Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adama nan Seti sɔtɔ. Seti yi Enosi sɔtɔ. Enosi yi Kenan sɔtɔ.
2Kenan yi Mahalaleli sɔtɔ. Mahalaleli yi Yarɛdi sɔtɔ.
3Yarɛdi yi Xenɔki sɔtɔ. Xenɔki yi Matusela sɔtɔ. Matusela yi Lameki sɔtɔ.
4Lemeki yi Nuhan sɔtɔ. Nuhan yi Semi nun Xami nun Yepeti sɔtɔ.
5Yepeti a diine xinle ni itoe ra: Gomɛrɛ nun Magogo nun Madayi nun Yawani nun Tubali nun Mesɛki nun Tirasi.
6Gomɛrɛ a diine xinle ni itoe ra: Asikenasi nun Rifati nun Togarama.
7Yawani a diine xinle ni itoe ra: Elisaha nun Tarasisi nun Sipiri nun Rodanimi.
8Xami a diine xinle ni itoe ra: Kusi nun Misiran nun Puti nun Kanan.
9Kusi a diine xinle ni itoe ra: Sɛba nun Xawila nun Sabata nun Raama nun Sabiteka. Raama diini itoe nan sɔtɔ: Saba nun Dedan.
10Kusi yi Nimirodi bari. Na findi yɛngɛso belebelen nan na dunuɲa yi.
11Misiran yi diine sɔtɔ naxanye findixi Ludu kaane nun Anami kaane nun Lehaba kaane nun Nafatu kaane nun
12Patirusu kaane nun Kasaluxu kaane nun Kafatoro kaane ra. Filisitine benbane nan Kafatoro kaane ra.
13Kanan yi a dii singen Sidɔn sɔtɔ e nun gbɛtɛye naxanye findixi Xitine nun
14Yebusu kaane nun Amorine nun Girigasane nun
15Xiwine nun Arakane nun Sini kaane nun
16Arawada kaane nun Sɛmara kaane nun Xamata kaane ra.
17Semi a diine xinle ni itoe ra: Elan nun Asuri nun Arapaxadi nun Ludu e nun Arami. Arami a diine ni i ra: Yusu nun Xulu nun Geteri e nun Mesɛki.
18Arapaxadi yi Selaxa sɔtɔ. Selaxa yi Eberi sɔtɔ.
19Eberi yi dii xɛmɛ firin sɔtɔ. Keden xili Pɛlɛgi bayo dunuɲa yitaxun a waxatin nin. A xunyɛn xili Yokatan.
20Yokatan ma diine ni i ra: Alomodadi nun Selefa nun Xasaramaweti nun Yera nun
21Hadoran nun Yusali nun Dikila nun
22Ebali nun Abimayele nun Saba nun
23Ofiri nun Xawila nun Yobabo. Yokatan ma diine nan ne ra.
24Semi yi Arapaxadi sɔtɔ. Arapaxadi yi Selaxa sɔtɔ.
25Selaxa yi Eberi sɔtɔ. Eberi yi Pɛlɛgi sɔtɔ. Pɛlɛgi yi Rewu sɔtɔ.
26Rewu yi Serugu sɔtɔ. Serugu yi Nahori sɔtɔ. Nahori yi Tera sɔtɔ.
27Tera yi Iburama sɔtɔ naxan findixi Iburahima ra.
28Iburahima yi Isiyaga nun Sumayila sɔtɔ.
29Sumayilaa dii singen yi xili nɛn Nebayoti. Kedari nun Adibeli nun Mibisan nun
30Misema nun Duma nun Masa nun Xadada nun Tema nun
31Yeturi nun Nafisi nun Kedema, Sumayilaa diine nan yi ne fan na.
32Iburahima a konyi ɲaxanla Keturaa dii xɛmɛne xinle ni itoe ra a naxanye bari Iburahima xa: Simiran nun Yokan nun Medan nun Midiyan nun Yisebaki nun Suwa. Yokan yi Saba nun Dedan sɔtɔ.
33Midiyan yi Efa nun Efere nun Xanɔki nun Abida nun Elida sɔtɔ. Keturaa diine nan e birin na.
34Iburahima yi Isiyaga sɔtɔ. Isiyaga yi Esayu nun Isirayila sɔtɔ.
35Esayu a diine xinle ni itoe ra: Elifasi nun Reyuli nun Yewusi nun Yalami nun Kora.
36Elifasi a diine xinle ni itoe ra: Teman nun Omaru nun Sefo nun Gatami nun Kenasi nun Timina nun Amalɛki.
37Reyuli a diine xinle ni itoe ra: Naxati nun Sera nun Sama nun Misa.
38Seyiri a diine xinle ni itoe ra: Lotan nun Sobali nun Sibeyon nun Ana nun Dison nun Eseri nun Disan.
39Lotan yi Xori nun Homami sɔtɔ. Lotan magilɛn yi xili nɛn Timina.
40Sobali yi Aliyan nun Manaxati nun Ebali nun Sefi nun Onan sɔtɔ. Sibeyon yi Aya nun Ana sɔtɔ.
41Ana yi Dison sɔtɔ. Dison yi Xamaran nun Eseban nun Itiran nun Keran sɔtɔ.
42Eseri yi Bilihan nun Saawan nun Yaakan sɔtɔ. Disan yi Yusu nun Aran sɔtɔ.
43Mangane nan itoe ra naxanye yi Edɔn yamanan xun na benun Isirayila kaane xa mangan sɔtɔ waxatin naxan yi. Beyori a diin Bela yi findi manga singen na, naxan ma taan yi xili Dinhaba.
44Bela to faxa, Seraa diin Yobabo, Bosara kaan yi findi mangan na.
45Yobabo to faxa, Xusama, naxan yi kelixi Teman yamanani, na yi findi mangan na.
46Xusama to faxa, Bedadaa diin Xadada yi findi mangan na. A tan nan Midiyan kaane nɔ Moyaba bɔxɔni. A taan yi xili nɛn Abiti.
47Xadada to faxa, Masareka kaan Samala yi findi mangan na.
48Samala to faxa, Sayuli yi findi mangan na, naxan yi kelixi Rehoboti taani baan dɛ.
49Sayuli to faxa, Akibori a diin Baali-Xanan yi findi mangan na.
50Baali-Xanan to faxa, Xadada yi findi mangan na. A taan yi xili nɛn Pawu. A ɲaxanla yi xili nɛn Mehetabeli, Matirɛdi a dii tɛmɛna, Mesahabi mamandenna.
51Xadada to faxa, muxuni itoe nan findi Edɔn mangane ra: Manga Timina nun Manga Aliwa nun Manga Yetɛti nun
52Manga Yoholibama nun Manga Ela nun Manga Pinon nun
53Manga Kenasi nun Manga Teman nun Manga Mibisari nun
54Manga Magadiyɛli nun Manga Irami. Ne nan yi Edɔn mangane ra.