Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Addaamee Seeta yeliis; Seeti Heenoosa yeliis; Heenoosi Qainaana yeliis;
2Qainaani Malaali7eela yeliis; Malaali7eeli Yaareeda yeliis;
3Yaareedi Heenooka yeliis; Heenooki Maatusaala yeliis; Maatusaali Laameeka yeliis;
4Laameeki Noha yeliis. Nohee Seema, Kaamanne Yaafeeta yeliis.
5Yaafeeta attuma naati Goomera, Maagooga, Maadaaya, Yaawaana, Tubaala, Meshekanne Tiiraasa.
6Goomera attuma naati Ashkkanaaza, Riifaatanne Togarmma.
7Yaawaana attuma naati Eliisha, Tarsseesa, Kitiimanne Rooda.
8Kaama attuma naati Kuusha, Mixiraima, Puuxanne Kanaana.
9Kuusha attuma naati Saaba, Hawiila, Saabita, Raa7imanne Sabttaka. Raa7ima attuma naati Saabanne Dadaana.
10Qassi Kuushi Naamiruuda yeliis. Naamiruudi sa7an wolqqaama olanchcha gidiis.
11Mixiraimi Ludeta, Anaameta, Lahaabeta, Nafttuuheta,
12Patiroosata, Kaasiluuhetanne Pilisxxeema zareta yelida Kafttooreta yeliis.
13Kanaanee baira na7aa Sidoonanne a kaaluwaa Heeta yeliis;
14qassi Kanaanee Yaabuusata, Amooreta, Gerggeeseta,
15Hiiweta, Arqqeta, Siinata,
16Ariwaadeta, Xamaaretanne Hamaatata yeliis.
17Seema attuma naati Elaama, Asoora, Arifaakisaada, Luuda, Araama, Uuxa, Huula, Geteeranne Mesheka.
18Arifaakisaadi SHelaaha yeliis; SHelaahi Eboora yeliis.
19Eboori naa77u naata yeliis; issoi yelettido wode sa7ai shaahettido gishshau, a sunttai Peeleega geetettiis; a ishaa sunttai Yoqixaana.
20Yoqixaani Almmodaada, SHeleefa, Haxarmmaaweta, Yeraaha,
21Hadoraama, Uzaala, Diiqila,
22Eebaala, Abimaa7eela, Saaba,
23Ofiira, Hawiilanne Yobaaba yeliis. Hageeti ubbati Yoqixaana zareta.
24Seemappe biidi, Abrahaama gakkanaassi de7iya yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa: Seema, Arifaakisaada, SHelaaha,
25Eboora, Peeleega, Raa7a,
26Saruuga, Naakoora, Taaranne
27Abrahaama geetettidi xeesettiya Abraama.
28Abrahaama attuma naati Yisaaqanne Isimaa7eela.
29Eta yeletai hagaappe kaallidi xaafettiis. Isimaa7eela bairai Nabaayoota; hegaappe simmin Qeedaaree, Adibi7eeli, Mibssaami,
30Mishimaa7i, Duumi, Maasi, Hadaadi, Teemi,
31Yixuri, Naafiishinne Qeedimi yelettidosona. Hageeti Isimaa7eela naata.
32Abrahaama kaadumatee Qaxuri attuma naati Ziimiraana, Yoqishaana, Madaana, Midiyaama, Yishibaaqanne SHuha. Yoqishaana attuma naati Saabanne Dadaana.
33Midiyaama attuma naati Eefa, Efeera, Hanooka, Abiidaa7anne Elddaa7a. Hageeti ubbati Qaxuri zareta.
34Abrahaami Yisaaqa yeliis. Yisaaqa attuma naati Eesawanne Israa7eela.
35Eesawa attuma naati Elifaaza, Ra7u7eela, Yi7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha.
36Elifaaza attuma naati Temaana, Omaara, Xafa, Ga7itaama, Qanaaza, Timinaa7anne Amaaleeqa.
37Ra7u7eela attuma naati Nahaata, Zaraaha, SHammanne Miiza.
38Eedooman koiro de7ida Se7iira attuma naati Loxaana, SHobaala, Xibaa7oona, Aana, Dishoona, Exeeranne Dishaana.
39Loxaana attuma naati Hooranne Homaama. Loxaana michchiyaa Timinaa7o.
40SHobaala attuma naati Aaliwaana, Manahaata, Eebaala, SHefanne Oonaama. Xibaa7oona attuma naati Aayanne Aana.
41Aana na7ai Dishoona. Dishoona attuma naati Hemddaana, Eshibaana, Yitiraananne Karaana.
42Exeera attuma naati Bilihaana, Za7iwaananne Aqaana. Dishaana attuma naati Uuxanne Araana.
43Israa7eelan ai kawoinne kawotanaappe kase Eedooma biittan kawotida kawoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Ba7oora na7ai Belaa7i kawotiis; a katamaa sunttai Dinaaba.
44Belaa7i haiqqin, Booxirappe yiida Zaraaha na7ai Yobaabi a sohuwan kawotiis.
45Yobaabi haiqqin, Temaana biittaappe yiida Hushaami a sohuwan kawotiis.
46Hushaami haiqqin, Moo7aaba biittan Midiyaamata xoonida Badaada na7aa Hadaadi a sohuwan kawotiis; a katamaa sunttai Awiita.
47Hadaadi haiqqin, Maasireeqappe yiida Saamili a sohuwan kawotiis.
48Saamili haiqqin, shaafaa matan de7iya Rahobootappe yiida SHaa7uli a sohuwan kawotiis.
49SHaa7uli haiqqin, Akiboora na7ai Ba7aalihanaani a sohuwan kawotiis.
50Ba7aalihanaani haiqqin, Hadaadi a sohuwan kawotiis; a katamaa sunttai Paa7a. A keettaayyiyaa Mezaahaaba na7ee Maaxireedi na7iyo Mahexaabi7eelo. Hegaappe guyyiyan, Hadaadi haiqqiis.
51Eedooma zaretu halaqati hageeta: Timinaa7a, Aliwa, Yeteeta,
52Oholiibaama, Eela, Piinoona,
53Qanaaza, Temaana, Mibxxaara,
54Maagidi7eelanne Iraama. Hageeti Eedooma halaqata.