Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - 1. Dnevnika

1. Dnevnika 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam, Sit, Enos,
2Kajinan, Maleleilo, Jared,
3Enoh, Matusal, Lameh,
4Noje, Sim, Ham i Jafet.
5Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Mosoh i Tiras.
6A sinovi Gomerovi: Ashenas i Rafat i Togarma.
7A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.
8Sinovi Hamovi: Hus i Misraim, Fut i Hanan.
9A sinovi Husovi: Sava i Avila i Savata i Regma i Savataka. A sinovi Regmini: Sava i Dedan.
10I Hus rodi Nevroda. On prvi bi silan na zemlji.
11A Misraim rodi Ludeje i Anameje i Leaveje i Naftuheje,
12I Patruseje i Hasluheje, od kojih izidoše Filisteji i Kaftoreji.
13A Hanan rodi Sidona prvenca svojega, i Heta,
14I Jevuseje i Amoreje i Gergeseje,
15I Jeveje i Arukeje i Aseneje,
16I Arvadeje i Samareje i Amateje.
17Sinovi Simovi: Elam i Asur i Arfaksad i Lud i Aram i Uz i Ul i Geter i Meseh.
18A Arfaksad rodi Salu, a Sala rodi Evera.
19A Everu se rodiše dva sina; jednome beše ime Faleg, jer se u njegovo vrijeme razdijeli zemlja; a ime bratu njegovu Jektan.
20A Jektan rodi Almodada i Salefa i Asarmota i Jaraha,
21I Adorama i Uzala i Diklu,
22I Evala i Avimaila i Savu,
23I Ofira i Evilu i Jovava: ti svi bjehu sinovi Jektanovi.
24Sim, Arfaksad, Sala,
25Ever, Faleg, Ragav,
26Seruh, Nahor, Tara,
27Avram, to je Avraam.
28Sinovi Avramovi: Isak i Ismailo.
29Ovo je pleme njihovo: prvenac Ismailov Navajot, pa Kidar i Avdeilo i Mivsam.
30Misma i Duma, Masa, Adad i Tema,
31Jetur, Nafis i Kedma; to su sinovi Ismailovi.
32A sinovi Heture inoèe Avramove: ona rodi Zemrana i Joksana i Madana i Madijana i Jesvoka i Suja. A sinovi Joksanovi: Sava i Dedan.
33A sinovi Madijanovi: Gefa i Efer i Enoh i Avida i Eldaga. Ti svi bjehu sinovi Heturini.
34Tako Avram rodi Isaka; a sinovi Isakovi bjehu Isav i Izrailj.
35Sinovi Isavovi: Elifas, Raguilo i Jeus i Jeglom i Korej.
36Sinovi Elifasovi: Teman i Omar, Sofar i Gotom, Kenez i Tamna i Amalik.
37Sinovi Raguilovi: Nahat, Zara i Soma i Moza.
38A sinovi Sirovi: Lotan i Soval i Sevegon i Ana i Dison i Eser i Disan.
39A sinovi Lotanovi: Horije i Emam; a sestra Lotanova Tamna.
40Sinovi Sovalovi: Elan i Manahat i Eval, Sefija i Onam. A sinovi Sevegonovi: Aja i Ana.
41Sinovi Anini: Dison, i sinovi Disonovi Amram i Asvan i Itran i Haran.
42Sinovi Eserovi: Valan i Zavan i Jakan. Sinovi Disanovi: Uz i Aran.
43A ovo su carevi koji carovaše u zemlji Edomskoj prije nego se zacari car nad sinovima Izrailjevijem: Valak sin Veorov, a gradu mu bješe ime Denava.
44A kad umrije Valak, zacari se na njegovo mjesto Jovav sin Zarin od Vosore.
45A kad umrije Jovav, zacari se na njegovo mjesto Asom od zemlje Temanovske.
46A kad umrije Asom, zacari se na njegovo mjesto Adad sin Varadov, koji isijeèe Madijance u polju Moavskom; a gradu mu bješe ime Getem.
47A kad umrije Adad, zacari se na njegovo mjesto Samada iz Masekasa.
48A kad umrije Samada, zacari se na njegovo mjesto Saul iz Rovota na rijeci.
49A kad umrije Saul, zacari se na njegovo mjesto Valenon sin Ahovorov.
50A kad umrije Valenon, zacari se na njegovo mjesto Adad; a grad mu se zvaše Fogor, a ženi mu bješe ime Meteveila kæi Matraide kæeri Mezovove.
51A kad umrije Adad, nastaše knezovi u Edomskoj: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,
52Knez Olivema, knez Ila, knez Finon,
53Knez Kenez, knez Teman, knez Mivsar,
54Knez Magedilo, knez Iram. To bjehu knezovi Edomski.