Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - I Kronik

I Kronik 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam, Set, Enosz;
2Kenan, Mahalaleel, Jered;
3Henoch, Matuzalem, Lamech;
4Noe, Sem, Cham i Jafet.
5Synowie Jafeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszek i Tiras.
6A synowie Gomera: Aszkenaz, Rifat i Togarma.
7A synowie Jawana: Elisa i Tarszisz, Cytym i Dodanim.
8Synowie Chama: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.
9A synowie Kusza: Seba, Chaawila, Sabta, Rama i Sabteka. A synowie Ramy: Szeba i Dedan.
10Kusz spłodził Nimroda, który zaczął być mocarzem na ziemi.
11Misraim spłodził Ludima, Ananima, Lahabima i Naftuchima;
12Oraz Patrusyma, Kasluchima, od których wywodzą się Filistyni, i Kaftoryma.
13Kanaan zaś spłodził Sidona, swego pierworodnego, i Cheta;
14Jebusytę, Amorytę i Girgaszytę;
15Chiwwitę, Arkitę i Sinitę;
16Arwadytę, Semarytę i Chamatytę.
17Synowie Sema: Elam, Assur, Arpachszad, Lud, Aram, Us, Chul, Geter i Meszek.
18Arpachszad spłodził Szelacha, a Szelach spłodził Ebera.
19Eberowi zaś urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów ziemia została rozdzielona, a imię brata jego – Joktan.
20Joktan spłodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta i Jeracha;
21Hadorama, Uzala i Diklę;
22Ebala, Abimaela i Szeba;
23Ofira, Chawila i Jobaba. Wszyscy ci byli synami Joktana.
24Sem, Arpachszad, Szelach;
25Eber, Peleg, Reu;
26Serug, Nachor, Terach;
27Abram, to jest Abraham.
28Synowie Abrahama: Izaak i Izmael.
29A oto są ich rody: pierworodny Izmaela – Nebajot, następnie Kedar, Abdeel i Mibsam;
30Miszma, Duma, Massa, Hadad i Tema;
31Jetur, Nafisz i Kedma. Byli oni synami Izmaela.
32A oto synowie Ketury, nałożnicy Abrahama: urodziła ona Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. A synowie Jokszana: Szeba i Dedan.
33Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. Oni wszyscy byli synami Ketury.
34I Abraham spłodził Izaaka. Synowie Izaaka: Ezaw i Izrael.
35A synowie Ezawa: Elifaz, Rehuel, Jeusz, Jalam i Korach.
36Synowie Elifaza: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz, Timna i Amalek.
37Synowie Rehuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza.
38A synowie Seira: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, Diszon, Eser i Diszan.
39A synowie Lotana: Chori, Homam; a siostrą Lotana była Timna.
40Synowie Szobala: Alian, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. A synowie Sibeona: Ajja i Ana.
41Synowie Any: Diszon. Synowie Diszona: Chamran i Eszban, Jitran i Keran.
42Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Jaakan. Synowie Diszana: Us i Aran.
43To byli królowie, którzy panowali w ziemi Edomu, zanim zapanował król nad synami Izraela: Bela, syn Beora, a jego miasto nazywało się Dinhaba.
44A gdy Bela umarł, królował w jego miejsce Jobab, syn Zeracha z Bosry.
45A gdy Jobab umarł, królował w jego miejsce Chuszam z ziemi Temanitów.
46A gdy Chuszam umarł, królował w jego miejsce Hadad, syn Bedada, który pobił Midianitów na polu Moabu. A jego miasto nazywało się Awit.
47A gdy Hadad umarł, królował w jego miejsce Samla z Masreki.
48A gdy Samla umarł, królował w jego miejsce Szaul z Rechobot nad Rzeką.
49A gdy Szaul umarł, królował w jego miejsce Baalchanan, syn Akbora.
50A gdy Baalchanan umarł, królował w jego miejsce Hadad. Jego miasto nazywało się Pai, a jego żona miała na imię Mehetabel, była to córka Matredy, córki Mezahaba.
51I Hadad umarł. A książętami Edomu byli: książę Timna, książę Alia, książę Jetet;
52Książę Oholibama, książę Ela, książę Pinon;
53Książę Kenaz, książę Teman, książę Mibsar;
54Książę Magdiel, książę Iram. Oni byli książętami Edomu.