Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Jop

Jop 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jop i tok pinis, orait Bildat bilong kantri Suha i bekim tok olsem,
2“Jop, wanem taim bai yu pasim maus? Yu mas tingting gut pastaim long tok bilong yu, na bai mipela inap toktok wantaim yu.
3Bilong wanem yu ting mipela i no gat save, olsem ol bulmakau?
4Belhat bilong yu i wok long bagarapim yu yet. Jop, olsem wanem? Yu ting God bai i bihainim laik bilong yu na senisim ol pasin bilong en, a? Em i save salim ol hevi bilong bekim sin, na em i no inap senisim dispela pasin. Em i bin wokim olgeta samting na putim i stap long hap bilong ol, na em i no inap rausim ol. Em i no inap surikim ol traipela ston i go na graun i stap nating. Nogat tru.
5Ol man bilong mekim pasin nogut ol i save bagarap. God i save pinisim ol dispela kain man olsem man i mekim i dai lam,
6na ol man bai i no moa lukim lait i stap long haus bilong ol.
7Long taim ol dispela man i stap gut ol i save wokabaut strong, tasol taim ol i painim hevi, ol i save daunim het na wokabaut isi isi tasol. Ol i gat kain kain tingting bilong mekim nogut long ol arapela, tasol tingting bilong ol i save popaia na bagarapim ol yet.
8Ol i olsem ol abus i wokabaut na umben i holimpas ol, na ol i olsem abus i pundaun long hul ol man i bin wokim bilong kisim abus.
9Ol i olsem ol abus i go insait long trap,
10na ol i olsem ol abus i hangamap long rop ol man i bin taitim bilong kalabusim abus.
11Ol samting bilong mekim ol i pret tru i save kamap long olgeta hap na i ranim ol long taim ol i wokabaut.
12“Bipo ol man bilong mekim pasin nogut i stap gut, tasol nau ol i sot olgeta na i stap hangre. Na taim nogut tru i redi long kamap na bagarapim ol.
13Wanpela sik nogut inap kamap long olgeta hap bilong bodi bilong dispela ol man na bagarapim hanlek samting bilong ol na mekim ol i dai.
14Ol i ting haus na mani samting bilong ol bai i mekim laip bilong ol i stap gut tru, tasol bai ol i dai, na bai ol i go i stap wantaim dispela king i save pretim nogut tru ol manmeri.
15Bihain long ol i dai, i no gat wanpela man long famili bilong ol i stap bilong sindaun long haus bilong ol. Olsem na ol manmeri bilong ol arapela lain bai i kam na kapsaitim paura ol i bin wokim long ston salfa, bilong rausim smel nogut. Na bai ol yet i stap long ol dispela haus.
16Ol man bilong mekim pasin nogut bai i pinis olgeta, olsem diwai ol rop na han bilong en i drai na diwai i dai olgeta.
17Na ol manmeri bai i lusim tingting olgeta long ol.
18Long taim ol i stap laip, ol i bin lukim lait bilong san. Tasol dai i kam na rausim ol i go long ples i tudak olgeta.

19Lain bilong ol bai i lus olgeta, na i no gat wanpela pikinini bilong ol yet o wanpela tumbuna pikinini bai i stap. Nogat. Olgeta bai i dai.
20Ol man bilong hap sankamap na bilong hap san i go daun bai i harim tok long dispela samting nogut i bin kamap long ol dispela man na bai ol i kirap nogut moa yet na bai ol i pret nogut tru.
21Kain bagarap olsem bai i kamap long lain famili na long haus bilong ol man i save mekim pasin nogut na i no save bilip long God.”