Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yuba

Yuba 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Suxa kaan Bilidada mɔn yi falan ti, a naxa,
2“I falan danma waxatin mundun yi? Xaxili fen, na xanbi ra, en falan tiyɛ.
3Nanfera i nxu yatɛxi xuruseene ra? Nanfera i nxu mirixi xaxilitarene ra?
4Yuba, i tan nan i yɛtɛ maxɔlɔxi i ya xɔlɔni. I laxi a ra a muxune dunuɲa rabeɲinma i tan ma fe ra ba? Fanyen xa keli a dɔxɔdeni i ya fe ra ba?”
5“Ɲaxudena tɛɛ dɛgɛn tuma nɛn, a tanden yalanna yi ɲan.
6Kɛnɛnna yi findi dimin na a konni, a lɛnpun yi tu a xun ma.”
7“A madiganma nɛn a sigatiin sɛnbɛni, a feene a rabirama nɛn.
8A sanne suxuma nɛn yalaan na, a sin yinla ra.
9A suxuma a san tinban nan ma, gbatun yi a suxu.
10Lutin natixi a yɛɛ ra bɔxɔn nin, wosona a kiraan xɔn.
11Gaxun luma ayi nɛn yiren birin yi, a bira a san funfun fɔxɔ ra.”
12“A tan naxan sɛnbɛ yi gbo, a sɛnbɛn bata ɲan, gbalon bata maso a ra.
13Furen bata a fati kidin kala, saya furen bata a salen seene kun a ma.
14Sayaan bata a suxu a konni, a yigi saxi dɛnaxan yi, a yi a xali manga magaxuxin fɛma.
15Muxu gbɛtɛ nɔɛ dɔxɛ nɛn a konni sɔnɔn, a gbee mi fa a ra, seri fuɲin bata sa a konna birin ma.
16A bata lu alo wudin salenne na xara a bun, a dɛɛne yi xara a ma.”
17“A funfun birin bata ɲan bɔxɔn fari, a xinla mi fa falama kiraan xɔn sɔnɔn.
18A bata radin dimini keli kɛnɛnna ma, a yi ɲan dunuɲa yi.

19Dii yo mi a yii, mayixɛtɛ yo mi a xanbi ra, muxu yo mi fa a konni sɔnɔn.
20Muxun naxanye sogeteden binni, ne kabɛma nɛn a raɲanna ma, muxun naxanye sogegododen binni, gaxun yi ne suxu.
21Tinxintarena denbayaan luma na kii nin, Ala kolontaren nan kon na ra.”