Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - 1 Letopisu

1 Letopisu 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Adam, Set, Enos,
2Kainan, Mahalaleel, Járed,
3Enoch, Matuzalém, Lámech,
4Noé, Sem, Cham a Jáfet.
5Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.
6Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.
7Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.
8Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán.
9A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.
10Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.
11Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim,
12Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.
13Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het,
14A Jebuzea, Amorea a Gergezea,
15A Hevea, Aracea a Sinea,
16A Aradia, Samarea a Amatea.
17Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas.
18A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera.
19Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.
20Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe,
21A Adoráma, Uzala a Dikla,
22A Ebale, Abimahele a Sebai,
23A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.
24Sem, Arfaxad, Sále,
25Heber, Peleg, Réhu,
26Sárug, Náchor, Táre,
27Abram, ten jest Abraham.
28Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,
30Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema,
31Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi.
32Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan.
33Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.
34Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.
35Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore.
36Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech.
37Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza.
38Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.
39Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.
40Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.
41Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.
42Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.
43Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba.
44A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra.
45A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské.
46A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.
47A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.
48A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky.
49A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.
50A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.
51A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,
52Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon,
53Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,
54Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.