Text copied!
CopyCompare
Anumzamofo Ruotage Avontafere - Proveps-Knare Nomaniza

Proveps-Knare Nomaniza 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kefo zamavu zamava'ma nehazamokizmia, vahe'mo'za zamarotgo nosazanagi, kore nefraze. Hianagi fatgo zamavu'zamava'ma nehaza vahe'mo'za, laionimo nehiankna hu'za hanavetiza nemanize.
2Mago kumapima vahe'mo'ma mago rimpama hu'zama omanesigeno'a, rama'a kva vahe fore hugahie. Hianagi antahizane vahe'ene antahi ama hu antahizane vahe'ma maninesigeno'a, maka zamo'a knare huno vugahie.
3Amunte omane vahe'mo'ma, amunte'ma omane vahe'ma azeri havizama nehiazamo'a, e'i ranko aruno hozamofo eri haviza hiankna nehie.
4Kasegema ruhantagi vahe'mo'za, kefo avu'avazama nehaza vahekura husga hunezmantaze. Hianagi kasegema nevaririza vahe'mo'za, kefo vahe'mokizmia ha' renezmantaze.
5Kefo zamavu' zamavama nehaza vahe'mo'za, fatgo huno refkohu avu'avazana antahi amara nosazanagi, Ra Anumzamofonkuma nehakamo'za makazana antahi amara nehaze.
6Amunte omane vahe'ma manineno fatgoma huno manizamo'a, havi avu'avatetima feno vahe'ma manizana agatere'ne.
7Kasegema amage'ma ante mofavre'mofona, ama' antahiza agripina me'ne. Hianagi nezama nehana hu vahe'enema tragoteno manisia ne'mo'a, nefana ra agaze erimigahie.
8Zagoma agrama trohu kazigatima ra zgo agima ahentesia vahe'mofona, ana zagomo'a agri kupina omanegosianki, zamunte omane vahe'ma zmavesinte'za kegvama huzmantesaza vahe'mo'za erigahaze.
9Kasegema antahizankuma amagena hunemia vahe'mofonena, Ra Anumzamo'a agri nunamuma antahizankura agotenente.
10Iza'o fatgo vahe'ma avreno kefo avu'avama hu kante'ma vanimo'a, agra'a asentenesia keri ramigahie. Hianagi tamagema huno manisimo'a, knare'za erisanti haregahie.
11Feno vahe'mo'a agra'aguma antahiana ama' antahizane vahe mani'noe huno hugahianagi, zamunte omane ama' antahizane vahe'mo'za, amane agrira age'za antahiza hugahaze.
12Fatgo vahe'mo'ma rankuma'mofoma kegvama higeno'a, mika ve'amo'a rimpa fru higeno, tusi muse nehaze. Hianagi kefo vahe'mo'ma kegvama higeno'a, mika vahe'mo'a franekie.
13Iza'o kumi'ama framakinimo'a, nomanizama'afina knarera osugahie. Hianagi kumi'ama hu ama nehuno, atreno arukrahe huno esimofona, Anumzamo'a asunku hunteno azeri so'e huntegahie.
14Maka knama Ra Anumzamofonku'ma koro hunteno agorgama mani vahe'mo'a, muse hugahie. Hianagi izano agu'amo'ma hanavema atisimo'a, hazenke erigahie.
15Kefo avu'avama nehia kva vahe'mo'a, zamunte'ma omane vahe'mokizmia, laionimo vahe aheno nenaku krafa hiankna nehigeno, beamo'ma vahe'ma aheno nenaku arotago nehianka nehie.
16Vahe'amofoma knama zami kva ne'mofona, ama' antahizana agripina omanene. Hianagi havigema huno fatgo osu kantetima fenoma erizanku'ma avesrama huntesia kva ne'mo'a, zazate manino vugahie.
17Mago vahe'ma ahefri'nesia ne'moma, vahe'ma ahe fri'nesia antahintahimo'ma knama neminkeno, nontema mani so'e osu vanoma nehina, aza osu atrenkeno frino.
18Tamage avu'ava huno manizamo'a, hazenkefintira kagu vazigahie. Hianagi iza'o mani fatgoma hunoma omanisimo'a, ame huno traka hugahie.

19Hanavema atino erizama mopafima erisimofona, ne'zama'amo'a avitegahie. Hianagi iza'o agafa'ama omanezante'ma avaririsimo'a, amunte omane vahe manigahie.
20Tamagema huno hugahue nehiazama fatgo hunoma nehia vahe'mo'a, rama'a asomu erigahie. Hianagi iza'o ame'ama huno feno vahe'ma maninaku'ma hanimo'a, hazenkefi ufregahie.
21Magomofo kazigama nemanino magomofoma atrezamo'a, knarera osu'ne. Hianagi mago'a vahe'mo'za breti ankra'are, kumi avu'avaza eri fore hugahaze.
22Agraguke'ma antahi' vahe'mo'a, ame' huno feno vahe'ma manizanku agu'agesa nentahie. Hianagi henkama amunte omnesia zankura, keno antahino nosie.
23Vahe'ma azeri fatgo hunaku azeri koneria ne'mo'a, vahe'mofoma masavenkema huzamante nera agatereneankino, henka rama'a vahe'mo'za agrikuke hugahaze.
24Iza'o nerera nefa zama kumzafama neseno kumira nosue nehimo'a, agra mikazama eri havizama nehia vahe'ene tragonete.
25Agraguke'ma antahi vahe'mo'a, ha' azeri onetie. Hianagi Ra Anumzamofonte'ma amentinti nehanimo'a, nomanizama'afina mani knare hugahie.
26Iza'o agra'a antahizanku'ma knare hu'neankina amne hugahuema hanimo'a, neginagi vahe kna nehie. Hianagi iza'o ama' antahizampima vanimo'a, knazana agateregahie.
27Iza'o amunte omane vahe'ma amisimo'a, mago zankura upara osugahie. Hianagi iza'o ozamage vahe kna nehuno zamaza osanimo'a, rama'a kazusifi manigahie.
28Kefo vahe'mozama kvama maniza kegvama hzageno'a, mika vahe'mo'za fra'nekize. Hianagi ana kefo kva vahe'zgama frizage'za, fatgo vahe'mo'za ome rama'a nehaze.