Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - १ इतिहास

१ इतिहास 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1आदम आ तौ सेथ बाक्‍माक्‍त। सेथ आ तौ एनोश बाक्‍माक्‍त। उत्‍पत्ती ५:-
2एनोश आ तौ केनान बाक्‍माक्‍त। केनान आ तौ मा-हालालेल बाक्‍माक्‍त। मा-हालालेल आ तौ यरेद बाक्‍माक्‍त।
3यरेद आ तौ हनोक बाक्‍माक्‍त। एनोक आ तौ मेथुसेलाह बाक्‍माक्‍त। मेथुसेलाह आ तौ लमेक बाक्‍माक्‍त।
4लमेक आ तौ नोआह बाक्‍माक्‍त। नोआह आ तौ शेम, हाम नु यफेथ बाक्‍मा बाक्‍त।
5यफेथ आ तौ गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तूबाल, मेशेक नु तिरास बाक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती १०:२-५
6गोमेर आ तौ अश्‍केनज, दिफाथ नु तोगारमाह बाक्‍मा बाक्‍त।
7यावान आ तौ एलीशाह, टारशीश, कित्तीम नु रोदानीम बाक्‍मा बाक्‍त।
8हाम आ तौ कूश, इजीप्‍त, पूत नु कनान बाक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती १०:६-२०
9कूश आ तौ शेबा, हवीलाह, साब्‍ताह, रामाह नु साब्‍तेका बाक्‍मा बाक्‍त। रामाह आ तौ शेबा नु देदान बाक्‍सा बाक्‍त।
10कूश निम्रोद आ आफ बाक्‍माक्‍त। निम्रोद रागी आ ङोंइती सक्ति पाइश्‍शो मुर का बाक्‍माक्‍त।
11इजीप्‍त माइश्‍शो मुर लूदीम अनामीम, लेहाबीम नु नफ्‍तुहीम,
12पथ्रुसीम, कस्‍लुहीम, काफ्‍तोरीम आन आफ बाक्‍माक्‍त। मेको रे पलिस्‍ती दुम्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
13कनान माइश्‍शो मुर आ ङोंइती थिशो तौ सीदोन नु हेथ आस आफ बाक्‍माक्‍त।
14मेको निक्‍शी रे यबुसी, एमोरी, गिरगाशी,
15हिव्‍वी, अरकी, सिनी,
16अरवादी, सेमारी नु हमाथी दुम्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
17शेम आ तौ एलाम, अश्‍शुर, अरपक्‍शाद, लूद, अराम, ऊज, हुल, गेथेर नु मेशेक बाक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती १०:२१-३०
18अरपक्‍शाद शेलाह आ आफ बाक्‍माक्‍त। मिनु शेलाह एबेर आ आफ बाक्‍माक्‍त।
19मिनु एबेरमी तौ निक्‍शी थिवा बाक्‍त। का आ नें पेलेग बाक्‍माक्‍त। मेको थिशो ना रागी योक्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेको आ लोक्‍ब आ नें योकतन बाक्‍माक्‍त। उत्‍पत्ती ११:१-९
20मिनु योकतन आ चच युइ अल्‍मोदाद, शेलेफ, हासार-मावेथ, येराह,
21हदोराम, उजाल, दिकलाह,
22एबाल, अबीमा-एल, शेबा,
23ओफीर, हवीलाह नु योबाब बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल योकतन आ चच युइ बाक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ११:१०-२६
24शेम रे अब्राम सम्‍म सु सु बाक्‍मा बाक्‍त देंशा हना, अरपक्‍शाद, शेलाह,
25एबेर, पेलेग रेऊ, उत्‍पत्ती ११:१०-२६
26सेरूग, नाहोर, तेराह,
27नु अब्राम बाक्‍मा बाक्‍त। अब्राम कली अब्राहाम यो देंबाक्‍मा बाक्‍त।
28अब्राहाम आ तौ निक्‍शी इसहाक नु इश्‍माएल बाक्‍सा बाक्‍त। उत्‍पत्ती २१:३; उत्‍पत्ती १६:१५
29इश्‍माएल आ ङोंइती थिशो तौ नेबायोथ बाक्‍माक्‍त। मेको आ नोले ङा तौ केदार, अदबेल, मिब्‍साम, उत्‍पत्ती २५:१३-१६
30मिश्‍मा, दुमा, मस्‍सा, हादाद, तेमा,
31येतुर, नाफीश नु केदमा बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल इश्‍माएल आ तौ बाक्‍मा बाक्‍त।
32अब्राहाम आ नोले चाक्‍शो मीश केतुराहमी जिम्रान, योकशान, मेदान, मिदयान, इश्‍बाक नु शुआह थीमी बाक्‍त। मिनु योकशान आ तौ शेबा नु देदान बाक्‍सा बाक्‍त। उत्‍पत्ती २५:१-४
33मिदयान आ तौ एफाह, एफेर, हनोक, अबीदा नु एल्‍दाह बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल केतुराह आ तौ चच बाक्‍मा बाक्‍त।
34अब्राहाम आ तौ इसहाक बाक्‍माक्‍त। मिनु इसहाक आ तौ निक्‍शी एसाव नु इस्राएल बाक्‍सा बाक्‍त। उत्‍पत्ती २५:१९-२६
35एसाव आ तौ एलीफाज, रूएल, येऊश, यालाम नु कोराह बाक्‍मा बाक्‍त। उत्‍पत्ती ३६:१०-१४, २०-२८
36एलीफाज आ तौ तेमान, ओमार, सेफी, गाताम, केनाज, तिम्‍ना नु अमालेक बाक्‍मा बाक्‍त।
37रूएल आ तौ नाहाथ, जेराह, शम्‍माह नु मिज्‍जा बाक्‍मा बाक्‍त।
38सेइर आ तौ लोतान, शोबाल, सिबोन, अनाह, दीशोन, एजेर नु दीशान बाक्‍मा बाक्‍त।
39लोतान होरी नु होमाम आ किकी पिपी बाक्‍माक्‍त। मिनु लोतान आ समी तिम्‍ना बाक्‍माक्‍त।
40शोबाल अल्‍यान, मानाहाथ, एबाल, शेफी नु ओनाम आ थर ङा किकी पिपी बाक्‍मा बाक्‍त। सिबोन आ तौ आइयाह नु अनाह बाक्‍सा बाक्‍स।
41अनाह आ तौ दीशोन बाक्‍माक्‍त। दीशोन आ तौ हाम्रान, एश्‍बान, इथ्रान नु केरान बाक्‍मा बाक्‍त।
42एजेर आ तौ बिल्‍हान, जावान नु याकान बाक्‍मा बाक्‍त। दीशान आ तौ ऊज नु अरान बाक्‍सा बाक्‍त।
43इस्राएल रागीम पिप दुम्‍चा क्‍येङा ङोंइती एदोम रागीमी बेओर आ तौ बेला पिप दुम्‍शा बाक्‍शो बाक्‍माक्‍त। मेको आ सहर दिनहाबा बाक्‍माक्‍त। उत्‍पत्ती ३६:३१-४३
44मिनु बेला बेक्‍म नोले बोज्रा सहर ङा जेराह आ तौ योबाब पिप दुम्‍माक्‍त।
45मिनु योबाब बेक्‍म नोले तेमान ङा मुर आन रागी ङा हुशाम पिप दुम्‍माक्‍त।
46मिनु हुशाम बेक्‍म नोले बेदाद आ तौ हादाद पिप दुम्‍माक्‍त। मेकोम मोआब रागीम मिदयानी आन कली लडाइ पा फ्रूमी बाक्‍त। मेको आ सहर आ नें अवीथ बाक्‍माक्‍त।
47मिनु हादाद बेक्‍म नोले मास्रेकाह सहर ङा सम्‍ला पिप दुम्‍माक्‍त।
48मिनु सम्‍ला बेक्‍म नोले युफ्रेटीस खोला आ नेक्‍था ङा रेहोबोथ ङा शावल पिप दुम्‍माक्‍त।
49मिनु शावल बेक्‍म नोले आकबोर आ तौ बाल-हनान पिप दुम्‍माक्‍त।
50मिनु बाल-हनान बेक्‍म नोले हादाद पिप दुम्‍माक्‍त। मेको आ सहर आ नें पाही बाक्‍माक्‍त। मेको आ मीश आ नें मेहेताबेल बाक्‍माक्‍त। मेको मात्रेद आ तमी, मे-जाहाब आ चच बाक्‍माक्‍त।
51मिनु हादाद बेक्‍माक्‍त। एदोम रे दुम्‍शो थरपुकी तिम्‍ना, अल्‍याह, येथेथ,
52ओहोली-बामा, एलाह, पिनोन,
53केनाज, तेमान, मिब्‍सार,
54मग्‍दीएल नु यिराम बाक्‍मा बाक्‍त। मेको नेल्‍ल एदोम रे दुम्‍शो थर बाक्‍मा बाक्‍त।