Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Tarix-tezkire «1»

Tarix-tezkire «1» 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ademata, Shét, Énosh,
2Kénan, Mahalalél, Yared,
3Hanox, Metushelah, Lemex,
4Nuh. Nuhtin Shem, Ham, Yafetler törelgen.
5Yafetning oghulliri Gomer, Magog, Maday, Yawan, Tubal, Meshek we Tiras idi.
6Gomerning oghulliri Ashkinaz, Difat we Togarmah idi.
7Yawanning oghulliri Élishah, Tarshish idi, Kittiylar bilen Rodaniylar uning ewladliri idi.
8Hamning oghulliri kush, Misir, Put we Qanaan idi.
9Kushning oghulliri Séba, Hawilah, Sabtah, Raamah we Sabtika idi. Raamaning oghli Shéba we Dédan idi.
10Kushtin yene Nimrod törelgen; u yer yüzide nahayiti zeberdes bir adem bolup chiqti.
11Misirning ewladliri Ludiylar, Anamiylar, Lehabiylar, Naftuhiylar,
12Patrosiylar, Kasluhiylar (Filistiyler Kasluhiylardin chiqqan) we Kaftoriylar idi.
13Qanaandin tunji oghul Zidon törilip, kéyin yene Het törelgen.
14Uning ewladliri yene yebusiylar, amoriylar, girgashiylar,
15Ⱨiwiylar, Arkiylar, Siniylar,
16Arwadiylar, Zemariylar we Xamatiylar idi.
17Shemning oghulliri Élam, Ashur, Arfaxshad, Lud, Aram; Aramning oghulliri Uz, Hul, Geter, Meshek idi.
18Arfaxshadtin Shélah töreldi, Shélahtin Éber töreldi.
19Éberdin ikki oghul törelgen bolup, birining ismi Peleg idi, chünki u yashighan dewrde yer yüzi bölünüp ketkenidi; Pelegning inisining ismi Yoqtan idi.
20Yoqtandin Almodad, Shelef, Xazarmawet, Yérah,
21Hadoram, Uzal, Diklah,
22Ébal, Abimael, Shéba,
23Ofir, Hawilah, Yobab töreldi. Bularning hemmisi Yoqtanning oghulliri idi.
24Shem, Arfaxshat, Shélah,
25Éber, Peleg, Reu,
26Sérug, Nahor, Terah,
27andin Abram dunyagha keldi (Abram bolsa Ibrahimning özi).
28Ibrahimning oghulliri Ishaq bilen Ismail idi.
29Töwendikiler ularning ewladliri: Ismailning tunji oghli Nébayot bolup, qalghanliri Kédar, Adbeel, Mibsam,
30Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Téma,
31Yetur, Nafish, Qedemah; bularning hemmisi Ismailning oghulliri idi.
32Ibrahimning toqili Keturahdin törelgen oghullar Zimran, Yoqshan, Médan, Midiyan, Ishbak we Shuah idi. Yoqshanning oghulliri Shéba bilen Dédan idi.
33Midiyanning oghulliri Efah, Éfer, Hanox, Abida, Eldaah idi. Bularning hemmisi Keturahning ewladliri.
34Ibrahimdin Ishaq töreldi. Ishaqning oghulliri Esaw bilen Israil idi.   
35Esawning oghulliri Élifaz, Réuel, Yeush, Yaalam we Korah idi.
36Élifazning oghulliri Téman, Omar, Zefi, Gatam, Kénaz, Timna we Amalek idi.
37Réuelning oghulliri Nahat, Zerah, Shammah bilen Mizzah idi.
38Séirning oghulliri Lotan, Shobal, Zibion, Anah, Dishon, Ézer we Dishan idi.
39Hori bilen Homam Lotanning oghulliri idi (Timna Lotanning singlisi idi).
40Shobalning oghulliri Alyan, Manahat, Ebal, Shefi bilen Onam idi. Zibionning oghulliri Ayah bilen Anah idi.
41Anahning oghli Dishon idi. Dishonning oghulliri Hamran, Eshban, Itran bilen Kéran idi.
42Ézerning oghulliri Bilhan, Zaawan, Yaakan idi. Dishanning oghulliri uz bilen Arran idi.
43Israillargha hökümranliq qilidighan padishah bolmighan zamanlarda, Édom zéminigha padishah bolghanlar munu kishiler: Béorning oghli Béla; uning paytexti Dinhabah dep atilatti.
44Béla ölgendin kéyin Bozrahliq Zerahning oghli Yobab uning ornigha padishah boldi.
45Yobab ölgendin kéyin Temanlarning yurtidin bolghan Husham uning ornigha padishah boldi.
46Husham ölgendin kéyin Bédadning oghli Hadad uning ornigha padishah boldi; Hadad dégen bu adem Moab dalasida Midiyanlarni tarmar qilghan, uning paytextining ismi Awit idi.
47Hadad ölgendin kéyin Masrekahliq Samlah uning ornigha padishah boldi.
48Samlah ölgendin kéyin derya boyidiki Rehobottin kelgen Saul uning ornigha padishah boldi.
49Saul ölgendin kéyin Akborning oghli Baal-Hanan uning ornigha padishah boldi.
50Baal-Hanan ölgendin kéyin Hadad uning ornigha padishah boldi. Uning paytextining ismi Pay idi. Uning ayalining ismi Mehétabel bolup, Mey-Zahabning newrisi, Matredning qizi idi.
51Andin Hadad öldi.
52Édomluqlarning qebile bashliqliri: Qebile bashliqi Timna, qebile bashliqi Aliya, qebile bashliqi Yetet, qebile bashliqi Oholibamah, qebile bashliqi Elah, qebile bashliqi Pinon,
53Qebile bashliqi Kénaz, qebile bashliqi Téman, qebile bashliqi Mibzar,
54Qebile bashliqi Magdiyel, qebile bashliqi Iram; bularning hemmisi Édomdiki qebile bashliqliridur.