Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Taalie

Taalie 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mixi ɲaaxie luma nɛ gaaxui kui, e e gima nɛ hali mixi mu e fɔxɔ ra. Tinxintɔɛe tan mu gaaxuma, e suusa alɔ yɛtɛ.
2Mangɛ die wuya ɲama matandila ya ma, kɔnɔ mangɛ xaxilima fata ɲama raxande.
3Setare naxan a boore setaree tɔɔrɔma, na maniya tunɛ wunde ra naxan xɛ kanama.
4Sɛriyɛ matandi mixi ɲaaxi matɔxɔma nɛ, sɛriyɛ rabatui tan xɔnɔma nɛ mixi kobi ma.
5Mixi ɲaaxie mu sɛriyɛ kolon, kɔnɔ Alatala fenmae a fahaamuma nɛ a fanyi ra.
6Setare tinxinxi fisa banna tinxintare bɛ.
7Sɛriyɛ batula findixi di xaxili fanyi nan na, kɔnɔ wasatare tan a baba rayaagima nɛ.
8Mixi naxan a xa naafuli xun masama riba ra, a xa bannaya gbilenma nɛ kinikininte ma.
9Mixi naxan tondima a tuli matide sɛriyɛ ra, Ala mu a xa duba suxuma feo.
10Mixi naxan tinxintɔɛe ratantanma, a birama a yɛtɛ kan xa gantanyi nan kui, tinxintɔɛ tan fa kɛ fanyi sɔtɔde.
11Banna mixi ɲɔxɔ a ma a xa lɔnni gbo, kɔnɔ setare xaxilima nɔma nɛ na kanyi ra.
12Tinxintɔɛe xun na rakeli, ɲama ɲɛlɛxinma nɛ, kɔnɔ tinxintare xun na rakeli, ɲama a nɔxunma nɛ.
13Mixi naxan a xa yunubie nɔxunma, a xa fe mu sɔɔnɛyama, kɔnɔ mixi naxan a tima a xa yunubie ra, a gbilen e fɔxɔ ra, Ala kinikinima a ma.
14Sɛɛwɛ na mixi bɛ naxan gaaxuma Ala ya ra, kɔnɔ bɔɲɛ xɔrɔxɔɛ kanyi luma tɔɔrɛ nan kui.
15Mixi ɲaaxi naxan ɲama setare yamarima, a luxi nɛ alɔ yɛtɛ magaaxuxi nun wulai sube xaaɲɛ.
16Mangɛ xaxilitare mixi tɔɔrɔma nɛ, kɔnɔ mangɛ naxan naafuli tinxintare xɔnma, na simaya xɔnkuye sɔtɔma nɛ.
17Mixi naxan a kolon a bɔɲɛ kui a faxɛ tixi, na luma a gi ra nɛ han aligiyama. Mixi yo naxa na kanyi mali.
18Mixi naxan ɲɛrɛma tinxinyi ra, na kisima nɛ, kɔnɔ filankafui tan birama nɛ kerenyi ra.

19Mixi naxan a xa bɔxi rawalima, na baloe sɔtɔma nɛ, kɔnɔ naxan birama fe fufafu fɔxɔ ra, na setareɲa nan sɔtɔma.
20Mixi dugutɛgɛxi barakɛ sɔtɔma nɛ, kɔnɔ naxan gbatama bannaya ra, a ɲaxankatama nɛ.
21A mu lan mixi xa mixi rafisa a boore bɛ, kɔnɔ mixi nde fe ɲaaxi rabama taami xuntunyi xa fe ra.
22Milante gbatama bannaya ra, kɔnɔ a mu a kolon a tɔɔrɛ nan tun sɔtɔma.
23Mixi naxan marasi xɔrɔxɔɛ fima mixi nde ma, na hinnɛ nan sɔtɔma dangife mixi ra naxan luma wɔyɛn ɲɔxunmɛ gbansan fala ra mixie bɛ.
24Mixi naxan a baba nun a nga muɲama, a fa a fala «A mu ɲaaxu,» na bara findi kasarati ra.
25Mixi naxan milama harige ma, na findima geresoe nan na, kɔnɔ naxan bara a yɛtɛ taxu Alatala ra, na ɲan bara hɛɛri gbegbe sɔtɔ.
26Mixi naxan laxi a yɛtɛ kan xaxili ra, na bara findi xaxilitare ra, kɔnɔ mixi naxan ɲɛrɛma xaxili fanyi ra, na kanyi kisima nɛ.
27Mixi naxan setare kima, na mu tɔɔrɔma, kɔnɔ naxan setare kumama, na dankɛ nan sɔtɔma.
28Mixi ɲaaxie xun na rakeli, ɲama a nɔxunma nɛ, kɔnɔ mixi ɲaaxie na halaki, tinxintɔɛe tan xun nakelima nɛ.