Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Proverbios

Proverbios 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dule-isgana dule-e-balegin-danikiyobi, oes abarmakmaidaed. Dule-nueddina, achumigur-nono-wawaadyobi, dobsurdaed.
2Yargi, nue-neg-isgusnaile, dummagan-negdakmalad ogwalemaidaed. Dule-yar-seed nue-binsaed-nikale, igar-nikaa yar-selemaidaed.
3Dule-isgana mesagwar-dule-wilediid-imakedi, dii burwaba-mesa ibmar-digar-naidgi wieyobid, bela ibmar-naid obeloged.
4Dule, Igar-maidgi-banguddamaladi, dule-isgana-nug odummoddamalad. Dule, Igar-Maidba-nanadimaladdi, dule-isganamarbo gaardamalad.
5Dule-isganamar, igar-innikigwad aku itodamalad. Dule, Bab-Jehová-Igarba-nanadimaladdi, bela magar ibmar-itodamalad.
6Dule-mani-ibed-sunnasurdaedba, bur nuedid, dule-wileged-nueddaed.
7Dule, Igar-Maidba-nanadiile, dule-binsaed-nikadaedid. Dule, dule-galagwensurdamaladba-nanaeddi, e-bab-obingegsaedid.
8Dule, dule-baidga-mani-gaar-ukedi, e-gakagi mani-onogele, yamolegoed. Aka wiledimalad-bendakega, dule-wilemalad-bendakedga, omelodaed.
9Dule, Igar-Maid-itobisulile, Bab-Dummad, a-dule-ese-goled itogosurmogad.
10Dule, igar-isganaba dule-innikidaed-nidele, dukin egi igar-isgana aibinmogoed. Dule-gwage-nuegandi ibmar-nued abingaoed.
11Dule-mani-ibedi, na binsadaed, ede, binsaed-ibedye. Dule-wileged-ibmar-nue-wisiddi, bela wisid, we-dulede, doa-dule.
12Dule-innikidamalad nakwisale, iba-dummad onoleddaed. Dule-isganamar nakwenonikirdi, bela dulemar dobedba dukuddaed.
13Dule, e-isgued gwageginbi sediile, nued-gudii guosulid. Dule, e-isgued na barsogerdi, egi banguerdi, Bab-Dummad wiledakoed.
14Dule, gusgu Bab-Jehová-dobee nanadiidi, egi ise-nued binsalesad. Dule, gwage-dutusuliddi, nue-wilegoed.
15Dule-yar-seed-isgana, dule-wilemalad-mesagwar-imakmaile, achumigur-nono-wawaad mas-gaeyobid, wiob mas-gasa gunaiyobid.
16Dummadga-negsemaid aku-neg-itogedi, bur bule dulega neg-gagaed. Dummadga-negsemaid ibmar-nueganbina surbinsa-itosuliddi, undar suitii gudigued.
17Emar-gindaksad-ular, dule balegillediile, oburgwilegedsegad. Gwen dule e-ular-gwisguosulid.
18Dule, igar-nuedba napira nanadiidi, bendaklegoed. Dule-galagwensur-garmakdiiddi, ibagwengi dummad-wiolegoed.

19Dule, arbaele, mas-bukidar-nika guoed. Dule, arbasulile, wilegedga gudoed.
20Dule-nueddaedi, egi-ise-nued-binsaledii guoed. Dule, gwae-gwae mani-ibedga-gubieddi, sabsur-odurdaklesuli guosulid, odurdaklegedsegad.
21Dulemar bela emarbi be dakoed, akar-akar be dakosulid. Akar-akar be dakele, igar-nuedsulid. Ar madu-wargwengi bato binsaed-galeddamalad.
22Dule-manibina-surbinsa-itogedi, gwae mani-ibedga gubidaed, ar egi wileged-dummad danikodeeye binsasurdaed.
23Dule, dule-baidga, nuedgi-sabsur-ibmar-sogele, sorba egi nued sunmakleged. Dulega-nuedgi-sunmakedba bur bule egi nued sunmakledaed.
24Dule, e-sergan-ibe, ibmar-atursaele, ede, ibmar-oakalossurye sogbalile, we-dule, dule-isgana-e-aid.
25Dule, ibmarbin-sogerbadi, neg-gagaedid. Dule Bab-Jehováʼgi bensulirdi, Bab-Dummadgi nasgumai guoed.
26Dule, dukin na egi-bensulile, dule-binsaedsulidaedid. Dule, binsaed-nikaguedgi ibmar-saele, bendakleged.
27Dule, dule-wilemalad-bendakedi, wilegedga guosulid. Dule, dule-wilemalad-bendaksuliddi, sabsur-ukabsalegoed.
28Dule-isganamar nakwisale, bela dulemar dobedba dukuddaed. Dule-isganamar bergunonikirdi, dule-innikidamalad nasguddaed.