Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YAASINƆ

YAASINƆ 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yãvãnikɛrii dì bàa lɛ́, bee tó òtɛn pɛ́aro, gbɛ̃ mana dìgↄ̃ wↄ́rↄgↄ vĩ lán músu bà.
2Tó bùsu taari kɛ̀ zↄ̃kↄ̃, a kínanↄ dìgↄ̃ dasimɛ, ama laakaride yãdↄ̃ri ni tó aafia gↄ̃ kun.
3Kína kũ àdi wɛ́ tã takasidenↄa de lán legũ kũ à mà à pↄ́ble yàkaa bàmɛ.
4Dokadarisarinↄ dì yãvãnikɛrinↄ sáabu kpá, dokadarinↄ sↄ̃ òdi fìti kɛ kũńwo.
5Gbɛ̃ vãninↄ yãzɛde mì dↄ̃ro, ama gbɛ̃ kũ òdi Dikiri arɛ wɛtɛnↄ dↄ̃ swáswa.
6Takaside taarisaride mana de aruzɛkɛde yãlɛkpɛrɛkɛrila.
7Nɛ́ dokadari asãnsĩni vĩ, pãpãdenↄ gbɛ̃nna dì wé'i da a deamɛ.
8Gbɛ̃ kũ àdi a aruzɛkɛ kara ↄgↄ'i zↄ̃kↄ̃ↄ gũn tɛn pↄ́ kakara gbɛ̃ kũ àdi takasidenↄ wɛ̃nda gwanɛmɛ.
9Gbɛ̃ kũ àdi doka kpá sãkoto, Luda dì zã a aduakɛnan.
10Gbɛ̃ kũ àdi gbɛ̃ mananↄ da zɛ́ vãnia ni lɛ́tɛ à da a zĩda tankutɛmmɛ, taarisaridenↄ sↄ̃ oni bo mana.
11Ɔgↄde dì a zĩda ditɛ ↄ̃ndↄ̃de ũmɛ, ama takaside asãnsĩnide dì a ↄ̃ndↄ̃ dↄ̃amɛ.
12Tó gbɛ̃ mananↄ zĩ̀i blè, gbɛ̃ sĩnda pínki dì ĩa dãmɛ, tó yãvãnikɛrinↄ kpata blè, baadi dìgↄ̃ mì kpáguimɛ.
13Tó n n taarinↄ ùtɛ, ĩni gɛ́ arɛro, tó n ò akũsↄ̃ n tò, Luda ni n wɛ̃nda gwa.
14Arubarikademɛ gbɛ̃ kũ àdigↄ̃ Dikiri vĩna vĩ ũ, sãgbãnade sↄ̃ àdi lɛ́tɛ à da yãn.
15Gbɛ̃ pãsĩ kũ àdi kí ble takasidenↄa de lán músu kũ àtɛn pũtã bàmɛ, lán sàbo kũ àtɛn kusiḿma bà.
16Don'arɛde kũ àdi wɛ́ tã a gbɛ̃nↄa faya vĩro, gbɛ̃ kũ à zã̀ ↄgↄvãnilenan wɛ̃̀ndii dìgↄ̃ gbã̀na.
17Gbɛ̃dɛri kũ a laasun tɛn wari dↄa nigↄ̃ bàa lɛ́ ari à gɛ́ gaomɛ. Gbɛ̃ke sún kpánɛro.
18Gbɛ̃ kũ àdi yã kɛ a zɛ́a nigↄ̃ aafiamɛ, yãdↄrↄsarikɛri sↄ̃ ani lɛ́tɛ kãnto.

19Gbɛ̃ kũ àdi laakari dↄ a bú zĩa dìgↄ̃ kãna, gbɛ̃ kũ àdi pɛ́ gukoria sↄ̃ àdigↄ̃ kú takasi gũmmɛ.
20Luda ni arubarika da náaniden manamana, gbɛ̃ kũ àtɛn wã à kɛ ↄgↄde ũ ni bo pãro.
21Gbɛ̃wɛgwana manaro, bee kũ abireo gbɛ̃ ni taari kɛ burodi kusu yãi.
22Sãnkarade dì wã kũ aruzɛkɛlenaao, àdigↄ̃ dↄ̃ kũ takasi ni a lero.
23Gbɛ̃ kũ àdi kpãkɛ̃ gbɛ̃i nigↄ̃ nna kãao de gbɛ̃ kũ à a tↄ́ nna sìla.
24Gbɛ̃ kũ à kpãni ò a de ke a daa, akũ àtɛn pi, taarinlo, ade lɛɛlɛ kũ kpãni wɛ́dewɛomɛ.
25Gbɛ̃ kũ à wãkũ vĩ dì fìti damɛ, gbɛ̃ kũ à Dikiri náani vĩ mɛ́ ani karana le.
26Gbɛ̃ kũ àtɛni a zĩda náani kɛ bi yↄ̃nkↄmɛ, gbɛ̃ kũ à tɛ́ ↄ̃ndↄ̃i mɛ́ ani bo mana.
27Pↄ́ dì kĩa gbɛ̃ kũ àdi takasidenↄ gba pↄ́aro, òdi gbɛ̃ kũ àdi ń wɛ́ gwaro kámɛ.
28Tó yãvãnikɛrinↄ kpata blè, baadi dìgↄ̃ mì kpáguimɛ. Tó ò gàga, gbɛ̃ mananↄ dì dagula.