Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yoube

Yoube 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bilida:de da amane sia:i,
2Yoube! Dunu di agoai da ouiya:mu hame dawa:bela:? Di da fonobahadi ouiya:le esala ganiaba, ninia da dima sia:mu dawa:la:loba.
3Dia da abuliba:le, ninia bulamagau defele, dawa: hamedei, abuliba:le dawa:sala:?
4Dia ougi hou da dima fawane se iaha. Di da ougiba:le, osobo bagade da dunu hame esalebe ba:ma:bela:? Gode da di fidima:ne, goumi fadegale, eno sogega ligisima:bela:?
5Wadela:i hamosu dunu ea gamali da ha:ba:doi dagoi ba:mu. Amo gamali ea lalu gona:su da bu hame ulagimu.
6Gamali ea abula diasu ganodini da gasi agoai ba:mu.
7Ea musa: gasa fili ahoasu, be wali da gogaeane ahoa. Ea da hisu fada:i sia: amoga fa:no bobogebeba:le, dafasa.
8Ea da gasa:su esa ganodini ahoabeba:le, ea emo lala:gi dagoi ba:sa.
9Sani da ea emo gufiga gagusa.
10Osobo da:iya efegei da wamolegei diala. Ea logo ahoabe amoga sanisu diala.
11Fedege agoane, beda:su liligi da ema eale disisa. Beda:su liligi da ea emo osa:le bobogesa.
12Ea da bagade gagui galu, be wali ea da ha:aligi. Gugunufinisisu hou da e dafulili oulela.
13Uhimu hamedei olo da ea da:iba:le madelasa. Amoga ea emo amola lobo dasasa.
14Ea da hahawane ea abula diasu ganodini esalu. Be ea ha lai dunu da amoga e gasawane hiouginanu, fedege agoane hina bagade Bogosu, amoga fofada:musa: hiouginana ahoa.
15Wali eno dunu da udigili ea abula diasuga esalumu da defea. Be hidadea, fioso medoma:ne, salafa gufagagala:mu da defea.
16Ea difi amola amoda da biole hafoga:sa.
17Ea da musa: mimogo dunu galu. Be wali ea fidafa dunu amola ga fi dunu da e gogolei dagoi.
18Gode da e, esalebe sogega fisili masa:ne, sefasimu. E da hadigi soge amoga fisili masa:ne sefasili, ea da gasi sogega masunu.

19Ea da ega fifi manebe dunu hame ba:mu, amola dunu afae hame bogoi esalebe da hame ba:mu.
20Gusudili amola guma:dini, dunu huluane da ema doaga:i hou nabasea, bagadewane beda:iba:le, yagugumu.
21Wadela:le hamosu dunu amo da Godema hame dawa:sa, ilia da amo hou ilima doaga:i dagoi ba:mu.