Text copied!
CopyCompare
पवित्र बाइबल - १ इतिहास

१ इतिहास 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1आदम, शेत, एनोश,
2केनान, महलालेल, येरेद,
3हनोक, मतूशेलह, लेमेक ।
4नोआका छोराहरू शेम, हाम र येपेत थिए ।
5येपेतका छोराहरू गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशेक र तीरास थिए ।
6गोमेरका छोराहरू अशकनज, रीपत र तोगर्मा थिए ।
7यावानका छोराहरू एलीशाह, तर्शीश, कित्तीम र रोदानीम थिए ।
8हामका छोराहरू कूश, मिश्रइम, पूत र कनान थिए ।
9कूशका छोराहरू सेबा, हवीला, सब्‍त, रामाह र सब्‍तका थिए । रामाका छोराहरू शेबा र ददान थिए ।
10कूशचाहिं निम्रोदका पिता बने, जो पृथ्वीका पहिलो विजेता थिए ।
11मिश्रइमचाहिं लूदीहरू, अनामीहरू, लहाबीहरू र नप्‍तूहीहरू,
12पत्रुसीहरू, कस्‍लूहीहरू (जसबाट पलिश्‍तीहरू आए) र कप्‍तोरीहरूका पुर्खा बने ।
13कनानचाहिं तिनका जेठा छोरा सीदोन र हित्तीहरूका पिता बने ।
14तिनी यबूसीहरू, एमोरीहरू, गिर्गाशीहरू,
15हिव्‍वीहरू, अरकीहरू, सिनीहरू,
16अर्वादीहरू, समारीहरू र हमातीहरूका पनि पुर्खा बने ।
17शेमका छोराहरू एलाम, अश्‍शूर, अर्पक्षद, लूद र अराम थिए । अरामका छोराहरू ऊज, हुल, गेतेर र मेशेक थिए ।
18अर्पक्षद शेलहका पिता थिए र शेलह एबेरका पिता थिए ।
19एबेरका दुई जना छोराहरू थिए । एउटाको नाउँ पेलेग थियो, किनभने तिनको समयमा पृथ्‍वीलाई विभाजन गरिएको थियो । तिनका भाइको नाउँ योक्तान थियो ।
20योक्तानचाहिं अल्‍मोदद, शेलेप, हसर्मवित, येरह,
21हदोरम, ऊजाल, दिक्‍ला,
22ओबाल, अबमाएल, शेबा,
23ओपीर, हवीला र योबाबका पिता बने । यी सबै योक्तानका सन्तति थिए ।
24शेम, अर्पक्षद, शेलह,
25एबेर, पेलेग, रऊ,
26सरूग, नाहोर, तेरह,
27अब्राम जो अब्राहाम थिए ।
28अब्राहामका छोराहरू इसहाक र इश्‍माएल थिए ।
29तिनीहरूका सन्‍तान यी नै हुन्‌: इश्‍माएलका जेठा नबायोत, त्‍यसपछि केदार, अदबेल, मिब्‍साम,
30मिश्‍मा, दुमा, मस्‍सा, हदद, तेमा,
31यतूर, नापीश र केदमा । यिनीहरू इश्‍माएलका छोराहरू थिए ।
32अब्राहामकी उपपत्‍नी कतूराका छोराहरू जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक र शूह थिए । योक्षानका छोराहरू शेबा र ददान थिए ।
33मिद्यानका छोराहरू एपा, एपेर, हानोक, अबीदा र एल्‍दा थिए । यी सबै कतूराका सन्‍तान थिए ।
34अब्राहाम इसहाकका पिता बने । इसहाकका छोराहरू एसाव र इस्राएल थिए ।
35एसावका छोराहरू एलीपज, रूएल, येऊश, यालाम र कोरह थिए ।
36एलीपजका छोराहरू तेमान, ओमार, सपो, गाताम, कनज, तिम्‍न र अमालेक थिए ।
37रूएलका छोराहरू नहत, जेरह, शम्‍मा र मिज्‍जा थिए ।
38सेइरका छोराहरू: लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दीशोन, एसेर, र दीशान थिए ।
39लोतानका छोराहरू होरी र हेमाम थिए, अनि लोतानकी बहिनीको नाम तीम्‍न थियो ।
40शोबालका छोराहरू अल्‍बान, मानहत, एबाल, शपो र ओनाम थिए । सिबोनका छोराहरू अय्‍या र अना थियो ।
41अनाका छोरा दीशोन थिए । दीशोनका छोराहरू हेमदान, एश्‍बान, यित्रान र करान थिए ।
42एसेरका छोराहरू बिल्‍हान, जावान र अकान थिए । दीशानका छोराहरू ऊज र आरान थिए ।
43इस्राएलमा कुनै पनि राजाले राज्‍य गर्नुभन्‍दा पहिले एदोममा राज्‍य गर्ने राजाहरू यी नै थिएः बओरका छोरा बेला, र तिनको सहर दिन्‍हावा थियो ।
44बेला मरेपछि तिनको ठाउँमा बोज्राका जेरहका छोरा योबाब राजा भए ।
45योबाब मरेपछि तिनको ठाउँमा तेमानीहरूको देशका हूशाम राजा भए ।
46हूशाम मरेपछि तिनको ठाउँमा बददका छोरा हदद राजा भए, जसले मोआब देशमा मिद्यानीहरूलाई पराजित गरे । तिनको सहरको नाउँ अवीत थियो ।
47हदद मरेपछि तिनको ठाउँमा मास्रेकाका सम्‍ला राजा भए ।
48सम्‍ला मरेपछि तिनको ठाउँमा नदीको किनारमा भएको रहोबोतका शौल राजा भए ।
49शौल मरेपछि तिनको ठाउँमा अक्‍बोरका छोरा बाल-हानानले तिनको ठाउँमा राज्य गरे ।
50अक्‍बोरका छोरा बाल-हानान मरेपछि तिनको ठाउँमा हददले राज्य गरे । तिनको सहरको नाउँ पाऊ थियो । तिनकी पत्‍नीको नाउँ मत्रेदकी छोरी महेतबेल थियो, जो मे-जाहाबकी नातिनी थिइन्‌ ।
51हदद मरे । एदोमका प्रधानहरूमा प्रधान तीम्‍न, प्रधान अल्‍वा, प्रधान यतेत,
52प्रधान ओहोलीबामा, प्रधान एलाह, प्रधान पीनोन,
53प्रधान कनज, प्रधान तेमान, प्रधान मिब्सार,
54प्रधान मग्‍दीएल र प्रधान ईराम थिए । एदोमका प्रधानहरू यी नै थिए ।