Text copied!
CopyCompare
ترجمه قدیم - ایّوب

ایّوب 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1پس بلدد شوحی در جواب گفت:
2«تابه کی برای سخنان، دامها می‌گسترانید؟ تفکر کنید و بعد از آن تکلم خواهیم نمود.
3چرا مثل بهایم شمرده شویم؟ و در نظر شما نجس نماییم؟
4‌ای که در غضب خود خویشتن را پاره می‌کنی، آیا به‌خاطر تو زمین متروک شود، یاصخره از جای خود منتقل گردد؟
5البته روشنایی شریران خاموش خواهد شد، و شعله آتش ایشان نور نخواهد داد.
6در خیمه اوروشنایی به تاریکی مبدل می‌گردد، و چراغش براو خاموش خواهد شد.
7قدمهای قوتش تنگ می‌شود. و مشورت خودش او را به زیر خواهدافکند.
8زیرا به پایهای خود در دام خواهد افتاد، و به روی تله‌ها راه خواهد رفت.
9تله پاشنه او راخواهد گرفت. و دام، او را به زور نگاه خواهدداشت.
10دام برایش در زمین پنهان شده است، وتله برایش در راه.
11ترسها از هر طرف او راهراسان می‌کند، و به او چسبیده، وی رامی گریزاند.
12شقاوت، برای او گرسنه است، وذلت، برای لغزیدن او حاضر است.
13اعضای جسد او را می‌خورد. نخست زاده موت، جسد اورا می‌خورد.
14آنچه بر آن اعتماد می‌داشت، ازخیمه او ربوده می‌شود، و خود او نزد پادشاه ترسها رانده می‌گردد.
15کسانی که از وی نباشنددر خیمه او ساکن می‌گردند، و گوگرد بر مسکن اوپاشیده می‌شود.
16ریشه هایش از زیرمی خشکد، و شاخه‌اش از بالا بریده خواهد شد.
17یادگار او از زمین نابود می‌گردد، و در کوچه هااسم نخواهد داشت.
18از روشنایی به تاریکی رانده می‌شود. و او را از ربع مسکون خواهندگریزانید.

19او را در میان قومش نه اولاد و نه ذریت خواهد بود، و در ماوای او کسی باقی نخواهد ماند.
20متاخرین از روزگارش متحیر خواهند شد، چنانکه بر متقدمین، ترس مستولی شده بود.
21به درستی که مسکن های شریران چنین می‌باشد، و مکان کسی‌که خدا رانمی شناسد مثل این است.»