Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yáasiↄ

Yáasiↄ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vãikɛna ì bàalɛɛ, baa tó wàlɛ aà yao, gbɛ̃maa ìↄ wↄ́ↄ vĩ lán nↄ̀ↄmusuwa.
2Tó duuna kↄ̃̀ bùsuu, a kíaↄ ìↄ dasiɛ. Gbɛ̃́ pↄ́ wɛzɛ̃ ń dↄ̃ao vĩ ì to yã́zɛde àↄ ku.
3Kía pↄ́ ì ĩada yɛ̃̀ɛɛsaideↄwa dɛ lán lou pↄ́ ì kwɛ à blɛ ↄ̃̀ↄkpawaɛ.
4Ikoyãdansaiↄ ì gãga vãikɛnaↄnɛ, ikoyãdanaↄ sↄ̃ aaì bↄ ń kpɛɛ.
5Gbɛ̃vãiↄ yã́zɛde gbadↄ̃o, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ Dii aɛyaↄ dↄ̃ wásawasa.
6Taaside tàaesaide maa dɛ ↄde yãkpaanlakɛnala.
7Nɛ́ ikoyãdana wɛ́ kɛ̃a, lalasideↄ gbɛ̃na ì wida a maewaɛ.
8Gbɛ̃́ pↄ́ ì a àizɛɛ kã́fĩ ↄ'igbaa ń àiwɛɛlɛa zↄ̃ↄo guu lɛ́ pↄ́ kãaa gbɛ̃́ pↄ́ ì taasideↄ wɛgwaɛɛ.
9Gbɛ̃́ pↄ́ ì ikoyã kpá swã́a, Lua líↄ ye aà wabikɛawa gĩyãio.
10Gbɛ̃́ pↄ́ ì gbɛ̃maaↄ da zɛ́ vãiwa, a lɛ́lɛ da azĩa baiuɛ, tàaesaideↄ sↄ̃ aa bↄ maa.
11Ɔde ì azĩa dilɛ ↄ̃nↄna ũɛ, kási taaside wɛzɛ̃na ì aà ↄ̃nↄ dↄ̃wàɛ.
12Tó gbɛ̃maaↄ kúkua dↄ, gbɛ̃́pii ìↄ ĩ́anadãɛ, tó vãikɛnaↄ gbãakũ̀, baade ìↄ mikpaguiɛ.
13Tó n n tàaeↄ ùlɛ, ńyↄ̃ gɛ́ aɛo, tó ń ò mɛ́ ń tò, Lua a n wɛ̃nagwa.
14Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ Dii vĩa vĩ ũ. Swã́gbãade sↄ̃ ì lɛ́lɛ da taasiu.
15Gbɛ̃vãi pↄ́ ì kible yɛ̃̀ɛɛsaideↄwa dɛ lán nↄ̀ↄmusu pũnaawaɛ, lán gbɛaana kusiamáwa.
16Dↄaana pↄ́ ì gbɛ̃́ wɛtã wɛ́ kɛ̃ao, gbɛ̃́ pↄ́ za ↄvãi'eau wɛ̃ni ìↄ gbã̀a.
17Gbɛ̃dɛna pↄ́ a làasoo lɛ́ ĩadawa aↄ bàalɛ e a gɛ gaòɛ. Gbɛ̃e su kpaɛ̀o.
18Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãkɛ a zɛ́wa aↄ aafiaɛ, yãdↄↄsaikɛna sↄ̃ a ɛɛ kã́ndoɛ.

19Gbɛ̃́ pↄ́ ì laaidↄ a buazĩwa ìↄ kãa, gugiiyana sↄ̃ ìↄ ku pↄ́kɛ̃sãma guuɛ.
20Lua a báaada náaidegu maamaaɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ wã à kɛ ↄde ũ a bↄ pão.
21Gbɛ̃bↄbↄa'ↄsi maao, kási gbɛ̃́ a tàaekɛ pɛ̃ɛ miↄna yã́i.
22Bĩide mɛ́ ì wã ń àizɛɛ'eao, ìliↄ dↄ̃ kɛ́ taasi a a leo.
23Gbɛ̃́ pↄ́ gbɛ̃́ gbà laai ìↄ naaànↄ dɛ gbɛ̃́ pↄ́ aà tↄnasìla.
24Gbɛ̃́ pↄ́ a de ń a dao kpã́i'ò, mɛ́ àlɛ mɛ tàae no, ade doũ ń kpã́iwɛliwɛoɛ.
25Gbɛ̃́ pↄ́ wɛ́kaka vĩ ì sòle daɛ, gbɛ̃́ pↄ́ Dii náai vĩ mɛ́ a mɛkpa.
26Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ azĩa náaikɛá sↄũɛ, gbɛ̃́ pↄ́ kú ↄ̃nↄ'ↄ̃nↄ mɛ́ a bↄ maa.
27Pↄ́ lí kɛ̃́sã gbɛ̃́ pↄ́ ì taasideↄ gba pↄ́wao, wì gbɛ̃́ pↄ́ ì wɛvĩńla kaɛ.
28Tó vãikɛnaↄ gbãakũ̀, baade ìↄ mikpaguiɛ. Tó aa gàga, gbɛ̃maaↄ ì liguaɛ.