Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - YƐKOTINƆ̀

YƐKOTINƆ̀ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wèè dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi nhò ɔ̃ ncokùmu bɑ́ òmɔù í ò bɛ̀tì, wèè í dɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kòò mɔ̀kɛ dikɔ̃m̀bùɔ̀ dicìrícìrì kɔ̃mɛ.
2Kɛ̀ dihɛì í wɛ̃ ndinùù bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ bɛɛ̀ ɔ̃ɔ̃ sṹṹ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì ciì kɛ yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ weè kpɑ̀tì ɔ̃ɔ̃ mɔntɛ.
3Fɛkpɑ̀ɑ̀tìdɑwɑnfɛ̀ fɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛcĩ̀rìbɛ̀ fɛ̀ dònnɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ nfɛ fɛ̀ɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ kùɔ tidiitì.
4Bɛ̀ɛ̀ yetɛ Kuyie nkuɔ́ bɛ sɑ̃ntí bɛnitiyɛibɛ mbɛ, bɛ̀ɛ̀ ì yié nkɛ̀ bɛ̀ miɛkɛ pɛí bɛnitiyɛibɛ.
5Bɛnitiyɛibɛ í yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ ci bɛ̀ɛ̀ dɔ́ Kuyie mbɛɛ̀ dɛ̀ yɛ̃́ dɛmɔu.
6Kɑ̀ɑ kpɑ ɑ kpɛrɛ, kɑ̀ɑ borimɛ wenni dɛ̀ tɔ̃ũnɛ̀ ɑ bo mmɔkɛmɛ̀ tikpɑ̀tì kɛ̀ mɛ̀ sĩ̀.
7Wèè yie nKuyie nkó ikuɔ́ ò tu dɛbísɑ̀ɑ̀rɛ̀ ndɛ, wèè nɛitinɛ̀ bɛ̀ɛ̀ borimɛ í wenni kòò ɑ̃ɑ̃̀ o cicɛ ifɛi.
8Wèè pènni idíítí kɛ̀ bɛ̀ bo nhò yietì kɛ nɔnku, wèè nìti kɛ pɑ̃ɑ̃ bɛcĩ̀rìbɛ̀, weè ɔ̃ɔ̃ tiekɛ dɛ yiɛ̀ nkó tikpɑ̀tì.
9Wèè í dɔ́ kɛ́keè Kuyie nkuɔ́, Kuyie nhɔ̃ɔ̃ í nkèè dɛ yiɛ̀ nkó mubɑ́ɑmmu.
10Wèè fétìnko bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ ò bo do ò keú dìì fɔ̃̀tìrì miɛkɛ. Bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ biɛ mɛ mpɛ̀ú mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ.
11Wèè mɔ̀kɛ o kpɛrɛ o yɛ̀mmɛ̀ ɔ̃ ndò nhò ciìmu, ocĩ̀rì wèè ciì kòò nɛ́ ò dɑú.
12Kòo nitisɑ̀ù bɑɑtɛ́ dɛ̀ ɔ̃ nnɑɑtimu bɛnìtìbɛ̀, kòo yɛiwe bɑɑtɛ́ bɛ̀ nsɔtì.
13Wèè sɔ̀rì o yɛi nhò í yɑu mɛsɑ̀ɑ̀ mmɑmɛ̀, wèè mɛ̀ dɑ́ɑ nkɛ mɛ̀ yóu, Kuyie nwe cĩ́ɛ̃nko.
14Dɛ̀ nnɑɑti wèè dé ò bo dɔɔ̀mɛ̀ mɛyɛi, wèè to kpeńnì weè duò mɛyɛi mmiɛkɛ.
15Onitiyonkuwe wèè bɑkɛ́ bɛcĩ̀rìbɛ̀ ò dònnɛ̀ dicìrícìrì ndi dìì pɛ̀ú, kumuntũnkù kùù dɔ́ kɛ́pĩ́.
16Kukpɑ̀ɑ̀tìyɛìnkù fɛ̃́ũnko bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, wèè í dɔ́ ticuuti kòo kpɑ̀tì mɔ̀nni.
17Wèè kùɔ onìtì weè ɔ̃ ncooti kɛ bií tɑnnɛ̀ kufɔ̃ti bɑ́ bɛ̀ í ò còńnɛ́.
18Wèè borimɛ wenni weè coorí, wèè tũ̀ nyicɛ ìdɛ́ì kòò duò.

19Wèè kuuti kɛtenkɛ̀ weè yo nkɛ sɑ̀nnɛ̀, wèè sɔ̃̀ńtɛ́ kɛ bo kòò nsɑ̀nnɛ̀ tidɑwɑntì.
20Onitisɑ̀ù weè piɛti mɛsɑ̀ɑ̀, wèè dɔ́ kɛ́kpɑrìkɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ kɛ̀ mɛyɛi nhò tùɔ̀kù.
21Dɛ̀ í wenni ɑ bo mbɑɑ̀tìmɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ mɛmmɛ kòo nìtì ɔ̃ɔ̃ nɑ kɛ́dɔɔ̀ mɛyɛi mudiì sɑ́m̀pɔ́mù kpɛ́í.
22Wèè dɔ́ kɛ́kpɑrìkɛ̀ mɛcɑ̃ɑ̃ nweè ɔ̃ mbɛtì tikpɑ̀tì bɑ́ ò í yɛ̃́ kɛ dò ntidɑwɑntì bo ò do.
23Wèè nɑ̀kɛ́ onìtì o cɑɑ̀rìmɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dentɛ kɛ we nsɑ̃ntɛ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ wèè ò kpɛnti.
24Wèè yùúkú o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ kɛ tú dɛ̀ í tú mɛyɛi, nhò í cɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ onitikɔ̀ùtì.
25Onìtì wèè dɔ́ dɛmɔu ò ce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nyɛ, wèè dɔ́ Kuyie nkòò mɔ̀kɛ dɛmɔu.
26Wèè tɑ̃́ omɑ́ɑ̀ ò tu kuyɛìnkù nku, wèè ciì kòò coorí.
27Wèè pɑ̃ɑ̃ mbɛcĩ̀rìbɛ̀ wè í mɔ́nnì dɛ̀mɑrɛ̀, wèè nɔ̀ùtɛ̀ tɛ̃̀ĩ̀ kòò yɑ̀u mɛyɛi.
28Kòo nitiyɛiwe bɑɑtɛ́, bɛnìtìbɛ̀ ɔ̃ nsɔrìmu, kòò ku bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ɛ sṹṹ.