Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Agoago Podo

Agoago Podo 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tangada huaidu e lele, ma e aha maa tangada e waluwalu a mee ai. Gei ogo tangada e donu le e manawa haga mataane be di laion.
2Di madagoaa tenua damana ma gaa hai di hala, nia dagi e koodai. Tenua damana dela e noho i lodo di maaloo la go tenua dela e dagi go tagi kabemee hagabaubau donu.
3Tagi dela e hagaduadua digau hagaloale, le e hai gadoo be di uwa dela e daaligi gi daha nia hagadili meegai.
4Maa goe hagalee hagalabagau nnaganoho, goe e dau gi baahi digau huaidu. Maa goe ga daudali nia maa, goe e hai baahi gi digau huaidu.
5Digau mouli huaidu e de iloo di tonu la di aha. Malaa, digau ala e halahala Dimaadua, ginaadou e modongoohia huoloo.
6Di hagaloale mo di mouli di tonu, la koia e humalia i di maluagina mo di mouli huaidu.
7Tama daane dela e daudali nnaganoho le e kabemee. Gei tama daane dela e hai hoo gi nia balu daangada le e haga manawa gee dono damana.
8Maa do maluagina ne gila mai i di wiini ne kae nia hagahumalia o nia daangada mai nadau dee dohu, o maluagina la gaa wanga gi tangada dela e manawa dumaalia gi digau hagaloale.
9Maa goe hagalee daudali nnaganoho, Dimaadua ga de hiihai e hagalongo gi dau hai dalodalo.
10Maa goe ga halahalau tangada e donu gi heia di mee huaidu, goe gaa doo gi lodo dau hele donu. Digau nadau ihala ai le e kae nadau hui.
11Digau maluagina e hagamaanadu i nia madagoaa huogodoo bolo ginaadou e kabemee, malaa, tangada hagaloale dela e iloo nia mouli o nia daangada, e iloo bolo digaula la hagalee kabemee.
12Di madagoaa nia daane humalia ma gaa dagi, nia daangada huogodoo e budu. Maa nia daane huaidu gaa dagi, nia daangada e pala hagammuni.
13Goe e hagalee haadanga lamalia i lodo do mouli maa goe e hagamada e hagammuni oo hala. Haagia oo hala, kilia nia maa gi daha, gei Dimaadua ga dumaalia adu.
14Daudalia Dimaadua i nia madagoaa huogodoo, gei goe ga maluagina. Maa goe e haga hamaaloo do manawa, goe ga huaidu adu gi di goe.
15Digau hagaloale nadau hagamaamaa ai mai baahi tagi huaidu. Mee e hagalliga be di laion hagawelewele, be di manu ‘bear’ hagamadagudagu dangada.
16Tagi dela e hagalee hagabaubau humalia la di tagi huaidu hagamuamua. Tagi dela e de hiihai gi di mouli huaidu le e dagi waalooloo beelaa.
17Tangada ne hala i dana daaligi tangada gii made, e geli hua dono luwa daalunga hagalimalima gi ono mahi. Hudee dugu ina a mee.
18Heia nia mee e donu, gei goe ga mouli. Maa goe e haihai hua go nia mee huaidu, goe ga hinga hua.

19Tangada ngalua hagamadabouli lodo henua e logowaahee ana meegai e gai. Nia daangada ala e hagauwwou nadau madagoaa ga hagaloale i nia madagoaa huogodoo.
20Nia daangada e donu ga mouli di mouli maluagina, di mouli tenetene. Malaa, maa goe e hiihai e hagalimalima gi maluagina, goe ga hagaduadua.
21Di dugu nia daangada geegee le e hai gee. Malaa, hunu gau hai gabunga ga hai hegau ihala gii kae nia hui hai gee, ma e aha maa nia hui halahalau le e lligi loo.
22Nia daangada dumaanga e hagalimalima gi maluagina ginaadou, gei digaula e de iloo di madagoaa di hagaloale ma ga dau mai ai.
23Heia tangada gii donu, nomuli gei mee ga danggee manawa hagaamu laa hongo nnelekai hagalaamua.
24Tangada e hai bolo e humalia hua ma ga gaiaa i ono maadua, tangada deelaa la hagalee humalia i tangada gaiaa donu.
25Manawa dumaanga le e gila mai nia haingadaa. E koia e humalia adu gi di goe maa goe ga gana gi Dimaadua.
26E dadaulia ma ga daudali o hagabaubau donu. Noho baba, daudalia nia agoago o digau kabemee.
27Wanga ina gi digau hagaloale, gei o hagahumalia huogodoo la gaa dohu. Maa goe gaa tai o golomada i digau hagaloale, nia halauwa e logo ga tale adu gi di goe.
28Nia daangada e pala hagammuni i di madagoaa nia dagi huaidu ma gaa dagi. Malaa, di madagoaa digaula ga hagalee dagi, digau e hai hegau donu gaa dagi labelaa.