Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Tarih-tǝzkirǝ «1»

Tarih-tǝzkirǝ «1» 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adǝmata, Xet, Enox,
2Kenan, Maⱨalalel, Yarǝd,
3Ⱨanoh, Mǝtuxǝlaⱨ, Lǝmǝh,
4Nuⱨ. Nuⱨtin Xǝm, Ⱨam, Yafǝtlǝr tɵrǝlgǝn.
5Yafǝtning oƣulliri Gomǝr, Magog, Maday, Yawan, Tubal, Mǝxǝk wǝ Tiras idi.
6Gomǝrning oƣulliri Axkinaz, Difat wǝ Togarmaⱨ idi.
7Yawanning oƣulliri Elixaⱨ, Tarxix idi, Kittiylar bilǝn Rodaniylar uning ǝwladliri idi.
8Ⱨamning oƣulliri kux, Misir, Put wǝ Ⱪanaan idi.
9Kuxning oƣulliri Seba, Ⱨawilaⱨ, Sabtaⱨ, Raamaⱨ wǝ Sabtika idi. Raamaning oƣli Xeba wǝ Dedan idi.
10Kuxtin yǝnǝ Nimrod tɵrǝlgǝn; u yǝr yüzidǝ naⱨayiti zǝbǝrdǝs bir adǝm bolup qiⱪti.
11Misirning ǝwladliri Ludiylar, Anamiylar, Lǝⱨabiylar, Naftuⱨiylar,
12Patrosiylar, Kasluⱨiylar (Filistiylǝr Kasluⱨiylardin qiⱪⱪan) wǝ Kaftoriylar idi.
13Ⱪanaandin tunji oƣul Zidon tɵrilip, keyin yǝnǝ Ⱨǝt tɵrǝlgǝn.
14Uning ǝwladliri yǝnǝ yǝbusiylar, amoriylar, girgaxiylar,
15Ⱨiwiylar, Arkiylar, Siniylar,
16Arwadiylar, Zǝmariylar wǝ Hamatiylar idi.
17Xǝmning oƣulliri Elam, Axur, Arfahxad, Lud, Aram; Aramning oƣulliri Uz, Ⱨul, Gǝtǝr, Mǝxǝk idi.
18Arfahxadtin Xelaⱨ tɵrǝldi, Xelaⱨtin Ebǝr tɵrǝldi.
19Ebǝrdin ikki oƣul tɵrǝlgǝn bolup, birining ismi Pǝlǝg idi, qünki u yaxiƣan dǝwrdǝ yǝr yüzi bɵlünüp kǝtkǝnidi; Pǝlǝgning inisining ismi Yoⱪtan idi.
20Yoⱪtandin Almodad, Xǝlǝf, Hazarmawǝt, Yeraⱨ,
21Ⱨadoram, Uzal, Diklaⱨ,
22Ebal, Abimaǝl, Xeba,
23Ofir, Ⱨawilaⱨ, Yobab tɵrǝldi. Bularning ⱨǝmmisi Yoⱪtanning oƣulliri idi.
24Xǝm, Arfahxat, Xelaⱨ,
25Ebǝr, Pǝlǝg, Rǝu,
26Serug, Naⱨor, Tǝraⱨ,
27andin Abram dunyaƣa kǝldi (Abram bolsa Ibraⱨimning ɵzi).
28Ibraⱨimning oƣulliri Isⱨaⱪ bilǝn Ismail idi.
29Tɵwǝndikilǝr ularning ǝwladliri: Ismailning tunji oƣli Nebayot bolup, ⱪalƣanliri Kedar, Adbǝǝl, Mibsam,
30Mixma, Dumaⱨ, Massa, Ⱨadad, Tema,
31Yǝtur, Nafix, Ⱪǝdǝmaⱨ; bularning ⱨǝmmisi Ismailning oƣulliri idi.
32Ibraⱨimning toⱪili Kǝturaⱨdin tɵrǝlgǝn oƣullar Zimran, Yoⱪxan, Medan, Midiyan, Ixbak wǝ Xuaⱨ idi. Yoⱪxanning oƣulliri Xeba bilǝn Dedan idi.
33Midiyanning oƣulliri Əfaⱨ, Efǝr, Ⱨanoh, Abida, Əldaaⱨ idi. Bularning ⱨǝmmisi Kǝturaⱨning ǝwladliri.
34Ibraⱨimdin Isⱨaⱪ tɵrǝldi. Isⱨaⱪning oƣulliri Əsaw bilǝn Israil idi.   
35Əsawning oƣulliri Elifaz, Reuǝl, Yǝux, Yaalam wǝ Koraⱨ idi.
36Elifazning oƣulliri Teman, Omar, Zǝfi, Gatam, Kenaz, Timna wǝ Amalǝk idi.
37Reuǝlning oƣulliri Naⱨat, Zǝraⱨ, Xammaⱨ bilǝn Mizzaⱨ idi.
38Seirning oƣulliri Lotan, Xobal, Zibion, Anaⱨ, Dixon, Ezǝr wǝ Dixan idi.
39Ⱨori bilǝn Ⱨomam Lotanning oƣulliri idi (Timna Lotanning singlisi idi).
40Xobalning oƣulliri Alyan, Manaⱨat, Əbal, Xǝfi bilǝn Onam idi. Zibionning oƣulliri Ayaⱨ bilǝn Anaⱨ idi.
41Anaⱨning oƣli Dixon idi. Dixonning oƣulliri Ⱨamran, Əxban, Itran bilǝn Keran idi.
42Ezǝrning oƣulliri Bilⱨan, Zaawan, Yaakan idi. Dixanning oƣulliri uz bilǝn Arran idi.
43Israillarƣa ⱨɵkümranliⱪ ⱪilidiƣan padixaⱨ bolmiƣan zamanlarda, Edom zeminiƣa padixaⱨ bolƣanlar munu kixilǝr: Beorning oƣli Bela; uning paytǝhti Dinⱨabaⱨ dǝp atilatti.
44Bela ɵlgǝndin keyin Bozraⱨliⱪ Zǝraⱨning oƣli Yobab uning orniƣa padixaⱨ boldi.
45Yobab ɵlgǝndin keyin Tǝmanlarning yurtidin bolƣan Ⱨuxam uning orniƣa padixaⱨ boldi.
46Ⱨuxam ɵlgǝndin keyin Bedadning oƣli Ⱨadad uning orniƣa padixaⱨ boldi; Ⱨadad degǝn bu adǝm Moab dalasida Midiyanlarni tarmar ⱪilƣan, uning paytǝhtining ismi Awit idi.
47Ⱨadad ɵlgǝndin keyin Masrǝkaⱨliⱪ Samlaⱨ uning orniƣa padixaⱨ boldi.
48Samlaⱨ ɵlgǝndin keyin dǝrya boyidiki Rǝⱨobottin kǝlgǝn Saul uning orniƣa padixaⱨ boldi.
49Saul ɵlgǝndin keyin Akborning oƣli Baal-Ⱨanan uning orniƣa padixaⱨ boldi.
50Baal-Ⱨanan ɵlgǝndin keyin Ⱨadad uning orniƣa padixaⱨ boldi. Uning paytǝhtining ismi Pay idi. Uning ayalining ismi Mǝⱨetabǝl bolup, Mǝy-Zaⱨabning nǝwrisi, Matrǝdning ⱪizi idi.
51Andin Ⱨadad ɵldi.
52Edomluⱪlarning ⱪǝbilǝ baxliⱪliri: Ⱪǝbilǝ baxliⱪi Timna, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Aliya, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Yǝtǝt, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Oⱨolibamaⱨ, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Əlaⱨ, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Pinon,
53Ⱪǝbilǝ baxliⱪi Kenaz, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Teman, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Mibzar,
54Ⱪǝbilǝ baxliⱪi Magdiyǝl, ⱪǝbilǝ baxliⱪi Iram; bularning ⱨǝmmisi Edomdiki ⱪǝbilǝ baxliⱪliridur.