Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Proverbio

Proverbio 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lomayaw din managbasol olay magay mangap-apayaw en sisya, ngem din nalinteg yan natoled ay kaman layon.
2Mo manlalaban din omili, ad-ado di pangolo, ngem waday talna ya olnos mo masirib di manturay.
3Din manturay ay mamaligat sin nabiteg et kaman napigsa ay odan ay manadael sin mola.
4Din manokog sin linteg Diyos et daydayawen da din managbasol, ngem din manongpal sin linteg na et kontraen das daida.
5Adi maawatan di managbasol di hustisya, ngem din mangipatpateg en Diyos yan maawatana ay kosto.
6Maymayat din nabiteg ay magay kaoy-oyawana mo din baknang ay nakillo di ogali na.
7Nanemneman din anak ay mantongpal si linteg, ngem din makikadwa sin magay silbi na ay ipogaw et ibabaina si ama na.
8Din bomaknang si nangato ay porsienton di pilak na et ipaelbat nan to din kinabaknang na sin managseg-ang si nabiteg.
9Mo waday adi mangikaskaso si linteg Diyos, olay din kararag na yan kaliliget aben Diyos.
10Kaman kan nankaot si bito ay kag-asam mo ipangom si panbasolan din nalinteg, ngem din nalinteg pay, somiged di biyag da.
11Ipagarup din babaknang en masirib da, ngem din nabiteg ay nalaing ay mangilasin si ogalin di ipogaw et ammo na di katet-ewa na.
12Manragsak din omili mo say mangabak ay manturay din nalinteg, ngem mantabon da mo din makedse di mangabak.
13Baken mayat di biyag din mangisassaot si basol da, ngem seg-angan Diyos din mangipodno ya manokog si basol da.
14Nagasat din emeegyat ay manbasol, ngem lawa di pantongpalan din makenteg di nemnem da.
15Din lawa ay turay ay mamaligat si nabiteg et kaman manngangaed ay layon ya atap ay animal ay makwani en oso.
16Magay seg-ang di baken masirib ay manturay, ngem omando di biyag di manigaan ay mansowitik ta way iyat na ay bomaknang.
17Kanayon ay lomaylayaw din nakapese, adi kan toltolongan sisya.
18Magay pandanagan di ipogaw ay magay maipabasol en sisya, ngem am-in ay mangamag si lawa et bigla ay madadael da.

19Din nagaget ay man-obla yan ad-adoy kanena, ngem kanayon ay mabibiteg din manaysayang si timpo na.
20Ad-adoy bindisyon di matalek ay ipogaw, ngem din laydena ay bomaknang ay dagos et sigurado ay madosa.
21Baken mayat din waday pabpaboran, ngem wada pay dedan di odom ay mapasoksokan si owat esay tinapay.
22Din naimot yan laydena ay bomaknang ay dagos. Adi na ammo ay masepsep ay bomiteg.
23Pan-iyamanan da sin odi na din mamagbaga mo din manpasablog.
24Din manowitik en da ama na en ina na asi na kanan en baken basol et maibilang ay tollisan.
25Din makagamgam ay ipogaw yan say mangiloglogi si ibaw, ngem din am-in ay mantalek en Diyos et somiged di biyag da.
26Naong-ong din mantalek si awak na, ngem din masirib yan magay pandanagana.
27Adi mankolang din man-idawat si nabiteg, ngem din adi mangikaskaso en daida et ad-adoy mamaos.
28Mantabon di kaipoipogaw mo say manturay di laway nemnem na. Ngem mo makaan ay turay, omad-ado di nalinteg ay ipogaw.