Text copied!
CopyCompare
Ang Dating Biblia (1905) - 1 Mga Cronica

1 Mga Cronica 1

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Si Adam, si Seth, si Enos;
2Si Cainan, si Mahalaleel, si Jared;
3Si Enoch, si Mathusalem, si Lamech,
4Si Noe, si Sem, si Cham, at si Japhet.
5Ang mga anak ni Japhet: si Gomer, at si Magog, at si Dadai, at si Javan, at si Tubal, at si Mesec, at si Tiras.
6At ang mga anak ni Gomer: si Askenaz at si Riphath, at si Thogorma.
7At ang mga anak ni Javan: si Elisa, at si Tharsis, si Chithim at si Dodanim.
8Ang mga anak ni Cham: si Chus, at si Misraim, si Phuth, at si Canaan.
9At ang mga anak ni Chus: si Seba, at si Havila, at si Sabtha, at si Racma, at si Sabtecha. At ang mga anak ni Racma: si Seba, at si Dedan.
10At naging anak ni Chus si Nimrod: siya ang nagpasimulang naging makapangyarihan sa lupa.
11At naging anak ni Misraim si Ludim, at si Ananim, at si Laabim, at si Nephtuim,
12At si Phetrusim, at si Chasluim (na pinanggalingan ng mga Filisteo), at si Caphtorim.
13At naging anak ni Canaan si Sidon, na kaniyang panganay, at si Heth,
14At ang Jebuseo, at ang Amorrheo, at ang Gergeseo,
15At ang Heveo, at ang Araceo, at ang Sineo,
16At ang Arvadeo, at ang Samareo, at ang Hamatheo.
17Ang mga anak ni Sem: si Elam, at si Assur, at si Arphaxad, at si Lud, at si Aram, at si Hus, at si Hul, at si Gether, at si Mesec.
18At naging anak ni Arphaxad si Sela, at naging anak ni Sela si Heber.
19At si Heber ay nagkaanak ng dalawang lalake: ang pangalan ng isa'y Peleg; sapagka't sa kaniyang mga kaarawan ay nakalatan ng tao ang lupa; at ang pangalan ng kaniyang kapatid ay Joctan.
20At naging anak ni Joctan si Elmodad, at si Seleph, at si Asarmaveth, at si Jera,
21At si Adoram, at si Uzal, at si Dicla;
22At si Hebal, at si Abimael, at si Seba;
23At si Ophir, at si Havila, at si Jobab. Lahat ng ito'y mga anak ni Joctan.
24Si Sem, si Arphaxad, si Sela;
25Si Heber, si Peleg, si Reu;
26Si Serug, si Nachor, si Thare;
27Si Abram, (na siyang Abraham.)
28Ang mga anak ni Abraham: si Isaac, at si Ismael.
29Ito ang kanilang mga lahi: ang panganay ni Ismael, si Nabajot; saka si Cedar, at si Adbeel, at si Misam,
30Si Misma, at si Duma, si Maasa; si Hadad, at si Thema,
31Si Jetur, si Naphis, at si Cedma. Ito ang mga anak ni Ismael.
32At ang mga anak ni Cethura, na babae ni Abraham: kaniyang ipinanganak si Zimram, at si Jocsan, at si Medan, at si Madian, at si Isbac, at si Sua. At ang mga anak ni Jocsan: si Seba, at si Dan.
33At ang mga anak ni Madian: si Epha, at si Epher, at si Henoch, at si Abida, at si Eldaa. Lahat ng ito'y mga anak ni Cethura.
34At naging anak ni Abraham si Isaac. Ang mga anak ni Isaac: si Esau, at si Israel.
35Ang mga anak ni Esau: si Eliphas, si Rehuel, at si Jeus, at si Jalam, at si Cora.
36Ang mga anak ni Eliphas: si Theman, at si Omar, si Sephi, at si Gatham, si Chenas, at si Timna, at si Amalec.
37Ang mga anak ni Rehuel: si Nahath, si Zera, si Samma, at si Mizza.
38At ang mga anak ni Seir: si Lotan at si Sobal at si Sibeon at si Ana, at si Dison at si Eser at si Disan.
39At ang mga anak ni Lotan: si Hori at si Homam: at si Timna ay kapatid na babae ni Lotan.
40Ang mga anak ni Sobal: si Alian at si Manahach at si Ebal, si Sephi at si Onam. At ang mga anak ni Sibeon: si Aia at si Ana.
41Ang mga anak ni Ana: si Dison. At ang mga anak ni Dison: si Hamran at si Hesban at si Ithran at si Cheran.
42Ang mga anak ni Eser: si Bilham, at si Zaavan, at si Jaacan. Ang mga anak ni Disan: si Hus at si Aran.
43Ang mga ito nga ang mga hari na nagsipaghari sa lupain ng Edom bago naghari ang sinomang hari sa mga anak ni Israel: si Belah na anak ni Beor: at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Dinaba.
44At namatay si Belah, at si Jobab na anak ni Zera na taga Bosra ay naghari na kahalili niya.
45At namatay si Jobab, at si Husam sa lupain ng mga Themaneo ay naghari na kahalili niya.
46At namatay si Husam, at si Adad na anak ni Bedad na sumakit kay Madian sa parang ng Moab, ay naghari na kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Avith.
47At namatay si Adad, at si Samla na taga Masreca ay naghari na kahalili niya.
48At namatay si Samla, at si Saul na taga Rehoboth sa tabi ng Ilog ay naghari na kahalili niya.
49At namatay si Saul, at si Baal-hanan na anak ni Achbor ay naghari na kahalili niya.
50At namatay si Baal-hanan, at si Adad ay naghari na kahalili niya; at ang pangalan ng kaniyang bayan ay Pai: at ang pangalan ng kaniyang asawa ay Meetabel, na anak na babae ni Matred, na anak na babae ni Me-zaab.
51At namatay si Adad. At ang mga pangulo ng Edom: ang pangulong Timna, ang pangulong Alia, ang pangulong Jetheh;
52Ang pangulong Oholibama, ang pangulong Ela, ang pangulong Phinon;
53Ang pangulong Chenaz, ang pangulong Theman, ang pangulong Mibzar;
54Ang pangulong Magdiel, ang pangulong Iram. Ito ang mga pangulo ng Edom.