Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - HEREVA LADA-ISIDIA

HEREVA LADA-ISIDIA 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kara dika taudia be ta ese se havadiamu negadia ai e heau kavamu, a kara maoromaoro taudia na e haheaukamu, leona na heto.
2Basileia ta ai e kara havaramu negadia ai, ena pavapava na hoho; a aonega bona lalo-parara taudia daidiai, ia na nega daudau baine gini tutuka-tutuka.
3Ogoḡami tauna ese ogoḡami tauna e hahisiamu na medu baroko ese aniani ḡaudia e hadikadia oremu na heto.
4Taravatu e rakataniamu taudia ese kara dika taudia na e imodaidiamu, a taravatu e badinaiamu taudia ese e biridia ahumu.
5Kara dika taudia na hahemaoro ḡoevaḡoeva asi dibadia, a Iehova e tahuamu taudia na dibadia vaitani.
6Ogoḡami tauna ena lalo-momokani ai e rakamu be namo; taḡa tauna mai ena kara gageva-gageva na dika.
7Taravatu e badinaiamu merona na aonega merona; a ani-lavadae taudia e bamodiamu merona ese tamana e hahemaraiamu.
8Ena taḡa na heato-kau kohudia amo e habadaiamu tauna ese egogomu, ogoḡami taudia e bogadia hisimu tauna ena.
9Taravatu ikamonaina amo taiana e daro kepokepomu tauna ena ḡuriḡuri na ḡau dika-rohorohona.
10Kara maoromaoro taudia kara dika dalana ai e hakaudia kereremu tauna na sibona ena guri ai baine moru dobi; a asi edia kerere taudia ese ahudia namodia bae abi.
11Taḡa tauna na mai aonegana, sibona ena ita-ita ai; a ogoḡami tauna mai lalo-pararana ese ena koikoi baine davaria.
12Kara maoromaoro e kwalimumu negana ai heimodai na bada; a kara dika taudia e tore isimu negana ai taunimanima bae komu.
13Ena kara dika e hunidiamu tauna basine namo, a ena kara dika e gwaurai hedinaraimu bona e rakatanimu tauna na ena dika baine hegwau tao.
14Nega idoinai Iehova garina e garimu tauna na namo, a lalona e ha-aukaiamu tauna na hahehisi lalonai baine moru.
15Pavapava dikana ese ogoḡami taudia e biagudia na leona e ḡoumu eiava bea e daḡedaḡemu na heto.
16Pavapava asi lalo-pararana ese taunimanima e hahisidia badamu; a taḡa iabi-koikoina e inai heniamu tauna ese ena mauri dinadia baine hahohodia.
17Taunimanima rarana e hahebubua tauna na heau tauna ai bainela ela bona mase; tau ta ese basine durua.
18Kara maoromaoro ai e rakamu tauna na baine roho mauri, a kara gageva-gageva tauna na guri ai baine moru dobi.

19Ena tano e ruaiamu tauna ese aniani momo baine abi, a kara asi anidia e karamu tauna na baine ogoḡami herea.
20Heabidadama tauna ese ḡau namodia momo baine abi, a taḡa e ḡavalaiamu tauna ese mata-hakani basine reaia.
21Kaha ta ai mo e taomu karana na dia namo; a aniani taina helaoreana ai tau ta baine kerere.
22Taga e ura heniamu tauna eseltaḡa e ḡava heniamu; asi dibana ia na do baine ogoḡami.
23Tau ta e sisiba heniamu tauna ese gabeai lalo-namo bada baine abia; a malana amo e hanamoa koikoimu tauna ese lalo-namo maragi baine abia.
24Tamana eiava sinana ena ḡau e henaomu bena e tomu “Una na dia kerere” tauna na hahebua-tari tauna bamona.
25Mata ḡaniḡani tauna ese heiri-heiri e havaraiamu; a Iehova e abidadama heniamu tauna ena taḡa do baine bada.
26Sibona lalona e abidadama heniamu tauna na kavakava tauna; a aonega ai e rakamu tauna na do baine roho mauri.
27Ogoḡami taudia e harihari henidiamu tauna na basine dabu, a matana e hakapuamu tauna na bae uduguiraia bada.
28Kara dika taudia e tore isimu negadia ai, taunimanima na e komumu; a e masemu negadia ai, kara maoromaoro taudia na e hutumamu.