Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sandane

Sandane 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muxu ɲaxina a gima nɛn hali muxe mi a fɔxɔ ra, koni tinxin muxun tan susu alo yata sɛnbɛmana.
2Xa yamanan dugurenne murutɛ, kuntigine wuyama ayi nɛn na yi. Koni manga xaxilimaan naxan fe kolon, na a ligama nɛn yamaan yi e raxara.
3Yiigelitɔɔn naxan sɛnbɛtarene ɲaxankatama na luxi nɛn alo kala ti tulen naxan mi balo luma na.
4Naxanye sariyan beɲinma ne muxu ɲaxine nan tantunma, koni naxanye sariyan suxuma ne xɔlɔma nɛn e ma.
5Muxu ɲaxine mi kiti kɛndɛn kolon koni naxanye Alatala fenma ne a birin famuma.
6Yiigelitɔɔn naxan sigan tiin tinxinni, na fisa nafulu kanna xa naxan kira yifuxin xɔn.
7Naxan na sariyan suxu, dii xaxilimaan nan na ra, koni naxan na lu fuyantenne yɛ, na fama yagin nan na a baba ma.
8Naxan na dahamu gbeti donla tɔnɔ gbeene xɔn na a malanma muxu gbɛtɛn nan xa naxan hinanma sɛnbɛtarene ra.
9Xa muxuna nde a tunla ba sariyan na alogo a nama a mɛ, hali a na sali, na yɛtɛɛn haramuxi.
10Naxan na muxu faɲine xali kira ɲaxin xɔn, na biran yinla nan na a naxan gexi. Koni fɛ mi naxan na, na hɛrin nan sɔtɔma a kɛɛn na.
11Nafulu kanna a mirixi nɛn a fe kolon, koni yiigelitɔ xaxilimana a kɛɲaan nakɔrɔsima nɛn.
12Tinxin muxune na nɔɔn sɔtɔ, binye gbeen na a ra, koni xa muxu ɲaxine keli, birin a luxunma nɛn.
13Naxan na a hakɛne luxun, na mi hɛrin sɔtɔma. Koni naxan na a ti e ra, a xɛtɛ e fɔxɔ ra Ala kininkininma na ma nɛn.
14Sɛwan na kanna xa naxan gaxun Ala yɛɛ ra, koni naxan na a bɔɲɛni xɔdɔxɔ na birama tɔrɔni.
15Yatan naxan wurundunma e nun kanko gbeen naxan fɔnma muxun ma, na luxi nɛn alo muxu ɲaxina yama sɛnbɛtaren xun na.
16Manga xaxilitaren tinxintare wanle wuya. Koni hɛrisigɛn naxan sɔtɔxi wulen xɔn, na raɲaxu naxan ma, na siimayaan xunkuyama ayi nɛn.
17Faxa ti goronna muxun naxan xun ma, na a gima nɛn han a sa a gaburun li. Muxu yo nama a rati!
18Naxan na sigan ti fɛtareyani, na kisima nɛn. Koni naxan na tinxintareyaan liga, a kira firinna suxu na birama nɛn na nde kedenna xɔn.

19Naxan na a bɔxɔn nawali, na lugoma nɛn. Koni naxan na bira fe fuune fɔxɔ ra, na wasama yiigelitɔyaan nan na.
20Lannaya muxun wasaxi barakan nan na. Koni naxan kunfaxi bannayaan xɔn, na saranma nɛn na feen na.
21A mi lan i muxune rafisa e bode xa, anu, muxun hakɛn sɔtɔma buru dungin xɔn.
22Naxan kuma, na kunfaxi bannayaan nan xɔn, a mi a kolon a tɔrɔn nan fama a ma.
23Naxan na muxun sɔnna fala a xa, na rafanma nɛn na kanna ma nɛn dɔnxɛn na dangu muxun na naxan a matɔxɔma wuleni.
24Naxan na a baba nun a nga muɲa, a yi a fala, a naxa, “Fe ɲaxi mi na ra,” na findixi halagi tiin fɔxɔrabiran nan na.
25Naxan a yɛtɛ yigboma, na yɛngɛne nan nakelima. Koni naxan na a yigin sa Alatala yi, na sabatima nɛn.
26Naxan na a yigi sa a yɛtɛ xaxinli xaxilitaren nan na ra. Koni naxan sigan tima fe kolonni, na kisima nɛn.
27Naxan yiigelitɔne kima, sese mi dasɛ na ma. Koni naxan na a yɛɛn naxi e ma, na danga gbeen nan sɔtɔma.
28Xa muxu ɲaxine keli, birin a luxunma nɛn. Koni xa e halagi, tinxin muxune nan wuyama ayi.