger, der herskede i Edoms, Land, før Israelitterne fik Konger: Bela, Beors Søn; hans By hed Dinhaba.
44Da Bela døde, blev Jobab, Zeras Søn fra Bozra, Konge i hans Sted.
45Da Jobab døde, blev Husjam fra Temanitternes Land Konge i hans Sted.
46Da Husjam døde, blev Hadad, Bedads Søn, Konge i hans Sted; det var ham, der slog Midjanitterne på Moabs Slette; hans By hed Avit.
47Da Hadad døde, blev Samla fra Masreka Konge i hans Sted.
48Da Samla døde, blev Sja'ul fra Rehobot ved Floden Konge i hans Sted.
49Da Sja'ul døde, blev Ba'al-Hanan, Akbors Søn, Konge i hans Sted.
50Da Ba'al-Hanan døde, blev Hadad Konge i hans Sted; hans By hed Pa'i, og hans Hustru hed Mehetab'el, en Datter af Matred, en Datter af Mezahab.
51Da Hadad døde, fremtrådte Edoms Stammehøvdinger: Høvdingerne Timna, Alja, Jetet,
52Oholibama, Ela, Pinon,
53Kenaz, Teman, Mibzar,
54Magdiel og Iram. Det var Edoms Stammehøvdinger.