Text copied!
CopyCompare
PATHEN LEKHABU THENG - 1 Thusimbu

1 Thusimbu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam son le achilhahho Seth, Enosh;
2Kenan, Mahalaleh, Jareh,
3Enoch, Methuselah, Lamech,
4Chule Noah, Noah chate ho Shem, Ham chule Japheth.
5Japheth chilhahho chu Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, chule Tira ahiuve.
6Gomer son achilhahho chu Ashkenaz, riphath chule Togarmahahiuve.
7Javan son achihlhahho chu Elishah, Tarshish, kikttim chule Rodanim ahiuve.
8Ham chapate chu Cush, Mizraim, Put chule Canaan ahiuve.
9Cush son achilhahho chu Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, chule Sabteca ahiuve. Raamah chapate nichu Sheba le Dedan ahilhone.
10Cush jong hin Nimros ahingin, Nimros hi leiset chunga galhangmasapen in ahung pang tai.
11Mizraim hin Ludim toh, Anamim toh, Lehabim toh, Naphtuhim toh,
12Pathrusim toh, Casluhim toh, Caphtorim toh ahingin, amaho’akonna hi Philistine ho hung kondoh ahiuve.
13Canaan chapa masapen chu Sidan ahin, Sidon chu Sidon miteahung pen nau bulpi ahung hitai. Chujouvin Canaan in Heth kitipachu ahinge.
14Jebus mite, Amor mite, girgash mite,
15Hivi mite, Ark mite, Sin mite,
16Arvad mite, Zemar mite, chule Hamath mite jong ahiuve.
17Shem chapate chu Elam, Asshur, Aphaxad, Lud, chule Aram ahiuve.
18Arphaxad kitipa hin Shelahahingin, Shelah kitipa hin Eber ahinge.
19Eber hin chapa ni ahingin, chapa masapa chu amin Peleg akiti (Hichu kikhentel tina ahi), ijeh-enem itileh ama khang laiya leisetmite chu pao le ham chom chom’akikhentel anahi, chule asopipa minchu Joktan ahi.
20Joktan hin Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah,
21Hadoram, Uzal, Diklah,
22Obal, Abhimael, Sheba,
23Ophir, Havilah, chule Jobabahingin ahi. Mi hichengse hiabonchauva Joktan son achilhahjeng ahiuve.
24Shem son achilhah: Arphaxad, Shelah,
25Eber, Peleg, Reu,
26Serug, Nahor, Terah,
27Chule Abram, ama hi khonunga Abraham kitipa chu ahi.
28Abraham chapa teni chu Issac le Ishmael ahilhone.
29Akhanggui kisim dan’u chu hitihi ahiye: Ishmael chapate chu Nebaioth (Apeng masapen), Kedar, Adbeel, Mibsam,
30Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema,
31Jetur, Naphish, chule Kedemahahiuve. Hichengsehi Ishmaelchapate ahiuve.
32Abraham thaikemnu Keturahchapate chu Zimran, Jokshan, Medan, midian, Ishbak, chule Shuah ahiuvin ahi. Jokshan chapateni chu Sheba le Dedan ahilhone.
33Midian chapate chu Ephah, Epher, Hanoch, Abida, chule Eldaah ahiuve. Mi hichengse hi Abraham thaikemnu Keturah sonachilhah jeng ahiuvin ahi.
34Abraham hin Isaac anahinginahi. Isaac chapate ni chu Esau le Israel ahilhone.
35Esau chapate chu Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, chule Korahahiuve.
36Eliphaz chapate chu Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenaz chule Amalek ahiuve. Amalek hi Timnasung peng ahi.
37Reuel son achilhaho chu Nahath, Zerah, Shammah, chule Mizzahahiuvin ahi.
38Seir son achilhahho chu Lotan, Shobal, Zibeon, Nah, Dishon, Ezerchule Dishan ahiuve
39Lotan chapate ni chu Hori le Heman ahilhonin, chule Lotan
40Shobal son achilhahho chu Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, chule Onam ahiuve. Zibeon chapate ni chu Ariah le Anah ahilhone.
41Anah chapa chu Dishon ahin; Dishon chapate chu Hemdan, Eshban, Ithran, chule Keran ahiuve.
42Ezer chapate chu Bilhan, Zaavan, chule Akan ahiuve. Dishan chapate ni chu Uz le Aranahilhone.
43Israelte chunga mi koimalengvaipoa pang anaum masanga Edomgamsungalengvaipoaanapang miho chu leng hichengsehi ahiuve. Boerchapa Belaahin, alengvaipohnakhopiminchu Dinhabah akiti.
44Bela athi phat in ama khel’in Bozrah kho’a mi Zerah chapa Jobabchun lengvai anapon ahi.
45Jobab athi kit phat chun amakhel’in Teman mite gamsungami Husham kitipa chun lengvaianapon ahi
46Husham athi phat’in ama khel’in Moab gamsunga midan sepaitekisatpia jou lengpa Bedad chapa Hadad chun akhopi min Avith kitimunna kon chun lengvai anapon ahi.
47Hadad athi kit phat chun Masrekah khoa mi Samlah chunama khel’in lengvai apotai.
48Samlah athi phat’in ama khel’inluipi dunga cheng Rehoboth khoami Shaul kitipa chun lengvai apotan ahi.
49Shaul thi nungin ama khel’in Acbor chapa Baal-hanan kitipa chun lengvai apon ahi.
50Baal-hanan athi kit phat’in ama khel’in Hadad chun akhopi min Pau kiti munna kon chun lengvai anapon ahi. Ajinu min chu Mehetabel ahin, Matred chanu chule Me-zahab tunu anahi.
51Hadad jong athi kit tai. Edom gama ahung lamkai/haosa ho chu Timna, Alvah, Jetheth,
52Oholibamah, Elah, Pinon,
53Kenaz, Teman, Mibzar,
54Magdiel, chule Iram ahiuve. Mi hichengse hi Edom gama phung lamkai (Haosa), jeng ahiuvin ahi.